/ UiT Norges arktiske universitet
 

Mikrofilm i dataalderen

Fra: Heimen 3 / 1994
Av: Gunnar Thorvaldsen

Som kjent har edb ennå ikke ført oss inn i det papirløse samfunn. Og mikrofilm er fortsatt et meget aktuelt alternativ til database og papir. Den er rimelig å framstille og langt mer kompakt enn papir - riktignok ikke så kompakt som et datamedium. Dessuten må vi se i øynene at leseutstyr for mikrofilm fremdeles er minst like tilgjengelig som datautstyr. Da snakker vi om mikrofiche eller mikrokort, rullfilm blir i liten grad brukt til nye opptak.

Arkivverkets samlinger av historisk kildemateriale på film og fiche er gjennomgått i tidligere oversikter i Heimen. Her vil jeg i stedet konsentrere meg om mikrofilming som er relevant i forbindelse med dataregistrering av historiske kilder. La meg bare ha nevnt at Riksarkivet planlegger å filme 1891-tellinga for hele Norge. Dermed vil den endelig bli tilgjengelig utenfor Arkivet, samtidig som man åpner opp for dataregistrering.

Man skal være klar over at det er meget rasjonelt og rimelig å framstille mikrokort direkte fra magnetbånd eller disketter uten å gå veien om utskrift på papir. Dette kalles com- fiche. Samlingen av mikrokort inneholder gjerne en fortløpende utskrift av kilda samt registre sortert på fornavn, etternavn, gårdsnavn, fødested osv. Her vil jeg framheve den landsomfattende folketellinga 1801 som kan bestilles fra Historisk institutt i Bergen. Registreringssentralen har folketellingene 1875 og 1900 for Kristiania tilgjengelig. Folketellinga 1891 og begravelseslistene for Bergen samt 1875-tellinga for Trondheim planlegges også utgitt på mikrokort.

Det er imidlertid bare et tidsspørsmål før hele RHD's bestand av kildemateriale foreligger som mikrofiche. Vi har inngått en avtale med mormonerkirken som gir dem adgang til å mikrofotografere RHD's kildeutgaver i bokform. Til gjengjeld vil vi få adgang til å framstille kopier for salg. De første eksemplarene har kommet til Tromsø, og vi planlegger en større lansering av dette tilbudet når vi mottar hovedtyngden av materialet.

Noen av Heimens lesere vil være kjent med at genealogene i Salt Lake City foretar dataregistrering i stor stil, også av norske kirkebøker. Resultatet blir utgitt som com-fiche og kan kjøpes for en billig penge. Innholdet på hvert kort er ei samsortert liste fra ulike typer kirkebøker for et område, ordnet etter navn, altså skreddersydd for slektsgransking. Biblioteket i Det genealogiske samfunnet oppgir at man planlegger en total registrering av tilgjengelige, norske kirkebøker, men så langt er bare utvalgte geografiske områder og perioder med i pakka. Dessverre har det ikke lykkes å skaffe noen oversikt over innholdet - den måtte i så fall lages ved å gå igjennom den store kortbunken.

Et annet aktuelt produkt fra Utah er en CD-rom plate med oversikt over den mikrofilm fra hele verden som er tilgjengelig i mormonernes arkiver. For å bruke en slik plate må man ha PC med spesialutstyr. Etterhvert som dette blir mer tilgjengelig kan CD-rom komme til å erstatte mikrofilm og -kort, både pga lavere pris, mer kompakt lagring, raskere og mer lettvint tilgang til informasjonen. Men inntil videre er det nok mest å hente ved å se til at det lokale biblioteket skaffer seg de samlingene av mikrokort som er nevnt ovenfor.