/ UiT Norges arktiske universitet
 

Informasjon fra Registreringssentral for historiske data

Fra: Heimen nr 4 / 1992
Av: Gunnar Thorvaldsen

Registreringssentralen starter med dette en fast informasjonsspalte i Heimen. Hensikten er å nå ut til de mange historikere, genealoger og skolefolk som bruker våre data. Men hensikten er ikke bare å informere. Vi ønsker selvsagt dialog med brukerne. Derfor hilser vi velkommen kommentarer til den måten RHD forvalter sitt bo på. Etter vår mening kan vi sette tilgjengelighet som nøkkelord for virksomheten ved RHD. Historiske data har en stor og mangfoldig brukergruppe hvor dataferdigheten varierer kraftig. Ut fra ulike forskningsmål og egne ferdigheter, ønsker brukerne data i mange slags former, alt fra utskrifter på papir til data på optiske plater. I Norge har vi mest satset på trykte papirutgaver av kildene med sorterte registre, og noen ganger mikrokort. Etter hvert har kildekopier på disketter blitt vanlig.

Men første bud må være at folk lett kan finne ut hvilket kildemateriale som fins i maskinlesbar form. Derfor har vi produsert en database med oversikt over historiske persondata i Norge. Denne foreligger nå som bok og kan kjøpes fra Registreringssentralen. Svært mye materiale er lagt til rette av andre enn oss. Det må være et mål at også dette materialet blir gjort tilgjengelig for forskning. Med de store datamengdene det er snakk om, er det naturlig å tenke seg at historiske data i framtida vil bli distribuert på optiske plater.

Det rekker imidlertid ikke med data alene. Det optimale er at forskeren får stilt til disposisjon programvare som er laget spesielt for å behandle de historiske datasett vi her snakker om på egen PC. Et eksempel på et slikt program er Jan Oldervolls CensSys, som nettopp behandler folketellings- og kirkeboksdata (jfr Heimen nr 1992-2). Den nære koblingen der mellom statistikkapparet og originaldata, gjør det lett også for historikere med lite edb-erfaring å kode materialet ifølge egne spesifikasjoner. Et annet eksempel er den enkle statistikkpakken NSDstat. Etter min mening frigjør denne typen programpakker forskeren fra de opptatte edb-konsulentene som sjelden har tid til å sette seg skikkelig inn i hvordan forskeren egentlig vil behandle kildene.

Ved Registreringssentralen satser vi nå på å legge våre data til rette for disse programpakkene. I tillegg utarbeides det bruksanvisning og eksempelsamling. Vi har også fått til gunstige avtaler om kjøp av disse programpakkene for våre brukere. NSDstat kan institusjonshistorikere nå benytte på samme vilkår som samfunnsvitere lenge har nytt godt av. Lokalhistorikere vil oppnå en rimelig pris ved å henvise til avtalen med RHD når de kjøper dette programmet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. CensSys kan bestilles sammen med skreddersydde data fra RHD. Dermed kan regelen bli at forskerne selv databehandler materiale som vi har lagt til rette. Noe annet enn et slikt selvbetjeningsprinsipp, finner vi det vanskelig å få tid til med de store mengdene materiale som allerede foreligger maskinlesbart.

Men også de mer tradisjonelle formatene blir mer tilgjengelige. Vi har nylig inngått en avtale som innebærer at hele vår bestand av lister og sorterte registre blir overført til mikrokort. Dette og andre nyheter om historiske persondata vender vi tilbake til i kommende nummer av Heimen.