/ UiT Norges arktiske universitet
 

Nytt studium: Befolkning og samfunn i Nord-Norge på 1800-tallet

Fra: Heimen nr 2 / 1994
Av: Gunnar Thorvaldsen

Universitet i Tromsø har i 1994 startet et nytt semesteremne i historie med ovennevnte tittel. Studiet er et samarbeid mellom Historieseksjonen ved Institutt for samfunnsvitenskap og Registreringssentral for historiske data og blir arrangert som fjernundervisning. (Tiltaket er støttet av Sentralorganet for fjernundervisning.) De vel 20 studentene skal derfor kunne arbeide "på halv fart", og vil bruke ett år på emnet. Det passer godt siden de bor spredt over hele landsdelen og de fleste av dem arbeider ved siden av, i skoleverket, i forvaltning eller som kulturarbeidere. Studiet kan tas selvstendig eller brukes som mellomfagstillegg. I tillegg til forelesninger via Televerkets fjernsynsstudioer og samlinger i Tromsø, er det utarbeidet kompendier til de emnene som blir gjennomgått.

Titlene på kursbøkene gir et bilde av studiets innhold: Nord-Norge 1800-1900, en oversikt; Kildene; Metodehåndbok; Familie, husstand og slekt; Migrasjon; Fødsler; Giftermål; Bysamfunn. I tillegg er det utarbeidet en kildesamling og et kompendium med relevante artikler og utdrag av bøker og hovedoppgaver. Samlet skal dette materialet i vårsemesteret gi studentene grunnleggende kunnskaper i nord-norsk befolkningshistorie og i demografisk metode. Første halvår må de også besvare to hjemmeeksamensoppgaver av typen Drøft de teorier om migrasjon som du mener har størst relevans for nord-norsk befolkningshistorie på 1800-tallet. På denne basis skal de så i høstsemesteret skrive en større selvvalgt oppgave omkring et befolkningshistorisk emne fra den region eller kommune den enkelte er mest interessert i. Her vil de først og fremst benytte folketellinger og andre kilder som er dataregistrert av RHD, men også supplerende opplysninger fra for eksempel Norges offisielle statistikk. (Historiske persondata fins nå registrert for så godt som hver eneste kommune i Nord-Norge.)

I planleggingen av studiet har vi samarbeidet nært med professor Michael Drake fra the Open University i England. Han har også ført de kursbøkene som er nevnt ovenfor i pennen. Drake vil være kjent for mange fra sitt tidligere arbeid med norsk befolkningshistorie, jfr hans Population and Society in Norway 1735-1865 fra 1969. Etter sitt virke med å formidle historiske kunnskaper ved et av verdens fremste sentra for fjernundervisning, har Drake de seinere årene samlet materiale og forsket på Nord-Norges historiske demografi.

De spadestikk som han og andre har tatt i Nord-Norges befolkningshistorie, har avslørt mange spennende emner å gripe fatt i. Her er demografiske kriser med overskudd av døde, her er store fødselsoverskudd i en fase da barnebegrensning var mer utbredt andre steder i landet, her er bølger av inn- og utflytting, her er ulikheter mellom de etniske gruppene. Men først og fremst er her store lokale variasjoner, og disse er lite utforsket. I tillegg til at studiet skal formidle kunnskaper og data til interesserte i landsdelen, forventer vi derfor at studentene skal forøke vår kunnskapsmasse om demografiske forhold i vår nordligste landsdel. Og så regner vi med at den forsøksordningen studiet er i år, vil bli gjentatt i mer regulære former fra 1995.