/ UiT Norges arktiske universitet
 

Instruks og skjema anvendt ved folketellingen 1885

Innholdsfortegnelse

FORORD

Cirkulære No. 8/1885

Fortegnelse

Regler


NORGES OFFICIELLE STATISTIK

Tredie Række No. 53.

_____________

RESULTATERNE

AF .

DE KOMMUNALE FOLKETÆLLINGER

I NORGES BYER

DEN 31TE DECEMBER 1885

(Recensement dans les villes de Norvége du 31 décembre 1885)

UDGIVET AF

DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

KRISTIANIA.

I KOMMISSION Hos H. ASCHEHOUG. & CO.

1887


FORORD

Ved Udgangen af Året 1885 var der forløbet 10 År siden Afholdelsen af den sidste almindelige Folketælling i Riget, og efter den Regel, der havde været befulgt siden 1815, skulde derfor en ny Tælling da have fundet Sted. Da. imidlertid næste Folketælling i de vigtigste fremmede Lande efter vedtagne Regler vil blive afholdt i eller omkring Året 1890, og da det selvfølgelig er af stor Betydning at opnå Samtidighed i Henseende til denne Foranstaltning, kunde Bureauet ikke finde det tvivlsomt, at man også, i vort Land for Fremtiden burde henlægge Tællingerne til Udgangen af de År, der afslutte et Decennium. Man måtte vistnok anse det beklageligt,.at det på den Måde vil komme til at hengå et længere Tidsrum mellem to Tællinger end nogensinde tidligere under vor nuværende Statsforfatning og et længere Tidsrum, end man på de statistiske Kongresser altid har opstillet som Maximum, nemlig 10 År, men på, den anden Side kunde Bureauet ikke undlade at lægge afgjørende Vægt på, at en Operation som den heromhandlede for et så udstrakt og tyndt befolket Land som vort altid vil medføre så store Udgifter, at det vilde være urimeligt at foretage en almindelig Folketælling såvel i 1885 som i 1890.

Bureauet troede derfor at burde indskrænke sig til at søge istandbragt kommunale Tællinger i samtlige Byer ved Udgangen af Året 1885 i Lighed med dem, der fandt Sted i 1870 i samtlige Byer (på en Undtagelse nær) og senere hvert År efter Sundhedskommissionens Foranstaltning har fundet Sted i Kristiania, af og til også i andre Byer.

I Overensstemmelse hermed blev Bureauets Budgetforslag for Budgetterminen 1885-1886 affattet og dets Forslag tiltrådt af det kongelige Departement for det Indre og bifaldt af Storthinget.

I Cirkulære af 30te Oktober 1885, der er trykt som Bilag (No. 1), henvendte Bureauet sig derefter til Magistraterne i samtlige Byer (undtagen Kristiania, for hvilken Bys Vedkommende fornøden Aftale underhånden blev truffen) medAnmodning om velvillig Bistand til Gjennemførelsen af Bureauets Plan om en kommunal Folketælling i Byerne ved Årets Udgang. Som det vil sees, lod man de til Tællingen fornødne Lister trykke for Bureauets Regning, og bleve disse, efterat man allerede fra de fleste Byer havde modtaget imødekommende Svar på ovennævnte Henvendelse, i Begyndelsen af December Måned tilstillede Magistraterne tilligemed trykte Regler for Listernes Distribution og Gjenindsamling. For Byerne i Finmarkens Amt blev der begjært Oplysning om hver enkelt Persons Nationalitet, hvorfor Listerne for disse Byer såvelsom de udfærdigede Regler ere nøget anderledes affattede end for de øvrige Byer. Lister og Regler ville findes trykte som Bilage (No. 2-5, hvoraf No. 3 og 5 vedkommer Finmarkens Amts Byer).

Fremgangsmåden ved Tællingens Udførelse var væsentlig den samme ved den almindelige Folketælling i Januar 1876. Efterat Listerne vare indkomne til Bureauet, bleve de der gjennemgåede og reviderede, hvorefter Opgavernes Bearbeidelse påbegyndtes. I «Meddelelser fra Det statistiske Centralbareau», Fjerde Bind, Side 134 fg., har man foreløbig meddelt Oplysning om Folkemængden i samtlige Byer efter de heromhandlede Tællinger sammenlignet med Folkemængden efter sidste almindelige Folketælling. I nærværende Tabeller er meddelt Opgaver over Folkemængden (tilstedeværende og hjemmehørende) fordelt. efter Kjøn, og.Alder, over tilstedeværende Personer over 1-5 År fordelte efter Livsstilling, over hjemmehørende Mandspersoner over 15 År fordelte efter Livsstilling samt over tilstedeværende Personer, fødte i Udlandet, fordelte efter Fødesteder.

En Redegjørelse for de vigtigste Resultater af heromhandlede kommunale Folketællinger antages henBigtsmæssigst at kunne meddeles i, Forbindelse med andre befolkningsstatistiske Oversigter.

Kristiania den 29de December 1887.

A. N. Kiær.


Bilag No. 1.

Cirkulære No. 8/1885.

Fra
Det Statistiske Centralbureau.

Som den ærede Magistrat bekjendt, vil der ved Udgangen af indeværende År være hengået 10 År siden Afholdelsen af den sidste almindelige Folketælling her i Riget., og efter den hidtil befulgte Regel skulle således en ny almindelig Tælling nu være forestående. I de vigtigste fremmede Lande antages imidlertid næste Folketælling at ville finde Sted i eller omkring Året 1890, og da det selvfølgelig er af største Vigtighed at opnå Samtidighed i Henseende til denne Foranstaltning, har Bureauet i sit Budgetforslag for sidste Storthing troet at burde foreslå, at man også hos os udsætter den næste almindelige Tælling til 1890 og ved Udgangen af indeværende År indskrænker sig til uden Statsbidrag at søge afholdt kommunale Tællinger i Byerne, i Lighed med dem, der i 1870 fandt Sted i samtlige Byer (på en Undtagelse nær) og fremdeles hvert År finder Sted her i Kristiania og af og til også i andre Byer.

I Henhold til dette Forslag, der, efter at være tiltrådt af Indre departementet, blev bifaldt af Storthinget, tillader man sig at påkalde den ærede Magistrats velvillige Bistand til Gjennemførelse af Bureauets Plan om en Folketælling i Deres By ved Udgangen af indeværende År.

Man har tænkt sig, at de til Tællingen fornødne Lister trykkes for, Bureauets Regning og tilstilles Magistraten i Begyndelsen af December Måned førstkommende. Listerne, der er indrettede således, at der bliver at udfylde et Exemplar for hvert Hus, besørges derefter ved Magistratens Foranstaltning distribuerede i Byens Huse for på en bestemt Dag (f. Ex. den første Søgnedag i Januar Måned) at udfyldes at Huseieren eller om han bor udenfor Huset - af nogen af Husets Beboere, der vilde påtage sig Udfyldningen. Inden et bestemt Antal Dage bliver derefter de udfyldte Lister atter samlede og indsendte til Bureauet.

I det store og hele har man således tænkt sig Operationen udført ved Selvtælling, hvilket dog ikke udelukker Ønskeligheden, af., at der ved Listernes Indsamling føres Kontrol med, at de er rigtigt udfyldte. Man forudsætter endvidere, at Magistraten vil kunne besørge Listernes Distribution og Gjenindsamling udført enten ved kommunale Betjente eller ved frivillige Tællere, der udfører Arbejdet uden Godtgjørelse. Men selv om det skulde vise sig nødvendigt hertil at tage lejet Hjælp, vil selvfølgelig denne Udgift for den enkelte Kommune alene andrage til en ren Ubetydelighed. Her i Kristiania, hvor der, som bemærket, nu afholdes årlige kommunale Tællinger, kostede den hele Foranstaltning i 1884 1450 Kr.; det allermeste heraf var imidlertid Udgifter ved Trykning af Lister og ved Bearbejdelsen og Offentliggjørelsen af Tællingens Resultater, hvilke samtlige Udgifter Bureauet i nærværende Tilfælde er villigt til at bære. I Betragtning heraf og af den interesse, som også Byens Vedkommende tør forudsættes at have i at se de Oplysninger, hvorom her handles, tilvejebragte, beder man henstillet til Kommunen at overtage de Udgifter, om hvilke der i Tilfælde kunde blive Spørgsmål. Man undlader ikke at, tilføje, at det tidligere, lige indtil 1875, var Regel, at Byerne selv bestred Udgifterne også ved de almindelige Tællinger, og i 1870 da Bureauet rettede en lignende Henvendelse som denne til Byernes kommunale Autoriteter, erklærede samtlige, Byer, alene på en eneste Undtagelse nær, sig villige ikke blot til at foranstalte den da foreslåede extraordinære Tælling, men også til at bære Udgifterne ved Listernes Trykning og for en væsentlig Del endog ved deres Bearbejdelse.

Man tillader sig. at imødese den ærede Magistrats Meddelelse i foranstående Anledning så snart som efter Omstændighederne muligt.

Kristiania den 30te Oktober 1885,

Til Magistraten i


Bilag No. 2.

(1ste Side.)

Fortegnelse.

over Folketallet den 31te December 1885

i Gården (Huset) No.

I

. . Gade (Rode)

i ......................................................... By.

Regler,

som må iagttages ved Listens Udfyldning:

I. Listen udfyldes efter den Tilstand, som fandt Sted Kl. 12 Midnat mellem 31te December og 1ste Januar, uden Hensyn til Forandringer, som senere måtte foregå; følgelig medtages på Listen alle de, som levede i det nævnte Øieblik, men døde før Begyndelsen af Januar, medens omvendt Børn, der fødes efter 31te December, udelades.

2. 1 Listen opføres a) alle de Personer, som havde Natteleie i Huset den 31te December (Tilreisende derunder indbefattede), og desuden b) alle de Personer, som have sit Hjem i Huset, men ere midlertidigt bortreiste fra Byen.

De Personer som have sit Hjem i Huset, men som den 31te December midlertidigt havde Natteleie på et andet Sted i samme By, tælles ikke i det Hus, hvor de have sit Hjem, men. der, hvor de havde Natteleie.

I Anmærkningsrubriken sættes «Tilreisende» for de Personer, der har sit Hjem udenbys og den 31te December midlertidigt opholdt sig i Byen, og «Bortreist» for de Personer, som har sit Hjem i Byen, men midlertidigt var fraværende fra den.

Til midlertidigt Bortreiste henregnes også Logerende (f. Ex. Studenter. Skoleelever), der før Afreisen opsagde sit Logis, men om hvem det vides, at de efter Ferierne ville komme tilbage til Byen.

Denne Liste bedes udfyldt - så betimeligt, at den er færdig til Afhentning Mandag den 4de Januar 1886


Bilag No. 3.

(1ste Side.)

Fortegnelse

over Folketallet den 31te December 1885

I

i Gården (Huset) No. ..................................... Gade

i Hammerfest By.

Regler,

som må iakttages ved Listens Udfyldning:

1. Listen udfyldes efter den Tilstand, som fandt Sted Kl. 12 Midnat mellem 31te December og 1ste Januar, uden Hensyn til Forandringer, som senere måtte foregå; følgelig medtages på Listen i alle de, som levede i det nævnte Øieblik, men døde i Begyndelsen af Januar, medenti omvendt Børn, der fødes efter 31te December, udelades.

2. 1 Listen opføres:

a) alle de Personer, som havde Natteleie i Huset den 31te December (Tilreisende derunder indbefattede, og desuden

b) alle de Personer, som have sit Hjem i Huset, men ere midlertidigt bortreiste fra Byen. I Anmærkningsrubriken sættes «Tilreisende» for de Personer, der har sit Hjem udenbys og den 31te December midlertidigt opholdt sig i Byen, og «Bortreist» for de Personer, som har sit Hjem i Byen, men midlertidigt var fraværende fra den.

Denne Liste bedes udfyldt så betimeligt, at den er færdig til Afhentning mandag den 4de Januar 1886.


Bilag No. 4.

Regler
for Distributionen og Gjenindsamlingen
af Folketællingslisterne.

1. Listerne omdeles i Husene inden den 31te December og afgives enten til vedkommende Huseier eller, dersom denne ikke antages at være tilstrækkelig skrivekyndig, til en anden Person i eller udenfor Huset, der vil påtage sig at sørge for, at Listen bliver nøiagtigt udfyldt. Foruden i Husene må der også afgives en Liste ombord i hvert av de på Havnen liggende Fartøier til Optælling af de norske eller fremmede Mandskaber, som den 31te December Midnat befandt sig på Byens Havn.2. Indsamlingen af Listerne påbegyndes Mandag den 4de Januar om Morgenen og fortsættes så hurtigt som muligt, så at den iethvertfald kan være afsluttet i Ugens Løb.

Samtidig med Indsamlingen bør det påsees, at Listerne ere ordentlig og fuldstændigt udfyldte, i hvilken Henseende Opmærksomheden specielt bør være henledet på, at Opgaverne over Næringsvei og borgerlig Stilling ere rigtige og tilstrækkeligt specificerede.

3. Listerne ordnes derpå efter Gade (Rode) og Husnumer. Findes der Numere, som ikke ere beboede, bør der ved Listernes Indsendelse på vedkommende Sted i Pakken lægges en tom Liste med Påskrift derom.


Bilag No. 5.

Regler
for Distributionen og Gjenindsamlingen
af Folketællingslisterne.

I. Listerne omdeles i Husene inden den 31te December og afgives enten til vedkommende Huseier eller, dersom denne ikke antages at være tilstrækkeligt skrivekyndig, til en anden Person i eller udenfor Huset, der vil påtage sig at sørge for, at Listen bliver nøiagtigt udfyldt.

Foruden i Husene må der også, afgives en Liste ombord i hvert af de på Havnen liggende Fartøier til Optælling af de norske eller fremmede Mandskaber, som den 31te December Midnat befandt sig på Byens Havn.

2. Indsamlingen af Listerne påbegyndes Mandag den 4de Januar om Morgenen og fortsættes så hurtigt, som muligt, så at den iethvertfald kan være afsluttet i Ugens Løb.

Samtidig med Indsamlingen bør det påsees, at Listerne ere ordentligt og fuldstændigt udfyldte, i hvilken Henseende Opmærksomheden specielt bør være henledet på, at Opgaverne over Næringsvei og borgerlig Stilling ere rigtige og tilstrækkeligt specificerede samt at de i næstsidste Rubrik begjærte Oplysninger om Nationalitet ikke mangle.

3. Listerne ordnes derpå efter Gade og Husnumer. Findes der Numere, som ikke ere beboede, bør der ved Listernes Indsendelse på vedkommende Sted i Pakken lægges en tom Liste med Påskrift derom.