/ UiT Norges arktiske universitet
 

Dataregistrering av folketellingene 1910 og 1920

Fra: Heimen nr 4 / 1993
Av: Gunnar Thorvaldsen

Som kjent har RHD hittil ikke registrert datamateriale fra vårt eget hundreår. Grunnen til dette er at statistikkloven, som ble vedtatt i 1907, sier at det materialet som Statistisk sentralbyrå har samlet inn til statistisk bruk, ikke får anvendes til andre formål. Seinere har byrået bestemt at statistisk grunnlagsmateriale med personopplysninger skal være sperret i 100 år. Folketellinga 1910 vil altså først bli fritt tilgjengelig i år 2010. Mange har funnet dette urimelig i og med at Arkivverket åpnet for allmenn bruk av 1900-tellinga allerede i 1960. Men Riksarkivaren må forholde seg til statistikkloven, og har bare godkjent anvendelse av nyere materiale etter søknad fra forskere som forplikter seg til å kun utnytte materialet tallmessig. (En kuriositet er at statistikkloven ikke omfatter kommunale tellinger. Statsarkivet i Bergen har derfor forlengst kunnet gjøre 1912- tellinga for Bergen tilgjengelig vha edb.)

Sperringa av nyere folketellingsmateriale har vært en ulempe i arbeidet med bygdebøker og genealogier. For mange har muntlige kilder og lokale fortegnelser vært en god erstatning, siden det dreier seg om en relativt sein periode. Større har problemet vært innenfor sosialhistorisk og demografisk forskning. Vi har vært henvist til møysommelig manuelt opptellingsarbeid på lesesalen i Riksarkivet, uten lov til å kopiere informasjon som kan føres tilbake til enkeltpersoner. Derfor ser vi det som et avgjørende gjennombrudd at Datatilsynet nå har innvilget en søknad fra Riksarkivet om å få dataregistrere 1910- og 1920-tellingene. Arbeidet vil bli utført av Registreringssentralen som et oppdrag for Riksarkivet. Alle opplysninger i kildene vil bli overført til maskinlesbar form slik vi har gjort med tidligere versjoner. Deretter vil vi standardisere og kode folketellingene slik at de kan brukes sammen med statistisk programvare. Tilgang til edb-versjonene vil kun bli gitt til forskere som skal utnytte materialet statistisk. Så lenge statistikkloven gjelder, er det vanskelig å tenke seg noen løsning for personhistorisk forskning før i år 2010. Men kvantitativ forskning vil på en helt annen måte kunne behandle første del av vårt hundreår.

1910- og 1920-tellingene har som de første fødselsdato for alle personer. De inneholder også opplysninger om hjemvendte norsk-amerikanere. De aktuelle tellingene regnes for å være av god kvalitet, selv om det er påvist at mange norsk-amerikanere er utelatt i 1910-tellinga. I første omgang er det bestemt å registrere disse kildene for Haugesund til et bestemt forskningsprosjekt. Forskere som har behov for å utnytte tellingene kvantitativt for andre deler av landet kan henvende seg skriftlig om dette til RHD. De bes å spesifisere formålet med forskningsprosjektet og hvordan bruken av 1910- og/eller 1920-materialet passer inn i dette. Vi understreker til slutt at dataregistrering av de aktuelle folketellingene kun vil bli foretatt etter en grundig vurdering av hver enkelt søknad.