/ UiT Norges arktiske universitet
 

Folketellinga 1855

Oversigt

Over Resultaterne af den i Januar 1856 afholdte Folketælling m. V.

(Aftryk af den norske Regjerings underdanigste Foredrag, dateret 28de Marts 1857)

Chefen for Departementet for det Indre, Statsråd Bretteville, har underdanigst foredraget Følgende:

Ved Kongelig Resolution af 15de October 1855 blev det nådigst bestemt, at der skulde afholdes en almindelig Folketælling ved Udgangen af det nævnte År, under hvilken, således som Tilfældet var ved Folketællingen i 1845, Oplysning tillige skulde indhentes om Korn- og Potetesavlens samt Kreaturholdets Størrelse i Riget.

Efter de Lister, hvori Resultaterne af den tilfølge dette Påbud foretagne Tælling bleve indførte, at Tællingens Resultater vare indsendte til Departementet, ere de i Departementets Contor for det almindelige statistiske Tabelværk blevne reviderede og derefter sammendragne i forskjellige Tabeller, som herved underdanigst fremlægges, nemlig:

Tabel No. 1 der indeholder Oversigt over Folkemengden i Rigets Kjøbstæder og Ladesteder, inddeelt efter Alder og Kjøn, ægteskabelig Stilling samt Stand og Næringsvei, ledsaget af Opgave over Udsæd og Kreaturhold sammesteds;

Tabel No. 2 der indeholder lignende Oversigt over Folkemængden, Udsæd og Kreaturhold i hvert Præstegjeld på Landet;

Tabel No. 3 der indeholder Opgave over den samlede Folkemængde i ethvert Sogn og Præstegjeld på Landet;

Tabel No. 4 der indeholder Oversigt over Folkemængden i ethvert Provsti og Stift i Riget, inddeelt efter Alder og Kjøn samt ægteskabelig Stilling;

Tabel No. 5 der indeholder Opgave over den samlede Folkemængde i ethvert Thinglag og Fogderi i Riget;

Tabel No. 6 der indeholder Oversigt over Folkemængden i ethvert Fogderi i Riget, inddeelt efter Stand og Næringsvei, samt over Udsæd og Kreaturhold sammesteds;

Tabel No. 7 (1) der indeholder Oversigt over Folkemængden i ethvert Overøvrighedsdistrikt, inddeelt såvel efter alder og Kjøn og ægteskabelig Stilling som efter Stand og Næringsvei, samt over Udsæd og Kreaturhold sammesteds;

Tabel No. 8 der indeholder Opgave over de i Riget værende Lapper eller Finner og Qvæner, særskilt for hvert Præstegjeld og hver By;

Tabel No. 9 der indeholder Opgave over Døvstumme, Blinde og Sindssvage i samtige Kjøbstæder og Ladesteder samt Præstegjelde på Landet;

Tabel No.10 der indeholder Oversigt over folkemængden i Riget amtsviis og stiftsviis efter de 7 afholdte Tællinger;

Tabel No.11 der indeholder Opgaver over Foldigheden og den sandsyndlige Avl af Kornvarer og Potetes i almindelig gode År i ethvert Overøvrighedsdistrikt i Riget efter de under sidste Folketælling meddeelte Opgaver;

Sammenligning af disse Tabeller med de Tabeller, hvori Resultaterne af Folketællingen i 1845 ere meddeelte, viser at man nu for hvert enkelt Præstegjeld har meddeelt ikke alene Opgave over Folkemængden inddeelt efter Alder og Kjøn samt ægteskabelig Stilling, således som ved forrige Folketælling, men også over samme, inddeelt efter Stand og Næringsvei såvelsom over Udsæd og Kreaturhold, efterdi Præstegjeldsinddelinger af samtlige engere Inddelinger i Landet er den, med Hensyn til hvilken der især pleier at være Spørgsmål om enhver af de ved Folketællingen erhvervede Opgaver. Derimod har man, da der for de enkelte Sognes og Thinglags Vedkommende formentlig kun yderst sjelden vil tiltrænges Oplysning om andet end den samlede folkemængde, anseet det tilstrækkeligt at udarbeide de ovenfor anførte Tabeller derover, uagtet der ved forrige Folketælling blev meddeelt ligeså fuldstændige Oplysninger med Hensyn til hvert enkelt Sogn som med Hensyn til Præstegjeldene samt for hvert enkelt Thinglag meddeelt Opgaver over Folkemængden inddeelt efter Stand og Næringsvei og over Udsæd og Kreaturhold hvilke sidste Oplysninger man som meldt anseer det for hensigtsmæssigere at meddele Præstegjeldsviis.

Den under No. 4 anførte Provsti- og stiftsviis meddeelte Tabel, af hvilken man ikke alene kan erfare den samlede Folkemængdes Alder og Kjøn, men også gifte Mænds og Koners samt Enkemænds og Enkers Alder, har ikke før været udarbeidet. Man har troet at denne Tabel vil være af Interesse, navnlig med Hensyn til at Tabellerne over Ægteviede, Fødte og Døde i hvert År i Decenniet 1846-1855 ligeledes ere udarbeidede for hvert Provsti og Stift foruden for det hele Rige.

Med hensyn til Pålideligheden af de meddeelte Opgaver finder Departementet alene Anledning til at bemærke, at der er sandsynligt, at Opgaverne over Udsæd og Kreaturhold i almindelighed ere for lave.

Departementet skal tillade sig fortelig at medele nogle Resultater af den sidst afholdte Folketælling.

1

Folkemængden i Norge den 31te December 1855 udgjorde efter sidste Folketælling:

Kjøbstæderne og Ladestederne Landistrikterne Til sammen i hele Riget
197,815 1,292,232 1,490,047
Den 31te December 1845 var den 161,875 1,166,596 1,328,471
Folkemængden er sålededes i Tiåret forøget med 35,94 125,636 161,576
Eller 22,20 pCt 10,77 pCt 12,16 pCt
Forøgelsen i det næstforegående Tiår fra
1835-1845 udgjorde

25,48 pCt

9,45 pCt

11,19 pCt

Under den ovennævnte Folkemængde ere ikke medregnede de under Folketællingen påtrufne Fanter eller Tatere der ikke nogetsteds have fast Tilhold. Disses Antal befandtes at udgjøre ved Tællingen i 1855 - 739 og i 1845 - 1145, så at den samlede folkemængde med Tillæg af disse skulde have udgjort ved udgangen af 1855 - 1,490,786 og ved Udgangen af 1845 - 1,329,616. At Fanternes eller Taternes Antal ved Folketællingen i 1855 er befunden at udgjøre omtrent 400 mindre end ved Folketællingen i 1845, er dog intet sikkert Beviis på, at deres Antal så betydeligt er aftaget eller endog overhoved er aftaget, da Grunden kan ligge deri, at så mange flere af disse omstreifende Mennesker ikke have været påtrufne ved den sidste Folketælling. At slutte af enkelte Præsters Opgaver synes der ikke at være Grund til at antage, at Antallet af de nævnte Personer i det sidste Tiår er aftaget.

Under den ovenanførte Folkemængde er derimod indbefattet den i Riget værende finske elle lappiske samt qvænske Befolkning.


1. * Under Trykningen er denne Tabel deelt i 2de, nemlig No. 7a, der indeholder Oversigt over Folkemængden i ethvert Overøvrighedsdistrikt, inddeelt efter Alder og Kjøn samt ægteskabelig Stilling, og No. 7b, der indeholder Oversigt over Folkemængden, inddeelt efter Stand og Næringsvei samt over Udsæd og Kreaturhold sammesteds.