/ UiT Norges arktiske universitet
 

Bruk av databaseverktøy

Fra: Heimen nr 2 / 1993
Av: Gunnar Thorvaldsen

I forrige nummer av Heimen viste vi hvordan folketellingsdata fra RHD kan brukes til å produsere detaljerte statistiske oversikter for ulike lokalsamfunn. Men hva med dem som ønsker å dele materialet inn i helt andre kategorier, for eksempel andre yrkesgrupper, enn dem som blir brukt ved Registreringssentralen? Og hva med dem som ikke ønsker seg tabeller, men vil behandle originalmaterialet for å sortere og gruppere individene selv? De krav forskere setter er som kjent svært varierte, nettopp fordi de stadig stiller nye spørsmål overfor kildene.

RHD har lenge publisert folketellingene sammen med alfabetiske registre. For dem som ønsker å identifisere individer i en kommune, kan disse bøkene være et brukbart alternativ. Arbeider man med flere kommuner blir slike oppslagsverk mer tungvint i bruk. For dette og en rekke andre formål, kommer redningen i form av ulike databaseprogram. Mange historikere anvender dBase, andre har begynt å se på mer moderne databasepakker som Paradox eller DataEase. De folketellingene man kan kjøpe på diskett fra RHD, kan brukere med noe kyndighet lese inn med slike verktøy for deretter å foreta sorteringer, utlistinger og beregninger. Vi kan også påta oss å formatere data slik at de kan leses direkte inn i disse pakkene, men det er et merarbeid vi må ta oss timebetalt for. Det er også grunn til å peke på at disse programmene ikke egner seg særlig godt for statistiske formål.

Av slike grunner har Registreringssentralen satset på et noe annet hovedverktøy i arbeidet med å gjøre de maskinleselige utgavene av folketellingene mer tilgjengelige. Det er programmet CensSys, som ble omtalt av programmets opphavsmann, Jan Oldervoll, i Heimen nr 2 for 1992. For å repetere kort så kan CensSys vise grupper av individer fra ei folketelling på skjermen, sortere og gruppere dem på ulike vis, kode eller klassifisere ulike egenskaper ved individene og lage krysstabeller for hele eller utvalgte deler av befolkningen. En unik egenskap ved CensSys er at man kan peke på et tall i tabellen og ved et tastetrykk få informasjon om de personene som skjuler seg bak tallet.

Personalet ved RHD arbeider nå med å legge vårt folketellingsmateriale over i CensSys sitt interne format. Det betyr at brukerne kan anvende program og data sammen uten ekstra utgifter eller omformatering av data. De områder av landet man kan bestille data for, framgår av oversikten i Heimen 1992 nr 3. Prisen for en datafil er kr 25 pluss 2,5 øre pr individ i folketellinga. CensSys koster kr 900 for en versjon som kan behandle ferdig registrerte folketellinger. Både data og program bestilles fra RHD.