/ UiT Norges arktiske universitet
 

Folketelling 1875

Innholdsfortegnelse

Indstilling af 12te Oktober 1875

Circulære

 • A. Jurisdictionsforhold

 • B. Om Antagelse af Tællere og Præstegjeldets Inddeling i Tællingskredse

 • C. Efterfølgende Arbeider

 • Schema A
 • Schema B
 • Schema C

  Veiledning for Tællerne

 • Schema D
 • Godtgjørelsen

  Circulære (Byer)

 • Fra Christiania Magistrat

  Til de forenede Rigers Consulater

 • To the Consuls of the United Kingdoms
 • Circulære (1876)
 • Liste over Søfarende

  Instruktion No. 2

 • Forkortelser - yrker

  Instruktion No. 4

  (Circulære 1877)

  Cirkulære (1878)


  Bilag No. 16.

  Den Kongelige Norske Regjerings underdanigste Indstilling af 12te Oktober 1875, bifaldt ved kongelig Resolution af 23de s. M.

  Chefen for Departementet for det Indre, Statsråd Selmer, har underdanigst foredraget Følgende: Sidstafholdte Storthing har ifølge Meddelelse fra dets Præsidentskab under 31te Mai d. Å. fattet følgende Beslutning:

  "Til Udførelse af en almindelig Folketælling i Riget samt til Påbegyndelse af Bearbeidelsen af de derved indvundne Resultater bevilges for Budgetterminen 1ste Juli 1875 til 1ste Juli 1876 23000 Spd."

  Med Bemærkning om at det bevilgede Beløb er overensstemmende med hvad der ifølge nådigst Resol. af 23de Januar d. Å. er opført til samme øiemed på det Storthinget forelagte Budgetforslag for den nævnte Termin, skal Departementet underdanigst andrage på, at den omhandlede Beslutning nådigst befales taget tilfølge.

  I Henseende til de Foranstaltninger, der videre ville udkræves til Sagens Fremme, skal man underdanigst anføre følgende.

  I dette Departementets af den norske Regjering tiltrådte underdanigste Foredrag, der ligger til Grund for ovennævnte kongelige Resolution, ytrede man blandt andet at Folketællingen burde udføres ved Udgangen af dette eller i Begyndelsen af næste År. Ved de ved de kongelige Resolutioner af 16de Juli 1846, 16de Oktober 1866 og 11te Oktober 1865 anordnede Folketællinger blev det fastsat, at Tællingerne skulde tage sin Begyndelse 1ste Søgnedag efter Helligtrekonger, idet Opgaverne skulde indføres efter den Tilstand, som fandt Sted ved Udgangen af Året uden Hensyn til de Forandringer, som i Mellemtiden måtte være foregåede.

  Den nu forestående Folketælling antages at burde tage sin Begyndelse Mandagen den 3die Januar, idet dette Tidspunkt for de fleste Tællere antages at være bekvemmere end længere henne i Måneden, medens Antallet af de Personer, der i Anledning af Julehøitiden under Tællingen ville være fraværende fra deres Hjem, neppe vil være af nogen sådan Betydning, at deraf kan opstå, Ulemper ved Tællingen.

  Forøvrigt antages Opgaverne ligesom hidtil at burde indføres efter den Tilstand, som fandt Sted ved Årets Udgang.

  I Henseende til Gjenstanden for Folketællingen bemærkes, at den såkaldte retslige Folkemængde hidtil bar været lagt til Grund, idet der i vedkommende Schemata for hvert beboet Sted har været optalt de Personer, der sammesteds havde stadigt Ophold, således at de midlertidigen fraværende have været medregnede, de midlertidigt tilstedeværende derimod ikke. Da det imidlertid ved Befølgelsen af dette System, navnlig under vor Tids mere udviklede Forhold, vanskeligt lader sig undgå, at endel af de fraværende Personer blive forbigåede, medens andre regnes dobbelt, har man i Overensstemmelse med den i de fleste andre Lande befulgte Fremgangsmåde antaget, at den forestående Tælling bør omfatte samtlige faktisk tilstedeværende Personer, med særskilt Anførsel af de midlertidigen fraværende. Som baseret på det faktiske Tællingsprincip, bør Folketællingen tillige omfatte de Søfarende, der ved Årets Udgang befinde sig ombord på norske og fremmede Fartøier i Rigets Havne.

  I Betragtning af Vanskeligheden ved herhjemme at erholde fuldstændige Oplysninger om de norske Sømænd, der på Tællingstiden ere fraværende fra Riget, anser man det tillige ønskeligt, at der i Forbindelse med Folketællingen herhjemme bliver foretaget en Tælling af Bemandingen ombord på de norske Fartøier, der ved Udgangen af Året ere fraværende i udenrigsk Fart.

  I Overensstemmelse med den ved forrige Folketælling befulgte Fremgangsmåde vil der for hver enkelt af de af Tællingen omfattede Personer blive at indhente schematiske Opgaver over Navn, Stilling i Familien, Alder, Kjøn, ægteskabelig Stilling, Næringsvei, Fødested, Trosbekjendelse samt Oplysning om Vedkommende er sindssvag, døvstum eller blind.

  I det for disse Opgaver bestemte Schema har man anseet det for hensigtsmæssigt at tilføie nogle nye Rubriker, der dels sigte til Belysningen af Forholdet mellem den retslige og faktiske Folkemængdc (Rubrikerne 4 og 12), dels have til Hensigt at tilveiebringe sikrere og fuldstændigere Oplysninger om Beboelsesforholdene end de ved forrige Folketælling indhentede. (Rubrik 5.)

  Underet med Folketællingen vil der som i dette Departements ovenfor nævnte underdanigste Foredrag nærmere omhandlet blive at indhente Opgaver over Kreaturholdets samt over Korn- og Potetesavlens Størrelse.

  Det herpå beregnede Schema er for Kreaturholdete Vedkommende i det væsentlige indrettet på samme Måde som det ved forrige Femårsberetning anvendte. Til Oplysning om Korn-og potetesavlen har ved de tidligere Tællinger for hvert Brugs Vedkommende været indhentet Opgaver over Udsæden, medens Foldigheden er bleven opgivet underet for de enkelte Tællingskredse samt for det hele Præstegjæld. Idet man antager at Opgaverne over Udsæden bør indhentes på samme Måde som hidtil, har man på Grund af Vanskeligheden. ved at erholde pålidelige Opgaver over Foldigheden anseet det for rettest at gjøre denne til Gjenstand for en særskilt Undersøgelse, der agtes sat i Forbindelse med Femårsberetningen. Med Hensyn til de Foranstaltninger, der ville udkræves til Opgavernes Erhvervelse, vil Fremgangsmåden blive noget forskjellig i Byerne og på Landet.

  Tællingen i Kjøbstæderne, og Ladestederne vil blive at bestyre af hvert Steds Magistrat og at udføre enten som hidtil ved de ved Fattigvæsenet ansatte Rodemestere eller også ved andre Funktionærer, som Magistraten måtte anse skikkede for øiemedet. Disse Tællere fordele vedkommende Speciallister således at der til hver Huseier eller Husbestyrer noget før Årets Udgang bliver leveret et Schema med Opfordring til at udfylde samme inden 3die Januar, fra hvilken Dag Listernes Indsamling skulde begynde. Tællerne ville da på selve Stedet have at undersøge, om Listerne ere behørigen udfyldte, og i manglende Fald selv udfylde eller rette dem. Når Originalopgaverne således ere blevne indsamlede, antages de at burde revideres af Tællingsbestyrerne, som derefter ville have at udarbeide summariske Hovedlister udvisende Antallet af beboede Huse samt Folketallet i hvert Hus og i den hele By. Disse Hovedlister blive dernæst i Forbindelse med Originalopgaverne at indsende til videre Behandling af dette Departements statistiske Kontor.

  I Landdistrikterne antages Tællingen at burde bestyres af vedkommende Lensmand i Forening med Sognepræsten, idet sidstnævnte hermed har Overtilsynet, og at udføres ved Hjælp af Skolelærerne, dog således at det overlades Tællingsbestyrerne, ved Siden af Skolelærerne, der fortrinsvis ville blive at benytte, også at antage andre Tællere. Speciallisterne skulde dernæst ved Hjælp af Skolebørn eller på anden hensigtsmæssig Måde nogen Tid før Årets Udgang ombringes til de Huse, hvorhen de uden. særskilt Udgift kunne blive befordrede, for at Husfædrene eller andre Foresatte kunne gjennemgå de i Listerne opstillede Spørgsmål og have Svarene på rede Hånd, når Tællerne komme for at afhente og udfylde Listerne. Nogen almindelig Opfordring til Beboerne om selv at udfylde disse tror man, hvad Landdistrikterne angår, for Tiden ikke at kunne tilråde. Når Originalopgaverne ere blevne indsamlede, antages vedkommende Tællere at burde udarbeide summariske Hovedlister, hver for sin Kreds, hvorefter samtlige Lister blive at revidere af Tællingsbestyrerne og i Forbindelse med et af disse foretaget Generalsammendrag at indsende direkte til dette Departement.

  Departementet skal i denne Forbindelse bemærke, at man, istedetfor de ved tidligere Folketællinger benyttede trykte Fortegnelser over de matrikulerede Eiendomme, denne Gang på Grund af den stedfundne Matrikulrevision har fundet det nødvendigt at tage en Afskrift af de til Finantsdepartementet indkomne nye Fortegnelser overensstemmende med vedlagte Schema A. Af denne Afskrift skulde hver Tæller erholde de hans Distrikt vedkommende Blade, hvorved den fornødne Garanti erhverves for at intet matrikuleret Brug ved Tællingen bliver forbigået.

  Den ovenfor nævnte særskilte Tælling af Søfarende antages i de norske Havne at burde udføres af Toldvæsenets Funktionærer, hvilket efter Conference med Finantsdepartementets Chef ikke vil møde nogen Hindring, og i de fremmede Havne af vedkommende svenske og norske Consuler. Søfarende ombord. på norske Fartøier, der den 31te December ere underveis, skulde ligeledes gjøres til Gjenstand for Tælling, der antages at burde foregå på den Måde, at såvidt muligt hvert norsk Fartøi, der henimod Årets Udgang seiler fra norsk eller udenlandsk Havn, medgives et Schema med Opfordring til Skibsføreren om at udfylde og aflevere samme til det svenske og norske Consulat eller norske Toldkammer i den Havn, hvor Fartøiet er beliggende den 31te December eller hvortil det føret ankommer i det nye År. De Skibsførere, der ved Anmeldelsen på vedkommende Consulatkontor eller Toldkammer befindes ikke at have modtaget noget sådant Schema, skulde da erholde det sammesteds til Udfyldning. Når Opgaverne på denne Måde ere blevne indsamlede, ville de dernæst inden en passende Frist blive at indsende til dette Departement.

  I Henseende til den Tællingsfunktionærerne tilkommende Godtgjørelse, skal man underdanigst oplyse, at Lensmændenes og Skolelærernes Diætgodtgjørelse ved forrige Folketælling efter nådigst Bemyndigelse bestemtes af dette Departement, Idet den sædvanlige Godtgjørelse for Lensmændene udgjorde 72 á 96 Skill. og for Skolelærerne 48 á 60 Skill. for hver anvendt Dag. Idet man. bemærker, at Godtgjørelsen ved den forestående Folketælling på, Grund af Prisforhøielserne overhovedet vil komme til at udgjøre et høiere Beløb pr. Dag, finder man for Skolelærerne og de med dem sideordnede Tællere at burde tilråde Anvendelsen af et bl. a. ved den engelske Census anvendt System, hvorefter for samtlige Tællere først skulde beregnes en vis Betaling (eller Milepenge) i Forhold til Længden af den Vel, gom Tællerne under Opgavernes Indhentelse have måttet gå, og ved Siden heraf et vist Beløb for hvert talt Individ. Fastsættelsen af heromhandlede Taxter, der antages at burde overlades til dette Departement, vil forøvrigt først kunne ske, når man for en Flerhed af Præstegjæld har erholdt Opgaver over den til Tællingen medgåede Tid. Forsåvidt Tællerne undtagelsesvis have måttet benytte Skydsbefordring, ville de nødvendige Skydsudgifter i Forbindelse med en passende Diæt for den til Reisen medgåede Tid blive dem at erstatte, hvorimod Milepengene for den Del af Veten selvfølgelig ville bortfalde.

  Lensmændenes Godtgjørelse bør på Grund af de forskjellige Forhold på de forskjellige Steder formentlig særskilt bestemmes for hvert enkelt Tilfælde efter nærmere Oplysninger om Arbeidets Omfang. Foruden Diætgodtgjørelse vil der ligesom ved forrige Folketælling blive at anvise de Lensmænd, fra hvem Regning derom indkommer, Skydsgodtgjørelse efter Regulativet for af dem i Anledning af Folketællingen foretagne Reiser.

  For Byernes Vedkommende har der ved de tidligere Folketællinger ikke været tilstået nogen Erstatning for Tællingsarbeidet. Man antager imidlertid, at der efter Omstændighederne også, her bør være Adgang til at yde Godtgjørelse, forsåvidt vedkommende Tællingsbestyrer finder det hensigtsmæssigt, ligesom man navnlig for de større Byer, hvor Speciallisternes Revision og Udarbeidelsen af den summariske Hovedliste over Folketallet kan være forbunden med et ikke ubetydeligt Arbeide, finder det rimeligt, at der tilståes Magistraterne, en passende Godtgjørelse for dertil anvendt Kontorhjælp.

  I Henhold til Foranførte, der af Statsrådets øvrige Medlemmer i det Væsentlige tiltrædes, indstilles anderdanigst:

  1. At Storthingets Beslutning af 31te Mai d. Å. om Bevilgning for Budgetterminen fra 1ste Juli 1875 - 1ste Juli 1876 af et Beløb af 23,000 Spd. til Udførelse af en almindelig Folketælling i Riget samt til Påbegyndelse af Bearbeidelsen af de derved indvundne Resultater nådigst befales taget tilfølge.

  2. At Folketællingen skal foretages ved Udgangen af Året 1876 og tage sin Begyndelse Mandag den 3die Januar samt fortsættes i de påfølgende Dage, indtil den er fuldbragt.

  3. At der underet med denne Folketælling tillige skal indhentes Oplysninger om Kreaturholdets samt Korn- og Potetesudsædens Størrelse.

  4. At Tællingen i Kjøbstæderne og Ladestederne skal bestyres af Magistraten og udføres ved Hjælp af de ved Fattigvæsenet ansatte Rodemestere eller andre, som Magistraten dertil finder skikkede, med Opfordring til Huseiere og Husbestyrere til ved Selvtælling at bistå disse med Listernes Udfyldning.

  5. At Tællingen i Landdistrikterne skal bestyres af vedkommende Lensmænd i Forening med Sognepræsten, der har Overtilsynet, og udføres ved Hjælp af Skolelærerne og andre, som Tællingsbestyreren dertil finder skikkede.

  6. At der ved Toldvæsenets Funktionærer iværksættes en Tælling af Søfarende ombord på norske Fartøier, det ved Udgangen af Året 1875 vare beliggende i eller på Veien til norske Havne, samt tillige af Bemandingen på de i disse samtidig beliggende fremmede Fartøier.

  7. At der ved de svenske og norske Consulater og Viceconsulater iværksættes en Tælling af Søfarende ombord på norske Fartøier, der ved Udgangen af Året 1875 vare beliggende i eller på Veien til fremmede Havne.

  8. At Tællingslisterne skulle indrettes efter vedlagte Schemata.

  9. At Tællingslisterne skulle fra samtlige Tællingsbestyrere indsendes direkte til Departementet for det Indre, såsnart Tællingen er endt og senest inden Udgangen af Februar Måned 1876, dog således at Indsendelsen af Listerne for Tromsø Stift samt af de Post 6 og 7 vedrørende Lister kunne udstå til Midten af Marts Måned.

  10. At Departementet for det Indre bemyndiges til at træffe de Foranstaltninger, der videre udkræves i Sagens Anledning, derunder Fastsættelsen af den Magistrater, Lensmænd, Skolelærere og andre Funktionærer tilkom-ende Godtgjørelse.


  Bilag No. 16  Circulære

  Fra

  Den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre.

  Ved Kongelig Resolution af 23de d. M. er det nådigst bestemt: (se Bilag No. 16, Indstillingen).

  Til iagttagelse under Tællingen skal Departementet bemærke følgende:

  Sognepræsten bør snarest mulig efter Modtagelsen af nærværende Circulære beramme et Møde med vedkommende Lensmand (eller Lensmænd) dels til Gjennomgåelse af Planen for Folketællingen, dels for at træffe Aftale angående Iværksættelsen af de forberedende Foranstaltninger, der i Sagens Anledning udkræves.

  Planen for Tællingen i Landdistrikterne er i Korthed følgende:

  1. Præstegjeldet inddeles i forskjellige bestemt afgrændsede Tællingskredse, for hver enkelt af hvilke der antages en Tæller.

  2. Tællingen forberedes på den Måde, at der ved Hjælp af Skolebørn, eller på anden hensigtsmæssig Måde nogen Tid før Årets Udgang bliver omsendt Speciallister (Schema B) til de Bosteder, hvorhen de uden særskilt Udgift kunne henbringes, med Anmodning til Husfædre og andre Foresatte om inden 31te December at gjennemgå de i Listen opførte Rubriker, for at de forskjellige Oplysninger, hvorom der spørges, kunne haves på rede Hånd, når Tælleren kommer for at modtage og udfylde Listen.

  3. Indsamlingen af de specielle Opgaver tager sin Begyndelse Mandag den 3die Januar og foregår på den Måde, at Tælleren. går omkring fra Hus til Hus, og udfylder for hvert Bosted 1 Specialliste efter de på selve Stedet af Beboerne modtagne Oplysninger.

  4. Såsnart disse Originalopgaver ere blevne tilveiebragte, udarbeider Tælleren en summarisk Hovedliste (Schema C) over Antallet,.af behoede Huse og Folketallet i Kredsen, hvorefter samtlige Schemata indsendes til Revision af Tællingsbestyrerne der i Forbindelse med et Generalsammendrag (Schema D) har at indsende samtlige Opgaver til dette Departement.

  Til nærmere Veiledning bemærkes følgende:

  A. Jurisdictionsforhold.

  Da Tællingen i Kjøbstæderne og Ladestederne skal bestyres af Magistraterne, bliver der for de Præstegjelds Vedkommende, der ved Siden af Landdistriktet også indbefatte nogen Kjøbstad, Ladested eller Dele deraf, ved den af Lensmanden. i Forening med Sognepræsten bestyrede Tælling alene at tage Hensyn til Landdistriktet. Forsåvidt derfor i Schema A*) måtte være opført nogen Eiendom, der ved Udgangen af 1875 henhører under Kjøbstad eller Ladested, bliver samme at forbigå, hvorom Anmerkning bedet tilføiet på vedkommende Sted i nævnte Schema.

  I de Præstegjeld, hvor Forandringer i Henseende til Jurisdictionsinddelingen ere bestemte at skulle indtræde fra 1ste Januar 1876, lægges de den 31te December 1876 bestående Forhold til Grund for Tællingen, dog således, at der særskilt bør oplyses, hvilke Forandringer der ville indtræde. Opgave herom meddeles i Schema D.

  Forsåvidt der ere Uoverensstemmelser mellom den geistlige og den verdslige Inddeling, bør Oplysning herom ligeledes meddeles i Schema D, idet der overalt, hvor enkelte Gårde eller hele Bygdelag høre til et andet Herred, Thinglag eller Lensmandsdistrikt end det, der forøvrigt svarer til et eller flere af Præstegjældets Sogne, bør opgives vedkommende Tællingskreds og Speciallisters Numere samt Antallet af de beboede Huse og deres Folketal (jfr. Anmærkning på første Side af Schema C).

  B. Om Antagelse af Tællere og Præstegjeldets Inddeling i Tællingskredse.

  Som Tællere blive fortrinsvis at benytte Skolelærerne hver for sit Distrikt. Det vil imidlertid i Regelen være hensigtsmæssigt, at der for enkelte Dele af Distriktet eller Kredsen antages andre for Tællingen skikkede Mænd. Som Tilfælde, i hvilke dette anbefales, skal man særskilt fremhæve afsidesliggende Grender, Øer eller andre Dele af Præstegjeldet, for hvilke en på Stedet eller i Nærheden bosat Mand vilde kunne udføre Tællingen lettere end den måske langt derfra bosatte Skolelærer.

  I de Skolekredse, hvor der er større Arbeiderboliger eller andre Bygninger og Bygningskomplexer, der indeslutte et større Antal Mennesker, såsom Fattighuse, Sindsygeasyler o. s. v., vil det ligeledes kunne være hensigtsmæssigt af sådanne at danne særskilte Tællingskredse, idet vedkommende Forstander eller Opsynsmand bør anmodes om at overtage Arbeidet.

  Overhovedet antager man, at Tællingen både vilde vinde i Nøiagtighed og kunne udføres i kortere Tid, dersom Tællingskredsenes Omfang kunde indskrænkes såmeget, at hver Tæller f. Ex. ikke fik flere end omkring 50 Bosteder at gjøre Rede for, men det er at formode, at det af Mangel på skikkede Personer i mange Præstegjeld ikke vil være gjørligt at indrette sig således.

  Forøvrigt vil der ved Tællingskredsenes Anordning såvidt muligt blive at tage Hensyn til Tællernes Bekvemmelighed og til at Grændserne mellem dem indbyrdes blive optrukne på en klar og med de naturlige Inddelingsgrunde stemmende Måde. Til Forebyggelse af Uklarhed i Henseende til Grændserne for hver Kreds bør enhver Tæller medgives de hans Kreds vedkommende Blade af Schema A*), efterat disse forinden ere blevne behandlede på den Måde, der nærmere er omhandlet i 3die Passus af Anmærkningen til samme Schema.

  I de Præstegjeld, hvor der ved Årsskiftet kan formodes at ville samle sig nogen betydeligere Fiskealmue, bør Tællingsbestyrelsen i Tide sikre sig et tilstrækkeligt Antal Extratællere, for at de midlertidigt i Præstegjeldet værende Fiskere kunne blive optalte, inden de forlade Stedet.

  Schema A indeholder en Fortegnelse over de matrikulerede Eiendomme, der i Afskrift er bleven tilstillet vedkommende Foged for af denne at føres á jour og derefter senest inden 16de November at oversendes Lensmændene. - Skulde enkelte sådanne Fortegnelser endnu ikke være modtagne fra Fogden, må denne uopholdelig erindres om Indsendelsen, hvorimod de øvrige Folketællingen vedkommende Foranstaltninger ikke af den Grund bør opsættes. - For at spare Tællerne Tid, bør Lensmanden ved de Eiendomme, om hvilke han med Sikkerhed ved, at de ere ubeboede, anmærke dette på Fortegnelsen.

  Når Tællingskredsene ere anordnede og Tællerne antagne, bør disse sammenkaldes til Møde med Sognepræst og Lensmand (eller, hvor dette på Grund af Forholdene falder ubekvemt, med en af disse), hvor de i Schema B og C nærmere udviklede specielle Regler for Tællingen, såvidt fornødiges, blive at gjennomgå, for at mulige Tvivl angående disse kunne fjernes. I dette Møde overleveres hver Tæller, foruden de ovenfor nevnte Blade af Schema A, et passende Antal Exemplarer af Schema B og C samt et Exemplar af den til Veiledning for Tællerne trykte Samling af Exempler på rigtig Udfyldning af heromhandlede Lister. Derhos bliver at træffe Aftale om, hvorledes den ovenfor under Post 2 omhandlede Omsendelse af Schema B til de forskjellige Bosteder hensigtsmæssigst bliver at ordne.

  C. Efterfølgende Arbeider.

  Såsnart som samtlige Schemata i udfyldt Stand fra Tællerne ere blevne overleverede til Lensmanden, vil denne have. at gjennemgå samme for at påse, at de ere fuldstændige samt behørigen udfyldte.

  Denne Revision udføres på følgende Måde:

  1. Schema C sammenholdes med Schema A, idet der påsees, at samtlige de Brug, der ere opførte i Schema A og ved hvilke det ikke er anmærket at de ere ubeboede, også ere opførte i Schema C.

  2. I Forbindelse hermed gjennemleses i Schema C de enkelte Bosteders Navne, for at Lensmanden ved alt Lokalkjendskab kan blive opmærksom på mulige Udeladelser af Rydningspladse eller andre i Matrikulfortegnelsen ikke særskilt nævnte Bosteder. Ligeledes bør påsees, at de i ethvert Tællingsdistrikt ved Årsskiftet forefindendes Tatere eller Fantefølger ere medtagne.

  3. Dernæst undersøges, hvorvidt de i Schema B opførte Rubriker ere blevne behørigen udfyldte, i hvilken Henseende Opmærksomheden navnlig henledes på, hvorvidt Opgaverne over Livsstilling ere rigtige og tilstrækkelig specificerede, samt i de Dele af Riget, hvor Befolkningen foruden af Norske også består af Kvæner (Finner) eller Lapper, hvorvidt de herom forlangte Oplysninger ere blevne meddelte. Ligeledes undersøges, hvorledes Spørgsmålet angående Kreaturhold og Udsæd er besvaret, (idet der for hvert Bosted enten skal være anført Tal eller også udtrykkelig være angivet, at Kreaturhold og Udsæd ikke finder Sted).

  4. Endelig sammenholdes det i Schema C for hvert Bosted opførte Antal beboede Huse og Folketal med Originalopgaverne i Schema B, hvorhos der tillige undersøges, hvorvidt det i anden Afdeling af Schema C opførte Sammendrag over særskilte Dele af Tællingskredsen er rigtigt og fuldstændigt.

  I Tilfælde af ufuldstændige eller feilagtige Opgaver tilbagesendes vedkommende Lister til Tælleren, for at de strax kunne blive fuldstændiggjorte og berigtigede, forsåvidt ikke Lensmanden ved Hjælp af egne Oplysninger (f. Ex. i Henseende til Rubrik 9) kan gjøre dette. Rettelsen bør gjøres således, at også det oprindeligt skrevne er læseligt.

  Efter endt Revision udarbeider Lensmanden det ovenfor under Post 4 nævnte Generalsammendrag (Schema D).

  Endelig vil Lensmanden have at gjennemgå de af Tællerne overensstemmende med Instruktionen på sidste Side af Schema C meddelte Opgaver over den til Tællingen medgåede Tid, over den Veilængde, de have måttet gå, med Oplysning om Veiens Besværlighed, samt over havte Befordringsudgifter. Disse Opgaver anmodes Lensmanden om at attestere i Henhold til sit Kjendskab til Forholdene.

  Efter at Listerne på denne Måde ere blevne behandlede, afleveres samtlige Dokumenter snarest mulig til Sognepræsten, der efter at have undergivet dem en summarisk Revision indsender dem til dette Departement. Herved bør iagttages, at de Pakker, hvori Dokumenterne indsendes, gives sådan Påtegning: Vedkommer Folketællingen.

  For Arbeide i Anledning af Folketællingen tilkommer Lensmændene en Diætgodtgjørelse, der senere vil blive at bestemme af dette Departement, hvorhos de ville erholde Skydsgodtgjørelse efter Regulativet. Der vil således i Anledning af Folketællingen blive at indsende en Opgave over den for Lensmændene medgåede Tid samt Regning over den dem tilkommende Skydsgodtgjørelse.

  Til Slutning bemærkes, at forsåvidt Tællingsbestyrerne efter de ved Folketællingen indvundne Erfaringer måtte finde sig opfordrede til at fremkomme med Meddelelser angående, hvorledes det nuværende Folketællingsapparat virker, eller med Forslag om Forandringer, hvorom der ved Ordningen af en fremtidig Tælling kunde blive Spørgsmål, vil det være Departementet af Interesse at modtage sådanne.

  Hermed følger:

  - Exemplarer af Schema B.

  • --- C.
  • --- D.

  - Exempelsamling.

  Ubenyttede Schemata blive i sin Tid at tilbagesende. Erkjendelse for Modtagelsen af nærværende Circulære og de samme ledsagende Schemata bedes snarest muligt meddelt dette Departement.

  Christiania den 26de Oktober 1875.

  C. A. Selmer.

  _______________________

  A. N. Kiær.

  Forsåvidt de i nærværende Circulære nævnte Schemata m. m. ikke skulde fremkomme samtidig med Circulæret, ville de ankomme med en af de nærmest påfølgende Poster.

  Til

  Sognepræster og Lensmænd.


  Bilag No. 17.

  Schema A.

  Folketælling for Kongeriget Norge

  (1ste Side.)den 31te December 1875.

  (Rigsvåbenet.)

  Herred................... Fogderi.

  Fortegnelse

  over

  de matrikulerede Eiendomme i Herredet

  efter Fogdens Kassebogs Udvisende den.........187

  Berigtiget indtil1875 af

  Foged.

  (Heri paginerede Blade.)

  Se Anmærkning på dette Arks sidste Side.

  (4de Side.)

  Anmærkning.

  Lensmanden anmodes om i indlagte Fortegnelse over de matrikulerede Eiendomme i Herredet at tilføie den Oplysning, som er begjært meddelt i Schemaets sidste Rubrik.

  Fortegnelsen bliver derefter snarest muligt og senest inden 1ste December 1875 at tilstille Sognepræsten som Folketællingens Bestyrer. I et Møde mellem Sognepræsten og Lensmanden samt dem, der skulle udføre Tællingen, blive Fortegnelsens enkelte Blade derefter således at fordele mellem Tællerne, at hver af disse får de hans Tællingskreds omfattende Blade. I denne Anledning vil Departementet senere tilskrive Sognepræsten.

  I Tilfælde af, at der på det en Tællingskreds vedkommende Blad findes opført Brug, der høre til en anden Kreds, tages forsåvidt Afskrift på Bagsiden af et af de denne Kreds vedrørende Blade. Herom bliver Anmærkning at gjøre såvel på Afskriften som på Originalen.

  Samtlige Blade blive i sin Tid at tilbagesende til Departementet for det Indre sammen med Tællingslisterne.  Bilag No. 18

  Schema B.

  Folketælling for Kongeriget Norge

  (1ste Side.)

  den 31te December 1875.

  i

  (Rigsvaabenet.)

  Hegebostads Præstegjeld, Tællingskreds No. ................................................Liste No..........................

  Spesialliste

  over

  Folketallet

  samt over

  Kreaturhold og Udsæd m. m.

  Vedkommer Matr.-Løbe-No ................................ Bostedet ..........................

  Rode No.............................

  De i denne Liste opstillede Spørgsmaal sigte til at tilveiebringe statistiske Oplysninger om Befolkningsforholdene samt om Agerbrug og Fædrift. En Folketælling som den, der i de første Dage af 1876 vil finde Sted i alle Norges Bygder og Byer samt ombord paa, de norske Skibe ude i de fremmede Havne, er et af de vigtigste Midler for et Folk til at lære dets egne Vilkaar at kjende, og enhver god Borger bør derfor gjøre alt til, at den kan blive saa nøiagtig og fuldstændig som muligt.

  (Anm. Foruden Lister med vedkommende Præstegjelds Navn paatrykt blev der tilstilet Tællingsbestyrerne Lister uden Præstegejeldets navn, hvorhos det, forsaavidt at Præstegjeld omfattende baade By- og Landdistrikt, paa nærværende Schema var tilføiet, at det alene angik Landdistriktet.)  Bilag No. 20.

  Schema C.

  Folketælling for Kongeriget Norge

  (1ste Side.)

  den 31te December 1875.

  (Rigsvaabenet.)

  Præstegjeld,................................ Tællingskreds No ................

  Hovedliste

  over

  F o 1 k e t al I e t.

  Vedkommer ---------------------------------------------------

  Her sættes Bygdelagets eller Kredsens Navn.

  NB. Skulde i enkelt Tilfælde en Tællingskreds indbefatte Dele af to forskjellige Sogne, Thinglag eller Lensmandsdistrikter, bliver en særskilt Hovedliste at udarbeide for hver saadan Del. Disse særskilte Lister beholde da Tællingskredsens No., men faa hver sit Litera.

  *) Heri medregnet særskilte Side- eller Udhusbygninger, hovri nogen har Natteophold, jfr. Speciallistens Rubrik 5.


  (4de Side.)

  Veiledning for Tællerne.

  1. Forberedende Arbeider. Når Tælleren af Sognepræsten. eller Lensmanden har modtaget de hans Kreds vedkommende Blade af Schema A (Fortegnelse over de matrikulerede Eiendomme) samt det fornødne Antal Exemplarer af Schema B (Specialliste) og C (Hovedliste), bør han først med Ledelse af Schema A opgjøre sig en Plan for den Orden, hvori han skal besøge de særskilte Bosteder i Kredsen, samt ved Skolebørnenes Hjælp eller på anden hensigtemæssig Måde nogen Tid før Årets Udgang besørge Speciallisterne omsendt til de Bosteder, hvorhen de uden særskilt Udgift kunne ombringes. Ved denne Omsendelse tilsigtes, at Husfædre eller andre Foresatte kunne få Anledning til at gjennemgå de i Listerne opstillede Spørgsmål, så at Svarene kunne haves på rede Hånd, når Tælleren kommer for at modtage og udfylde Listerne. Forsåvidt Tælleren tror med Sikkerhed at kunne påregne, at nogle af Husfædrene selv kunne og ville behørigen udfylde Schemaet, er det ham uforment at benytte sig af sådan Bistand, dog må Tælleren selvfølgelig passe, at Listerne forsåvidt ere behørigen og tydeligt udfyldte.

  Tælleren bør gjøre sig nøie bekjendt med de i Schema B givne Regler for Listens Udfyldning og, om fornødiges, derom conferere med vedkommende Præst eller Lensmand.

  2. Selv Tællingen tager sin Begyndelse Mandag den 3die Januar om Morgenen, og fortsættes uafbrudt de følgende Dage, indtil den er tilendebragt, idet den fremmes så hurtigt, som med dens Nøiagtighed er foreneligt. Den foregår på den Måde, at Tælleren går fra Hus til Hus for at modtage og udfylde Speciallisterne (Schema B), af hvilke en ny Liste anvendes for hvert enkelt Bosted (: -- Våningshus med tilhørende Side- eller Udhusbygninger). Til Erstatning for bortkomne og makulerede Lister bør medtages et noget rundeligt beregnet Antal Schemata. Listerne nummereres med fortløbende Nummere l den Orden, i hvilken de indsamles, hvorhos Matr.-Løbe-Nr. og Bostedets Navn samtidig påskrives (se Schemaets første Side). Ved Opskrivningen af Personernes Navne og de samme vedkommende Oplysninger iagttages, at der for hver enkelt Person kun anvendes en Linie, jfr. Rubrik 2. Skulde i enkelte Tilfælde en Liste ikke strække til for et Bosted, benyttes to eller flere, der heftes sammen.

  Det må nøie iagttages, at samtlige Spørgsmål blive besvarede så fuldstændigt som muligt. I Rubrik 10 må Aldersåret ikke opføres, da heraf let kunde opstå Forvexlinger. I Rubrik 11 vil det være tilstrækkeligt, hvor Sognets Navn er anført, at betegne Præstegjeldets ved Begyndelsesbogstaven. Ved Siden af de i Schemaets 16de Rubrik i Henseende til Opgaverne over Livsstilling eller Næringsvei givne Regler, skal man her endnu gjøre opmærksom på, at den ikke sjeldent forekommende Benævnelse Huseier, Gårdeier ikke er tilstrækkeligt oplysende, idet der bør anføres, hvorved Vedkommende er beskjæftiget, f. Ex. Huseier og Smed, Gårdeier og do. bruger o.s.v. - Forøvrigt henvises til den i selve Schemaet givne Veiledning, Idet man alene særskilt skal fremhæve den fra forrige Folketælling forskjellige Regel i Rubrik 3, at samtlige de, der den 31te December i Huset havde Natteophold, skulle medtages, medens forrige Gang alene de opførtes, der i Huset havde stadigt Ophold. - Forøvrigt vil det af Schemaet sees, at også fraværende Personer skulle opføres, hvorved iagttages, at i 7de Rubrik for hver enkelt bemærkes, til hvilken Familie han henhører.

  Af den ovenanførte Regel følger bl. A, at Tatere og Fantefølger (med Anmærkning om deres omstreifende Liv i Rubrik 9) blive at medtage i Speciallisten for det Bosted, hvor de den 31te December opholdt sig om Natten.

  I de Tællingskredse, hvor Befolkningen foruden af Norske for en væsentlig Del består af Kvæner (Finner) eller Lapper, bliver Oplysning om Indbyggernes Nationalitet at meddele i Schemaets 3die Rubrik (efter Personernes Navn) på den i nedenstående Tabel betegnede Måde.

  Når Faderens og Moderens Nationalitet er:      
  Nationalitet er: Norsk Kvæn Lap Blandet*)
  Norsk, sættes nn nk nl lb
  Kvæn (Fin), sættes kn kk kl kb
  Lap, sættes ln lk ll Ib
  Blandet sættes bn bk bl bb

  Tabellen læses således: Når Fader og Moder ere norske sættes: nn..Er Faderen norsk og Moderen Kvæn sættes: nk. Er Faderen af blandet Nationalitet og Moderen norsk sættes: bn osv.

  *) Herved forståes de Personer, hvis Forældre ere af forskjellig Nationalitet.

  Hvor Kvæner eller Lapper alene forekommer enkeltvis, blive heromhandlede Oplysninger alene for disses Vedkommende at meddele. Forekomme de derimod mer sam1et, meddeles (foruden Opgave om Nationalitet for alle Indbyggere) tillige - i Rubrik 1 - for samtlige Kvæner og Lapper og for Personer af blandet Nationalitet Oplysning om, hvilket Sprog de sædvanlig tale.

  Rubrikerne på Schemaets sidste Side må for hvert enkelt Bosted enten udfyldes, eller også må det udtrykkelig betegnes, at Kreaturhold og Udsæd ikke finder Sted.

  5. Når Speciallisterne ere blevne indsamlede, udarbeides Hovedlisten (Schema C), der består af 2 Afdelinger, af hvilke den første er bestemt for et fortløbende Uddrag af Speciallisten og den anden til et Sammendrag for særskilte Dele af Tællingskredsen. I Afdeling I opskrives Antallet af beboede Huse samt Folketallet for hvert Bosted efter Speciallisternes Udvisende i den samme Orden, hvorefter disse er nummererede. I Afdeling II opføres for hver enkelt af de særskilt udsondrede Dele det samlede Antal beboede Huse og det hele Folketal, idet der i 1ste Rubrik anføres, hvilke af de i Schemaets siste Afdeling opførte Nummer af Speciallister der vedkomme hver enkelt Del.

  Ved begge disse Uddrag bemærkes, at, da det Folketal, der i samme skal opføres, kun omfatter de den 31te December tilstedeværende Personer, bliver der altså forsåvidt ikke at tage Hensyn til de Fraværende.

  4. 1 Henseende til Godtgjørelsen for Arbeidet, bemærkes, at den i Forhold til det anvendte Dagetal overhovedet vil blive ansat høiere og på en anden Måde end forrige Gang, da den udgjorde fra 48 til 60 Skilling pr. Dag, eller, når Arbeidet var forbundet med ualmindelig Besværlighed, 72 Skilling daglig. Der vil nemlig dennegang for samtlige Tællere blive anvendt et ensartet Betalingssystem, idet Godtgjørelsen i Almindelighed - eller hvor særskilte lokale Forholde ikke undtagelsesvis rnåtte findes at begrunde en høiere Betaling - vil blive at beregne således: ,

  a) For Gangen Hus imellem: 36 Skilling for hver tilbagelagt Mil, Veien regnet fra Hus til Hus (Milepenge), hvorved det forudsættes, at Tælleren har valgt den kortest mulige Vei, som Tællingen udkræver.

  b) For selve Tællingsarbeidet: efter en vis Taxt for hver talt Person. Denne Taxt vil senere blive fastsat, når man for en Flerbed af Præstegjeld har fået Indhentet Oplysninger om den medgåede Tid. Forsåvidt enkelte Lister skulde være skjødesløst - og ufuldstændigt affattede, forbeholder man sig en passende Nedsættelse. For Distrikter med blandet Nationalitet vil en høiere Taxt blive tilstået.

  I Tilfælde af, at Tælleren undtagelsesvis har måttet benytte Skydsbefordring, ville de nødvendige Skydsudgifter i Forbindelse med en passende Diæt for den medgåede Tid blive ham at godtgjøre, hvorimod Milepengene for denne Del af Veien selvfølgelig bortfalde.

  Til Beregning af Godtgjørelsen må altså nedenstående Spørgsmål besvares:

  1. Hvor lang Vei har Tælleren måttet gå i Anledning af sine Husbesøg?

  2. Har nogen Del af Veien været mere and almindelig besværlig?

  3. Hvorvidt og for hvilket Beløb har Skyds været benyttet?

  4. Hvormange Timer har Tælleren anvendt:

  a) under selve Tællingen, heri ikke iberegnet den til Gangen anvendte Tid?

  b) til Møder med Tællingebestyrelsen og til Udarbeidelse af Hovedlisten?

  Til Lettelse ved Regningernes Expedition bedes Svarene nedtegnede her.  Listen er udfyldt af afgivet den -------- 1876

  til Lensmand. ......................................................


  Schema D.  Bilag No. 23.

  Circulære (Byer)

  Fra Den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre.

  Ved Kongelig Resolution af 23de d. M. er det nådigst bestemt:

  (se Bilag No. 15).

  Til iagttagelse under Tællingen gjøres opmærksom på følgende:

  I de Byer, for hvilke Forandringer med Hensyn til deres Grændser ere bestemte at skulle indtræde fra 1ste Januar 1876, lægges de den 31te December 1875 bestående Forhold til Grund for Tællingen, dog således, at der særskilt bør oplyses, hvilke Forandringer der ville indtræde.

  Tællingen foregår på den Måde, at der til hvert beboet Hus nogen Tid før Årets Udgang ved Hjælp af Rodemestere eller andre Tællere bliver omdelt en Specialliste (Schema B - Schema A vedkommer alene Landdistrikterne) med Anmodning til Husfædre og andre Foresatte om at udfylde samme inden 3die Januar, fra hvilken Dag Listernes Indsamling begynder. Tællerne ville da på selve Stedet have at påse, at Listerne ere blevne behørigen udfyldte og i manglende Fald selv udfylde eller rette dem.

  De ovennævnte Lister blive af Magistraten før Uddelingen at påtegne hver sit Numer i fortløbende Række, ligesom ethvert beboet Hus i vedkommende Kjøbstad eller Ladested må, på Listens første Side anføres med sit Matrikulnumer, men det er ikke nødvendigt, at Matr.-Numerne også anføres i fortløbende Række, såfremt Tælliiigsbestyreren finder en anden Fremgangsmåde mere hensigtsmæssig, kun at det nøie påsees, at intet bliver forbigået. Hvis der for et Hus skulde behøves mere end et Ark, tilføies Indskudsark, der sammenheftes med Hovedarket og numereres som dette.

  Forsåvidt Magistraten finder det hensigtsmæssigt til Tællere at antage andre end de ved Fattigvæsenet ansatte Rodemestere, bemærkes, at der helst bør antages et så stort Antal Tællere, at hver af disse ikke får mere end omkring 100 Huse at gjøre Rede for.

  Magistraten bør meddele Tællerne nøiagtig Instruktion i Henseende til Tællingsarbeidets Udførelse. De bør i denne navnlig gjøres opmærksomme på Nødvendigheden af, at de under Listernes Indsamling på selve stedet undersøge, hvorvidt disse ere blevne udfyldte overensstemmende med de i samme foreskrevne Regler, og særskilt hvorvidt Udfyldningen af Schemaets 16de Rubrik (Livsstilling) er nøiagtig og tilstrækkelig specificeret. I denne Forbindelse skal man ved Siden af de i Schemaets 16de Rubrik givne Regler særskilt tilføie, at den oftere forekommende Benævnelse "Huseicr" ikke er tilstrækkeligt oplysende, idet der bør anføres, hvorved Vedkommende er beskjæftiget eller har sin væsentlige Indtægt, f. Ex. Huseier og Kjøbmand, Huseier og Rentenist o. s. v.

  I Rubrik 10 må Aldersåret ikke opføres, da heraf let kunde opstå Forvexlinger.

  I Henseende til de Fraværende bør i 7de Rubrik for hver enkelt anføres, til hvilken Familie han henhører.

  I de Byer, hvor Befolkningen foruden af Norske for en væsentlig Del består af Kvæner (Finner) eller Lapper, bliver Oplysning om Indbyggernes Nationalitet at meddele i Schemaets 3die Rubrik (efter Personernes Navn) på den i nedenstående Tabel betegnede Måde.

  - - - (se Bilag Wo. 20, 4de Side, Post 2, de 3 sidste Passus).

  Forøvrigt henvises til de i selve Speciallisterne givne Regler samt til den til Tællernes Veiledning udarbeidede Exempelsamling.

  Såsnart som Speciallisterne ere blevne indsamlede, overleveres de til Magistraten, af hvem de dernæst blive at revidere.

  Som Gjenstand for Revision fremhæves navnlig:

  1. at der er indkommet Speciallister for samtlige beboede Huse;

  2. at Speciallisterne ere blevne udfyldte på behørig Måde, hvorved særskilt haves for Øie de ovenfor fremhævede Punkter.

  Efterat Speciallisterne ere blevne reviderede, udatbeider Magistraten en Hovedliste (Schema C), der består af 2 Afdelinger, af hvilke den første er bestemt for et fortløbende Uddrag af Speciallisterne og den anden til et Sammendrag for enkelte Sogne eller andre særskilte Dele af Byen, som Magistraten måtte finde af Interesse at udsondre. Derefter indsendes samtlige Dokumenter til dette Departement, hvorved det bør iagttages, at de Pakker, hvori Dokumenterne indsendes, gives sådan Påtegning: Vedkommer Folketællingen.

  Da Tællingen delvis forudsættes udført ved Hjælp af lønnede Tællere, skulde man forsåvidt anmode Magistraten om for hver af disse at meddele Departementet Opgave over den til Tællingen medgåede Tid i Forbindelse med Oplysning om Folkemængden i hans Distrikt samt Forslag om Godtgjørelsens Størrelse.

  Ligeledes imødesees Regning over de i Anledning af Folketællingen af Magistraten havte Kontorudgifter

  Til Slutning bommrkes, at forsåvidt Tællingsbestyreren efter de ved Folketællingen indvundne Erfaringer måtte finde sig opfordret til at fremkomme med Meddelelser angående, hvorledes det nuværende Folketællingsapparat virker, eller med Forslag om Forandringer, hvorom der ved Ordningen af en fremtidig Tælling kunde blive Spørgsmål, vil det være Departementet af Interesse at modtage sådanne.

  Hermed følger:

  - Exemplarer af Schema B.

  - Indskudsark til Schema B.

  - Exempelsamling.

  Ubenyttede Schemata blive i sin Tid at tilbagesende. Erkjendelse for Modtagelsen af nærværende

  Circulære og de samme ledsagende Schemata bedes snarest muligt meddelt dette Departement.

  Christiania den 30te Oktober 1875.

  C. A. Selmer.

  _____________________

  A.N. Kiær.

  Forsåvidt de i nærværende Circulære nævnte Schemata m. m. ikke skulde fremkomme samtidig med Circulæret, ville de ankomme med en af de nærmest påfølgende Poster.

  Til Magistraterne i Rigets Kjøbstæder og Ladesteder.


  Bilag No. 24

  Schema B.

  Folketælling for Kongeriget Norge

  (1ste Side.)

  den 31te December 1875.

  i

  (Rigsvaabenet.)

  Kjøbstaden Chrietiania, Tællingskreds No. ................................................Liste No..........................

  Spesialliste

  over

  Folketallet

  samt over

  Kreaturhold og Udsæd m. m.

  Vedkommer Huset................................Gade No..........................

  Rode No.............................

  De i denne Liste opstillede Spørgsmaal sigte til at tilveiebringe statistiske Oplysninger om Befolkningsforholdene samt om Agerbrug og Fædrift. En Folketælling som den, der i de første Dage af 1876 vil finde Sted i alle Norges Bygder og Byer samt ombord paa, de norske Skibe ude i de fremmede Havne, er et af de vigtigste Midler for et Folk til at lære dets egne Vilkaar at kjende, og enhver god Borger bør derfor gjøre alt til, at den kan blive saa nøiagtig og fuldstændig som muligt.

  (Anm. Skjemaet for Ladestederne var aldeles som nærværende med den fornødne Forandring ovenfor (f. Ex. Ladestedet Aasgaardstrand). Foruden Lister med Byene Navn udsendtes ogsaa, Lister med aaben Plade for Navnet.)

  (2den Side.) Denne Side var kun med Hensyn til Rubrik 5 forskjellig fra Bilag No. 18:

  5

  I hvilken Etage havde Personerne sin Bolig (Natteophold)? og (forsaavidt der under samme Husnummer maatte høre flere særskilte Bygninger), tillige: i hvilken Bygning?

  (Anm. For de Byer, hvor Befolkningen tildele bestaar af Kvæner (Finner) eller Lapper, var i nærværende Schema tilføiet en Rubrik 3b, jfr. Bilag No. 19. Med Schemaet fulgte løse Indskudsark til Benyttelse, hvor Huset havde flere end 20 Beboere.)

  (4de Side.) Som Bilag No. 18, 3die Side.

  -

  (4de Side.) Som Bilag No. 18, 4de Side, undtagen med Hensyn til nedenstaaende Slutningsbemærkning.

  Husfædre og andre Foresatte anmodes om inden den 3die Januar at udfylde denne Liste, der vil blive afhentet samme eller en af de nærmere paafølgende Dage.
  Bilag No. 27.

  Fra Christiania Magistrat.

  Folketællingen.

  I Anledning af den i Begyndelsen af næste År forestående Folketælling vil der for Christiania tiltrænges et stort Antal Tællere til Listernes Uddeling, Indsamling og eventuelle Fuldstændiggjørelse.

  Erfaring fra andre Lande har godtgjort, at Folketællingen bliver fuldstændigst og nøiagtigst udført der, hvor det lykkes at erhverve det størst mulige Antal frivillige Tællere, der af Interesse for Sagen påtage sig det hermed forbundne Arbeide.

  Fordelen herved består nemlig deri, at det på denne Måde lader sig gjøre at udstykke Byen i et særdeles betydeligt Antal Tællingskredse, så at hver Tæller kun får med ganske få Huse at bestille, hvorfor Tællingen kan blive udført på ganske kort Tid og - hvad der er af ikke ringe Betydning for dens Nøiagtighed, hvorhos hver enkelt Tæller selvfølgelig har så meget lettere for at påse, at Listerne af Huseierne ere blevne behørigen udfyldte.

  Ved den sidste Folketælling i Berlin i 1871 meldte der sig ikke mindre end 7000 frivillige Tællere, foruden 2000 Distriktskommissærer, så at således enhver Tæller alene fik med 2 a 3 Huse at gjøre.

  Man har det Håb, at der også i vor Hovedstad vil vise sig såmegen Interesse for dette almennyttige Foretagende, at den heromhandlede fuldkomnere Folketællingsmethode kan komme ialfald til delvis Anvendelse. Ved Anvendelse af lønnede Tællere bliver det nemlig umulig uden aldeles uforholdsmæssige Udgifter, at inddele Byen i så mange Tællingskredse, som ønskeligt er, hvortil kommer, at netop den Interesse, som bringer den frivillige Tæller til at tilbyde sin Hjælp, indeholder den bedste Garanti for, at heromhandlede Hverv bliver godt udført.

  Tællernes Funktion består i følgende:

  1) nogen Tid før Udgangen af Indeværende År at fordele Folketællingslisterne således, at hver Huseier i det af Tælleren. overtagne Distrikt erholder et Exemplar. (Listen indeholder en Opfordring til Huseiere og andre foresatte om at udfylde samme.) .

  2) den 3die Januar og de nærmest påfølgende Dage at indsamle de udfyldte Lister og i Tilfælde af manglende Udfyldning selv indhente de fornødne Oplysninger og udfylde Listen.

  Det vil lettelig indsees, at når der til enhver Tæller anvises f. Ex. indtil 10 større eller 20 mindre Huse, bliver der alene Spørgsmål om et forholdsvis ubetydeligt Arbeide, der imidlertid vil være af megen Betydning i henseende til Tællingens Resultater.

  Man tillader sig således herigjennem at opfordre Indvånere af Christiania By til frivillig Deltagelse i den forestående Folketælling, idet de, der hertil ere villige, anmodes om snarest mulig at indsende Anmeldelse derom enten til Magistraten, eller også til det statistiske Kontor i Indredepartementet. Anmeldelsen bør indeholde Adresse samt Oplysning om, hvormange Huse Tælleren er villig til at overtage og i hvilket Strøg af Byen han fortrinsvis ønsker at anvendes.

  Da det er første Gang, at herombandlede Tællingssystem her skal forsøges, og det på, Forhånd ikke kan vides, om et tilstrækkeligt Antal frivillige Tællere vil melde sig, vil der ved Siden heraf muligens også blive Spørgsmål om Antagelsen af endel lønnede Tællere for visse Dele af Byen. De, der måtte ønske Ansættelse som sådanne, anmodes om at melde sig på Magistratskontoret.

  Christiania Magistrat d. 3d1e Decbr. 1875. L. A. Mastrup.


  Bilag No. 28.

  (1ste Side.)

  Circulære fra Den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre til de forenede Rigers Consulater.

  I Forbindelse med Anordningen af en almindeligFolketælling for Kongeriget Norge har det under 23de d. M. behaget H. M. Kongen at befale:

  "At der ved de svenske og norske Consulater og Viceconsulater iværksættes en Tælling af Søfarende ombord på norske Fartøier, der ved Udgangen af Året 1875 vare beliggende i eller på Veien til fremmede Havne."

  Til Iværksættelse af denne Tælling har man ladet trykke vedlagte Schemata, "Liste over Søfarende", af hvilke man herved skulde anmode Consulatet om at besørge et Exemplar tildelt hvert norsk Fartøi, der ikke allerede måtte være i Besiddelse deraf, og som enten

  1) i Løbet af indeværende År udklareres fra nogen af Consulatets Havne til sådan Tid og med sådan Bestemmelse, at Fartøiet ikke kan antages at nå Norge inden Årets Udgang (Schemaet bliver af Skibsføreren at aflevere, i Norge til Toldkammeret, i Udlandet til vedkommende Consulat) eller

  2) den 31te December d. Å. er beliggende i nogen af Consulatets Havne, eller

  3) ankommer til nogen af disse inden medio Marts næste År, og som har været underveis den 31te December.

  Inden Udklareringen af de norske Fartøier, der den 31te December enten vare beliggende i nogen af Consulatets Havne eller befandt sig på Veien til samme, bedes det dernæst såvidt muligt påseet, at der for hvert af disse bliver afleveret en sådan Liste i udfyldt Stand.

  Ved Midten af Marts Måned have Viceconsulerne at indsende samtlige modtagne udfyldte Blanketter til Hovedstationen, hvorefter de, i Forbindelse med de ved denne indsamlede Blanketter, snarest muligt indsendes til dette Departement.

  For Langveisfarere, dei måtte ankomme til nogen af Consulatets Havne senere end medio Marts, men inden Udgangen af Mai Måned, og som have været fraværende fra Norge den 31te December, bliver Forespørgsel at gjøre, om hvorvidt Liste over Søfarende er afleveret ved noget andet Consulat. Hvor dette ikke har været.Tilfældet, bliver sådan Liste at udfylde og gjennem Consulatet strax at indsende til Departementet.

  Hoslagt medfølger, foruden de til Hovedstationen bestemte Blanketter, et Antal Exemplarer til Fordeling mellem Viceconsulstationerne samt endel for disse sidste bestemte Aftryk af nærværende Circulære.

  Christiania den 26de October 1875.

  C. A. Selmer.

  A. N. Kiær


  Bilag No. 29.

  (15te Side som Bilag No. 28.)

  (3die Side.)

  (TRANSLATION.)

  Circular.

  From the Royal Norwegian Government's Department for the Interior to the Consuls of the United Kingdoms.

  Christiania, October 26, 1876.

  On the 23th instant His Majesty the King has pleased to order, in connection with the arrangement of a general census: That there shall be executed by aid of the Swedish and Norwegian Consuls and Vice-Consuls an enumeration of seamen onboard Norwegian vessels lying at foreign ports or on the way thither at the end of the year 1875".

  In enclosing a number of a schedule superscribed "Liste over Søfarende", printed on purpose of executing the enumeration aforesaid, the Department requests you to hand a copy thereof to every master of a Norwegian vessel if not possessing it:

  1) clearing out this year from any port within your district at a time or with a destination making improbable the vessel's arrival to Norway before the end of this year (the master shall deliver the scheme in Norway to the receiver of the customs and abroad to the Consul concerned);

  2) or lying in any port within your district on the 31th of December this year;

  3) or on the way on the 31th of December and arriving to any port of your district before March 15th next.

  Before the clearing of any vessel lying in any port within your district or being on the way to the same on the 31th of December, you will be kind to attend to the delivery of the schedule properly filled up.

  At the 15th of March next the Vice-Consuls shall transmit to their Consul all schedules filled up, and the Consuls shall forward to this Department as soon as possible all schedules collected by them.

  By every master of a Norwegian vessel engaged in the trade of distant places, and arriving to your district after March 16th but before the end of May, having been abroad on the 31th of December, you will ask for a declaration, whether he bas filled up and delivered schedule as before said to any other Consul. If not, the master shall be asked to fill up a schedule, which you will forward immediately to this Department.

  You will find enclosed also a number of schedules and some copies of this circular to be distributed among the Vice-Consuls.


  Bilag No. 30.

  Circulære (1876) fra Den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre til samtlige norske Toldkammere.

  i Forbindelse med Anordningen af en almindelig Folketælling for Kongeriget Norge har det under 23de d. M. behaget H. M. Kongen at befale:

  "At der ved Toldvæsenets Funktionærer iværksættes en Tælling af Søfarende ombord på. norske Fartøier, der ved Udgangen af 1875 vare beliggende i eller på Veien til norske Havne samt tillige af Bemandingen på de i disse ved samme Tidspunkt beliggende fremmede Fartøier."

  Til Iværksættelse af denne Tælling har man ladet trykke vedlagte Schema: "Liste over Søfarende", af hvilket man herved skulde anmode Toldkammeret om at besørge et Exemplar tilstillet:

  1) ethvert såvel norsk som fremmed Fartøi, der den 31te December ligger i nogen af de til Toldkammerets Distrikt hørende Havne uden at være oplagt;

  2) ethvert fra Udlandet fra og med den lste Januar ankommende norsk Fartøi, der var underveis ved Årsskiftet og som ikke allerede (i Henhold til det nedenfor anførte) deraf måtte Være i Besiddelse, samt

  3) ethvert til Toldstedet fra indenrigske Steder i Begyndelsen af 1876 ankommende norsk Fartøi der ved Årsskiftet var underveis og for hvilket lignende Liste ikke tidligere har været afgivet.

  I Henseende til de fremmede Fartøier bør Toldkammeret anmode vedkommende Consuler om deres velvillige Mellemkomst i Sagens Anledning.

  For norske Dampskibe, der ved Årsskiftet ere sysselsatte i indenrigsk Kystfart, bøt Opgave meddeles af Toldkammeret på det Sted, hvor Fartøiet hører hjemme, og Schemaet tilstilles Rederiet med Anmodning om at udfylde samme,

  Toldkammeret bedes derefter at påse, at der bliver afleveret en Liste i behørig udfyldt Stand for hvert af de omhandlede Fartøier, uanseet om disse har modtaget Listen gjennem Toldkammeret eller gjennem. et af de forenede Rigers Consulater.

  Listerne forudsættes i Regelen at ville blive udfyldte af vedkommende Skibsførere; i manglende Fald vil Toldkammeret have at besørge dette. I Henseende til Udfyldningen bemærkes til Forebyggelse af mulig Tvivl at alene de Personer, der den 31te December havde Natteophold ombord, skulle medtages på Listen (idet de, der samme Nat opholdt sig i Land, ville blive medtagne i den der stedfindende almindelige Folketælling).

  De indtil Midten af Marts indkomne Lister indsendes underet til dette Departement, idet de enkelte Lister, som efter dette Tidspunkt måtte indkomme, blive at eftersende.

  Da en lignende Tælling af Søfarende ombord på norske Fartøiar også skal iværksættes ved de forenede Rigers Consulater i Udlandet (hvorom nærmere Underretning vil erholdes i vedlagte Aftryk af det i Sagens Anledning udfærdigede Circulære), anmodes Toldkammeret derhos om at tilstille et Exemplar af heromhandlede Schema til hvert norsk Fartøi, der i Løbet af indeværende År udklarerer til Udlandet og som ikke antages at ville komme tilbage til Norge inden Årets Udgang.

  Forsåvidt Iværksættelsen af heromhandlede Tælling i enkelte Tilfælde måtte være forbunden med Omkostninger for Toldkammeret, ville disse blive erstattede efter derom indgiven Regning.

  Hoslagt medfølger Exemplarer af Liste over Søfarendø" samt endel Aftryk af dette Circulære.  Christiania den 30te October 1876.

  C. A. Selmer.

  A. N. Kiær.


  Bilag No. 31.Folketælling for Kongeriget Norge

  (lste Side.) den 31te December 1876.

  (Rigsvåbenet.)

  Liste over Søfarende,

  der ved Årsskiftet

  befandt sig ombord, på (Skibets Navn),  hjemmehørende i drægtig Com.-Læster  og ført af  Den 31te December var Skibet i (på, ved) og bestemt til

  ____________________

  De i denne Liste opstillede Spørgsmål sigte til at tilveiebringe statistiske Oplysninger over Søfarende ombord på norske Skibe (samt på fremmede Skibe i norske Havne) i Lighed med de Opgaver, der samtidig indsamles i alle Norges. Byer og Bygder.

  Listen bedes udfyldt af Skibsføreren og afleveret til det svenske og norske Consulat eller norske Toldkammer i den Havn, hvor Fartøiet er beliggende den 3lte December eller hvortil det først ankommer i det nye År. Fra udenrigske Havne, hvor intet svensk og norsk Consulat eller Viceconsulat findes, bedes Listen i ufrankeret Brev direkte tilstillet Departementet for det Indre.

  __________________

  Listen er udfyldt af og afleveret den (Datum

  til  Bilag No. 32.  
  Ugifte. (Sort Tryk.) Gift (Violet Tryk.)
  Herred No. Herred No.
  Tællingskreds No. Liste-No. Tællingskreds No. Liste-No.
  3 b. Nationalitet 3 b. Nationalitet
  3. Midlertidigt nær-fra-værende? 3. Midlertidigt nær-fra-værende?
  4. Bosted, Opholdssted, 4. Bosted, Opholdssted
  5. Bygning (Etage) 5. Bygning (Etage)
  7. Stilling i Familien 7. Stilling i Familien
  9. Livsstilling 9. Livsstilling
  do. Forgørgers eller Husfaders  
  10. Fødselsaar 10. Fødselsaar do. Hustruens
  11. Fødested 11. Fødested
  12-15. Anmærkninger 12-15. Anmærkninger
    (For Kvinder i Rubrik 9 tilføiet
    do. Forsørgers eller Husfaders
    Rubrik 10 Fødselsaar.)
  Enkemænd. (Grøn Tryk.) Enker. (Grøn Tryk.)
  By Herred No.
  Tællingskreds No. Liste-No. Tællingskreds No. Liste-No.
  3 b. Nationalitet 3 b. Nationalitet
  3. Midlertidigt nær-fra-værende? 3. Midlertidigt nær-fra-værende?
  4. Bosted, Opholdssted 4. Bosted, Opholdssted
  5. Bygning (Etage) 5. Bygning (Etage)
  7. Stilling i Familien 7: Stilling i Familien
  9. Livsstilling 9. Livsstilling
    do. Forsørgers eller Husfaders
  10. Fødselsaar 10. Fødselsaar
  11. Fødested 11. Fødested
  12-15. Anmærkninger 12-15. Anmærkninger

  Bilag No. 33. Hermed i Bilag.

  Folketælling for Kongeriget Norge

  den 31te December 1875.

  _______________

  Instruktion No. 2.

  1.De Speciallister (Schema B), der udleveres, må behandles omhyggeligt og forblive liggende i samme Orden som ved Modtagelsen.

  II. For hver i Speciallisterne opført Person bliver at udfylde en Seddel; af Sedlerne benyttes hvid-gule for Mænd, blå for Kvinder. Øverst til venstre er påtrykt, hvorvidt Seddelen er bestemt for Ugifte, Gifte eller Enkemænd (Enker), ligesom der for hver af disse Klasser er brugt respektive sort, violet og grøn Tryk. Det må selvfølgelig nøie påsees, at man vælger de rette Sedler; Sedler for hver Klasse bør man derfor have liggende foran sig i en bestemt Orden.

  For Fraskilte benyttes de for Enkemænd (Enker) bestemte Sedler, der dog blive at mærke med et Kors + foran Ordet Enkemænd (Enker).

  III. øverst tilhøire anføres Byens eller Herredets No. (der er noteret udenpå Pakken).

  Ligeledes anføres i Seddelens dertil bestemte Linie Tællingskredsens og Speciallistens No. (NB. ikke at forvexle med Husets Gade-No. eller Bostedets Matrikul-Løbe-No.)

  Forøvrigt bemærkes med Hensyn til Sedlernes Udfyldning:

  ad 3 b. For endel Tællingsdistrikter, i hvilke der findes Kvæner (Finner) eller Lapper, ere Speciallisterne således indrettede, at der mellem Rubrikerne 3 og 4 findes en egen Rubrik (3 b) for Nationaliteten.

  For hver i sådanne Lister opført Person, med Undtagelse af de rent Norske, udskrives - foruden den almindelige Seddel - tillige en Extraseddel, på hvilken anføres både de almindelige Oplysninger og derhos Oplysninger om Nationaliteten, betegnet på samme Måde som i Speciallisten (jfr. Veiledning for Tællerne på sidste Side af Schema C for Landdistrikterne).

  I 1ste Rubrik af de omhandlede Lister er tilføiet, hvilket Sprog hver Person taler. Dette anføres i Extraseddelen ved Siden af Nationaliteten idet disse to Anførsler adskilles ved en Streg. Extrasedlerne udsondres fra de øvrige Sedler, således at Kvæner (Finner) lægges for sig, Lapper for sig, Blandinger for sig.

  ad 3. Når der i Listerne findes opført midlertidigt tilstedeværende eller midlertidig tilstedeværende Personer, bliver dette her at betegne således, at det Ord i Seddelen, som ikke passer, overstryges (i første Tilfælde "fra" i sidste "nær").

  For midlertidigt fraværende Personers Vedkommende bliver det fulde Navn at anføre øverst på Seddelen.

  Vor midlertidigt nærværende Personer bliver - foruden den almindelige Seddel endvidere at udfylde en Extraseddel der øverst forsynes med Vedkommendes fulde Navn.

  ad 4. For midlertidigt nær- eller fraværende Personer bliver her at udfylde respektive deres sædvanlige bosted og deres Opholdssted. Det Ord i Seddelen, som ikke passer. overstryges.

  ad 5. Her bliver Intet at udfylde, når Speciallistens Rubrik 6 ikke er udfyldt. De forskjellige Etager behøve blot at betegnes med Tallene.

  ad 7. Her benyttes følgende Forkortelser: HL for Husfader, Hm. for Husmoder (Kone) S. for Søn, D. for Datter, Ss. for Sønnesøn, De. for Dattersøn, Sd. for Sønnedatter, Dd. forDatterdatter, Bb. for Barnebarn, T. for Tyende, L. for Logerende.

  Det vil forøvrigt ofte indtræffe at Listerne ere urigtigt udfyldte, således at der i Rubrik 7 istedetfor Stilling i Familien er anført Livsstilling (Rubrik g). Det må da iagttages, at Livsstillingen ikke skrives ved Seddelens No. 7, men ved No. 9. Såvel i sådanne Tilfælde som når der i Rubrik 7 Intet er anført, vil Vedkommendes Stilling i Familien ofte med Lethed kunne sees af Navn, ægteskabelig Stilling og Fødselsår (Rubrikerne 3, 8 og 10) og udfyldes derefter.

  For Husfaderen (Husmoderen) - eller i Tilfælde af dennes Fravær den først opførte tilstedeveerende Person af den sædvanlige Husstand - anføres på, dette Sted af Seddelen:

  a) hvor mange Personer af Husstanden, der ved Tællingen var faktisk tilstede,

  b) hvor mange af de Tilstedeværende kun midlertidigt vare nærværende, og

  c) hvor mange af Husstanden midlertidigt vare fraværende. Dette betegnes således:

  (7. Stilling i Familien.) Hf. 5 ÷ 1 + 2.

  (Altså nærværende 5 Personer, hvoraf 1 kun midlertidigt tilstede, medens 2 af Familiens Medlemmer vare midlertidigt fraværende.)

  eller: Hm. 6 + 2.

  (altså nærværende 6 Personer, hvoraf Ingen midlertidigt; fraværende 2 Personer.)

  Ved enslige Personer sættes her et Ettal.

  Ved de Lister, som angå Hoteller, militære Kaserner, Hospitaler, Sygehuse, Sindegygeasyler, Strafarbeidsanstalter, Fattighuse. Børnehjem, Opdragelsesanstalter o. s. v., bliver ved nærværende Post (7) Følgende at iagttage:

  Der skjelnes mellem:

  1) de i sådanne Anstalter optagne Personer (Reisende, kasernerede Militære, Hospitalslemmer, Fanger o. s. v.) og

  2) andre Indvånere (hovedsagelig Hotelværter, Opsynsmænd o. s. v. med Familie og Tjenere).

  For Sidstnevnte (Post 2) bliver Fremgangsmåden ved Udfyldningen af Seddelens No. 7 aldeles som sædvanlig, idet der alene er at mærke, at der til vedkommende Husfaders Husholdning ikke regnes de i Anstalten "optagne Personer" men alene hans egen Husstand.

  For samtlige de "optagne Personer" bliver derimod (ved Seddelens No. 7) at betegne, i hvilket Slags Anstalt Vedkommende er optagen, f. Ex. således: Logerende i Hotel", Patient i Sindsygeasyl", "Lem i Hospital" o. a. v. (Dette behøver da ikke at gjentages ved No. 9, Livsstilling, således som foreskrevet i Instruktionens Side 2, øverst.)

  Derhos bliver for den i Speciallisten først opførte Person af de i Anstalten Optagne (men kun for denne) at tilføie Anstaltens Navn samt hvor mange Personer der i det Hele er optaget i Anstalten, f. Ex. "Patient i Møllendals Sindssygeasyl, 40."

  ad 9. Her bruges Forkortelser overensstemmende med hosfølgende Bilag til nærværende Instruktion.


  Bilag No. 33.

  Forkortelser

  Folketælling den 31te December 1875

  Forkortelser Bilag til Instruktion No 2
  Agronom Agr
  Arbeider Arb
  (Ligesaa i Ordforbindelser arb)
  Baadbygger Baadb
  Bergværksarbelder Bergvarb
  - betjent (i Ordforbindelser) betj
  Blikkenslager Bliksl
  Bogbinder Bogb
  Bogtrykker Bogtr
  Bogtrykkersvend Bogtrsv
  Brandkonstabel Brkonst
  Brændevinshandler Brvinh
  Bundtmager Bundtm
  Bygmester Bygm
  Dampskibsexpeditør Dmpexp
  Dyrlæge Dyrl
  Expeditør : : : Exp
  Fabrikant Fabr
  Fabrikarbeider Fabrarb
  Fattiglem Fatl
  "Understøttes af Fattigvæsenet" fat
  "har Fattigunderstøttelse" fat
  Fisker Fi
  Folgemand Folgem
  Formand Form
  Forpagter Forp
  Forvalter Forv
  Fotograf Fot
  Frihandler Frih
  Fuldmægtig Fuldm
  Fyrbøder Fyrb
  Føderaadsmand Fødm
  Gårdbruger, Gårdmand G
  Gaardmandesøn Gs
  Handelsbetjent HdIbetj
  Handelsfuldmægtig Hdlfuldm
  Handlende Hdl
  Hattemager Hatm
  Hjulmager 'Hjulm
  Husmand H
  Husmand med Jord H m J
  Husmandssøn H s
  Inderst Ind
  Inspektør Insp
  Jernbanearbeider Jbanearb
  Kaarmand Kaarm
  Kandidat Kand
  Kapellan Kap
  Kirkesanger Kirkes
  Kjøbmand Kjbm
  Kopist Kop
  Landhandler Landh
  Leilænding Leil
  Lensmand Lm
  Maskinist Mask
  Matros Mat
  Mekaniker Mek
  Postbud Postb
  Postexpeditør Postexp
  Restauratør Rest
  Rettighedemand Ret.mand
  Sadelmager Sadelm
  Sagarbelder, Sagbrugsarbeider Sagarb
  Sagfører: Sagf
  Sagmester Sagm
  Seminarist Sem
  Sjouer Sj
  (Ligesaa i Ordforbindelser sj)
  Skibsfører Skibsf
  Skibsreder Skibsr
  Skibstømmermand Sktømm
  Skipper Skip
  Skolelærer Skoll
  Skomager Skom
  Skrædder Skræd
  Snedker Sn
  Sognepræst Spræst
  Stenarbeider Stenarb
  Stenbryder Stenbr
  Strandsidder Strands
  Student Stud
  Styrmand Styrm
  -svend i Ordforbindelser) sv
  ---Søn (i Do) s
  Telegrafist Tel
  Tjener T
  Tyende T
  Tømmermand Tømm
  Urmager Urm
  Værftsarbeider Vftarb
  Værksarbeider Vksarb
  Ølbrygger Ølbr
  Ølhandler Ølhdl

  Anm. I de Tilfælde, hvor et i Speciallisten Rubr. 9 brugt Ord på ovenanførte Måde er bleven forkortet, må de øvrige Oplysninger om Livsstillingen ligefuldt medtages. Hvor der f. Ex. står "Lensmand og Gårdbruger", eller Husmand, gjør Træsko, har Fattigunderstøttelse", eller "Tømmermand, farer tilsøs", må på Seddelen skrives således:

  Lm. og G.

  H., gjør Træsko, fat.

  Tømm., farer tilsøs.

  Andre Forkortelser end de ovenfor anførte må ikke gjøres uden efter Konference.

  Heller ikke må Ord af tilsyneladende samme Betydning (f. Ex. "Sømand" og "Matros", "Snedkersvend" og "Snedkerarbeider", "Mekaniker"og "Mekanisk Arbeider") ombyttes, men overalt de i Speciallisterne selv brugte Ord gjengives med de Forkortelser, hvortil der ovenfor er givet Anvisning.
  Bilag No. 34.

  (1ste Side)

  Fra

  det statistiske Centralbureaus

  Afdeling for Folketællingen.

  Ved hoslagt at oversende ... Speciallister, i Anledning af hvilke nærmere Oplysninger udfordres, skal man anmode om, at disse - såvidt muligt - må blive meddelte.

  Den schematiske Opgave på omstående Side viser, hvilke Oplysninger der ønskes tilveiebragte for de enkelte Listers Vedkommende. I Opgaven er der henvist til Tællingskredsens og Listens No.; istedetfor Personernes Navne er det No., de indtage i Listerne, anført såvel for tilstedeværende som for fraværende. De Opgaver i Speciallisten, angående hvilke Oplysningerne udkræves, ere betegnede med vedkommende Rubrikers Numere i Speciallisten.

  Besvarelserne bedes meddelte med den Grad af Nøiagtighed, hvortil der for Tilfældet måtte være Anledning, og tilføiede i Speciallisterne, der - tilligemed nærværende Skrivelse - snarest muligt ønskes tilbagesendte hertil.

  Christiania den ...............,1877.

  Til


  Bilag No. 35.

  Instruktion No. 4.

  1. Forsåvidt det under Seddelens No. 11 er anført, at Vedkommende er født i et Landdistrikt, skrives øverst tilhøire på Seddelen Numeret på det Fogderi, inden hvilket Fødestedet ligger, overensstemmende med Inddelingen i det dertil bestemte Exemplar af de trykte foreløbige Resultater af Folketællingen.

  Er Fødestedet en By i Norge skrives Intet.

  Er Vedkommende født i Udlandet, sættes: Udl.

  Er Fødestedet ikke anført eller uførståeligt, sættes et Spørgsmåltegn; sådanne Sedler lægges tilside og afgives særskilt ved Indleveringen til Kontoret.

  2. Fra Kontoret udleveres et Hefte indeholdende Angivelse af Livsstillingers Klassifikation. Derefter påføres på Sedler for Personer 15 År og derover, såvel Mænd som Kvinder, tilvenstre foran No. 9 den angivne Livsstillings Litera og Numer.

  3. For alle gifte Husmødre, for hvilke ingen særskilt Livsstilling er anført, sættes H. Ere de opgivne som vanvittige, sættes derimod F. 12.

  4. Når der for Sønner og Døtre samt Pårørende og Fosterbørn, der er 15 År og derover, ikke er anført, at de have en egen Livsstilling, eller at de forsørges af Andre (F. 12), antages de i Landdistrikterne at hjælpe dem, i hvis Hus de fast opholde sig; de blive derfor at numerere under C. 20. Ere de 70 År og derover, sindssvage, døvstumme eller blinde, henføres de under F. 12, medmindre det udtrykkelig er anført at de hjælpe (i hvilket Fald også for dem sættes C. 20).

  På samme Måde klassificeres i Byerne, dog således, at der - når det ikke udtrykkelig står, at Vedkommende hjælper, og man altså kun forudsætter, at dette er Tilfældet - på Seddelen sættes C. 20. o.

  5. Forsåvidt der for Personer under 15 År (hjemmehørende, altså ikke midlertidig nærværende men midlertidig fraværende) i Rubrik 9 er anført noget om deres Beskjæftigelse, udskrives Sedler, i hvilke Herredet eller Byens No., Tællingskreds og Liste No., det ved 3 b ( i Tilfælde), 7, 9 og 10 anførte samt Forsørgere eller Husfaders Livsstilling udfyldes. Forsørgers eller Husfaders Livsstilling bliver i de nye Sedler, der udskrives, at klassificere efter det trykte Hefte. De Sedler, der udskrives, lægges for sig selv og samles for hvert Herred eller hver By. Personer, for hvis Vedkommende ved Sedlens No. 9 kun er anført, at de hjælpe Forældre, Fader, Moder, hjemme, i Huset, på Gården o. Lign., medtages ikke, og Sedler udskrives altså ikke for dem, medmindre det ved Sedlens No. 7 er betegnet, at de ere Tjenere (Tyende); ligeledes udskrives Sedler, når det er anført, at de hjælpe med Andet end Gårds- eller Husstel, f. Ex. som Smed, Skomager, ved Fiskeri o. dsl.

  6. Hvor Forsørgers eller Husfaders Livsstilling er udfyldt, sættes også hans Livsstillings Litera og Numer tilvenstre.

  7. Hvor flere Livsstillinger ere opgivne, tages den første, forsåvidt den ikke hører til dem, der bortfalde i Forbindelse med andre og over hvilke en Fortegnelse meddeles fra Kontoret. Falder den første bort, tages den næste o.s.v.

  Skulde samtlige de anførte Livsstillinger efter Fortegnelsen bortfalde, lægges Seddelen tilside og afgives særskilt ved Indleveringen til Kontoret.

  8. De Sedler, på hvilke Livsstillingen efter det trykte Hefte bliver at mærke med G, samles for sig og afgives ligeledes særskilt ved Indleveringen til Kontoret. (G må ikke skrives for stort.)

  9. Forsåvidt det, når Forsørgere eller Husfaders Livsstilling skal numereres (se Post 6), ikke af Seddelen for vedkommende Biperson med Sikkerhed kan afgjøres, om den først anførte Livsstilling skal forsvinde eller ikke, må Hovedpersonenes Seddel opsøges, før Numerering foregår.

  lo. Skulde det findes, at det i Sedlerne Anførte tiltrænger nærmere Undersøgelse i Speciallisterne (f. Ex. når der - for Personer 15 År og derover - som Livsstilling kun er anført, at de ere delvis understøttede af Fattigvæsenet, "fat"), må sådanne Sedler lægges tilside og afgives særskilt med fornøden Forklaring.

  11. Når det sees, at ved Seddelens No. 10 (Fødselsår) Intet eller Spørgsmålstegn er tilføiet, bør Seddelen lægges tilside til nærmere Undersøgelse i Kontoret.

  112. Når der for nogen Person er anført flere Livsstillinger, bliver yderst tilhøire (lige ud for Stilling i Familien) at sette et Kors med Blæk.

  Dette gjøres dog kun på Personens egen Seddel, ikke på de ham vedkommende Bipersoners Sedler.

  13. Forsåvidt der for Føderådsfolk under 70 År tillige er anført en anden Livsstilling, lægges sedlerne tilside eller Bestemmelse indhentes om Klassifikationen.


  Bilag No. 36. (Circulære 1877)

  Fra

  det statistiske Centralbureau.

  Vedkommende Folketællingen.

  Som det vil erindres, blev der i de til Brug ved sidste Folketælling udsendte Specialister med Hensyn til Sindssvage og Døvstumme, hvad de første angår til nærmere Forklaring af den abnorme Tilstands Beskaffenhed (virkelig Sindssyge i Modsætning til Idioter og desl.), i Rubrik 15 begjært Oplysning om, hvorvidt den nævnte Tilstand var indtrådt før eller efter det fyldte 4de År.

  Forsåvidt det framsatte Spørgsmål gjælder Døvstumme, er det i de allerfleste Tilfælde bleven besvaret; hvor det undtagelsesvis ikke er skeet, antages den manglende Oplysning endnu at ville kunne blive meddelt.

  Derimod er den nævnte Rubrik, hvad de Sindssvage angår, uheldigvis ikke bleven udfyldt i mange af de indkomne Lister, hvilket for en væsentlig Del tør have sin Grund deri, at Spørgamålet i Henseende til Aldersgrændse har faaet en altfor bestemt Affatning. For dette Tilfælde, altså forsåvidt Sagen ikke kan oplyses så nøiagtigt, må man derfor nu stille Spørgsmålet således, om hvorvidt den abnorme Tilstand allerede er bleven bemærket i de første Barneår, eller om den først har åbenbaret sig senere, hvilket er stemmende med den Måde, hvorpå man fremgik ved Tællingen af 1865. Man tænker sig imidlertid Muligheden af, at der i visse Tilfælde, navnlig på Grund af manglende Bekjendtskab med Vedkommendes tidligere Forhold, heller Ikke kan svares såvidt bestemt. I så Fald vil det efter Omstændighederne være ønskeligt at erholde en Forklaring om, hvorvidt Individet efter de Oplysninger, som derom haves, bør henføres til Klassen Sindssyge (med erhvervet Sygdom) eller til Klassen Idioter og deslige.

  I Henhold til Foranførte tillader man sig at udbede sig de forønskede nærmere Oplysninger betræffende efternævnte Personer i

  Christiania den ..., 1877.

  I. N. Mohn.  Til

  __________________


  Bilag No. 37.

  Cirkulære (1878).

  Fra det statistiske Centralbureau. Vedkommende Folketællingen.

  Idet man hoslagt oversender 1 Exemplar af den i 1876 udgivne foreløbige Opgave over Folkemængden ifølge sidste Folketælling, tillader man sig at anmode Hr. Provsten om at meddele, hvorvidt de forskjellige Sogne inden Deres Provsti ere opførte med de rette Navne, - hvorvidt der ved Udgangen af Året 1875 i Provstiet fandtes Kapeller, der ikke ere medtagne i Opgaven, samt hvorvidt noget Kapel i denne er henført til et urigtigt Sogn.

  Forsåvidt der efter 1ste Januar 1876 måtte være tilkommet noget nyt Kapel, eller Hr. Provsten forøvrigt måtte finde Noget ved Opgaverne at bemærke, turde man bede Oplysning derom særskilt tilføiet.

  Christiania den 30te Januar 1878.

  A. N. Kiær.

  Til

  Provsten ...................... Provsti.