/ UiT Norges arktiske universitet
 

Lokalhistorisk statistikk fra folketellingsdata

Fra: Heimen nr 1 / 1993
Av: Gunnar Thorvaldsen

Den som vil lage statistiske oversikter over lokale befolkningsforhold, har to hovedkilder til disposisjon. Enten å bruke Norges offentlige statistikk (NOS) fra Statistisk sentralbyrå eller å telle opp selv med utgangspunkt i originalmaterialet. Siden det siste er svært arbeidskrevende, bør man anvende NOS når det er mulig. Dessverre møter vi mange begrensninger i den offisielle statistikken. De geografiske områdene er ofte større enn dem vi er ute etter data om. Kommunegrensene ble stadig endret, slik at sammenligning over tid blir problematisk. Kategoriene som ble brukt for opptelling av for eksempel yrker ble endret fra telling til telling. Og ofte er de egenskapene vi er mest interessert i ikke satt i sammenheng.

Mye taler altså for å gjøre egne beregninger. For at dette skal bli overkommelig, er det naturlig å anvende edb, og endelig har vi fått programvare som gjør dette lettvint på egen PC. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste har produsert statistikkprogrammet NSDstat+. Dette ble egentlig laget for skoleverket og er derfor svært enkelt i bruk, men er utvidet til å bli kraftig nok for de fleste historikeres formål. Registreringssentralen har inngått en avtale med NSD, slik at brukere av våre data kan kjøpe NSDstat+ til gunstig pris.

Samtidig legger vi våre dataregistrerte folketellinger til rette for bruk i denne statistikkpakka. (Jfr oversikt i Heimen 1992-3.) Det skjer ved at materialet blir kodet. I utgangspunktet er informasjonen i historiske kilder svært uensartet, men RHD oversetter opplysningene til standardiserte tallkoder. Dermed gir det mening å la datamaskinen telle opp individenes egenskaper. For eksempel får yrkene snekker, snedker og tømmermann samme yrkeskode, mens Tromsø, Tromsoe og Tromsø by blir gitt samme kode mht fødested. For hver person har datamaskinen en linje med tall, og på det grunnlaget kan NSDstat+ lage tabeller i et utall av kombinasjoner.

Mange vil fra før av ha tilgang til en maskin med NSDstat, blant annet har en rekke skoler anskaffet dette programmet. Andre må bestille programmet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Hans Holmboesgate 22, 5007 Bergen. Data får man fra Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø. Datafilene på disketten er ferdig formatert for NSDstat, slik at man umiddelbart kan starte de statistiske analysene.

Eksempel på tabell fra NSDstat: Fars etnisitet i 1875-folketellinga for Lyngen

KATEGORINAVN      KODE ANTALL  % AV ALLE 
                              
Norsk      -    1  1032   22.28 
Same      -    2  1811   39.11
Kven      -    3  1092   23.58 
Blandet     -    5   696   15.03 
                              
SUM =      -       4631  100.00