/ UiT The Arctic University of Norway
 

REFERENCES

 • (1815). "Reskript og skjema til folketellingen 1815." Den Norske Rigstidende 1(19).
 • (1816). "Resultater fra folketellingen 1815." Rigstidende(49).
 • Aschehoug, T. H. (1890). Statistiske studier over folkemængde og jordbrug i Norges landdistrikter i det syttende og attende aarhundrede. Kristiania.
 • Blix, E. ([1942]). Folketellingen 17. august 1769 : [registratur]. [Oslo], [Riksarkivet].
 • Breivik, T. (1988). "Adgangsbegrensning etter forvaltningsloven og statistikkloven." Arkivmagasinet(2): 2-8.
 • Brosveet, J. (1979). Kommuneendringer 1838-1978.
 • Bull, N. R. (1882). Oplysninger angaaende Fremgangsmaaden ved de i Norge i Aarene 1769-1876 afholdte 9 almindelige Folketællinger. Bidrag til en norsk befolkningsstatistikk. Kristiania (Oslo), Statistics Norway. C. No 1.
 • Drake, M. (1969). Population and society in Norway, 1735-1865. Cambridge, Cambridge University Press.
 • Drake, M. (1991). Ulikhetens mønster: Tromsø by i 1860-åra. Tromsø, University of Tromsø, Institute of History: 25.
 • Dyrvik, S. (1980). Introductory text. Folketeljinga 1801 = Population census 1801. - Ny bearbeiding. Oslo, Statistics Norway: 22-30.
 • Dyrvik, S. (c1983). Historisk demografi. Bergen, Universitetsforlaget.
 • Engelsen, R. (1983). "Mortalitetsdebatten og sosiale skilnader i mortalitet." Historisk tidsskrift 62(2): 161-202.
 • Gille, H. (1949/50). "The Demographic History of Northern European Countries in the Eighteenth Century." Population Studies(3): 15-65.
 • Goyer, D. S. (1992). The handbook of national population censuses. New York, Greenwood Press.
 • Higgs, E. (1996). A clearer sense of the census : the Victorian censuses and historical research. London.
 • Holst (1827). "Om folketællingen i Norge i 1825." Budstikken.
 • Isaksen, K. (1988). "Folketellinger 1815-1980." Arkivmagasinet(2): 21-29.
 • Jahn, G. (1929). "Folketellingene 1801 og 1815 og befolknings-forholdene dengang." Statsøkonomisk tidsskrift 43: 202-18.
 • Johannessen, K. (1988). "Folketellingene 1769 og 1801." Arkivmagasinet(2): 17-20.
 • Johannessen, K. e. a. (1992). Håndbok for Riksarkivet. Oslo, Ad Notam Gyldendal.
 • Langholm, S. (1974). "Historie på individnivå. Omkring Ullensaker-undersøkelsen - et mikrohistorisk eksperiment." Historisk tidsskrift 53: 243-272.
 • Langholm, S. (1976). ""The Christiania Project". Historians investigate the making of urban society." Research in Norway.
 • Lindstøl, T. (1887). Mandtallet i Norge 1701 samt Oplysninger om Folkemængdens Bevægelse i Norge i det 16de og 17de Aarhundre. Kristiania, I kommission hos Alb. Cammermeyer.
 • Martol, E. E. (1988). "Manntallene av 1663-1666 og 1701." Arkivmagasinet(2): 12-16.
 • Mills, D. a. K. S., Ed. (1996). Local communities in the Victorian Census Enumerators Books. Colchester, Local Population Studies.
 • Momsen, I. E. (1974). Die allgemeinen Volkszählungen in Schleswig-Holstein in dänischer Zeit (1769-1860). Neumünster, K. Wachholtz.
 • Nygaard, L. e. a. (1995). Histform - Norsk standard for registrering og utveksling av nominative folketellingsdata for årene 1865-1910. Tromsø, Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø.
 • RHD, R. f. h. d. (1997). Historiske persondata i Norge = Computerized nominative historical sources in Norway / Registreringssentral for historiske data (RDH), Universitetet i Tromsø. Tromsø, RDH.
 • Schweigaard, A. (1840). Norges statistik. Christiania, Johan Dahl.
 • Sogner, S. (c1979). Folkevekst og flytting. En historisk demografisk studie i 1700-årenes Øst-Norge. Oslo, Universitetsforlaget.
 • Solhaug, T. (1976). De norske fiskeriers historie, 1815-1880. - <2. utg.>. Bergen, Universitetsforl.
 • Statistics_Norway (1838/9). Statistiske Tabeller for Kongeriget Norge.
 • Statistics_Norway (1847). Statistiske Tabeller for Kongeriget Norge.
 • Statistics_Norway (1857). Statistiske Tabeller for Kongeriget Norge.
 • Statistics_Norway (1868-69). Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 1866. Oslo.
 • Statistics_Norway (1869). Beretning om Rigets oeconomiske Tilstand Aarene 1861-65. Christiania.
 • Statistics_Norway (1878-81). Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 1876.
 • Statistics_Norway (1882). Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 1876. Kristiania, Det statistiske Centralbureau.
 • Statistics_Norway (1887). Resultaterne av de kommunale Folketællinger i Norges Byer (Résultats du recensements dans les villes de Norvège). Kristiania, Statistisk Centralbureau.
 • Statistics_Norway (1894-98). Folketællingen i Kongeriget Norge 1891 = Recensement du 1er Janvier 1891. Kristiania, Det statistiske centralbureau.
 • Statistics_Norway (1906). Folketællingen i Kongeriget Norge 3 December 1900. Hovedoversigt. Recensement du 3 Décembre 1900: Apercy General. Kristiania, Statistisk centralbyrå.
 • Statistics_Norway (1916). Folketællingen i Norge 1 december 1910. Hovedoversigt. Kristiania, H. Aschehoug & Co.
 • Statistics_Norway (1964). Folketelling 1960 = Population census. Oslo, Statistisk sentralbyrå.
 • Statistics_Norway (1978). Fortegnelse over Norges offisielle statistikk og andre publikasjoner utgitt av Statistisk sentralbyrå = Catalogue of Norwegian official statistics and other publications published by the Central Bureau of Statistics : 1828-1976. Oslo, Statistisk sentralbyrå.
 • Statistics_Norway (1980). Folketeljinga 1801 = Population census 1801. - Ny bearbeiding. Oslo, Statistisk sentralbyrå.
 • Statistics_Norway (1980). Norges første folketelling 1769 = The first population census in Norway 1769. Oslo, Statistisk sentralbyrå.
 • Statistics_Norway (1986). Folke- og bustadteljing 1980. Hovudtal 1960, 1970 og 1980 / Population and Housing Census 1980. Main results 1960, 1970 and 1980. Oslo, Statistisk sentralbyrå.
 • Statistics_Norway (1995). Historisk statistikk 1994 = Historical statistics 1994. Oslo, Statistisk sentralbyrå.
 • Statistics_Norway (1998). Publikasjonsoversikt 1977-1996 = Publications issued 1977-1996. Oslo, Statistisk sentralbyrå.
 • Statistics_Norway (1999). Folke- og boligtelling 1990. Dokumentasjon og hovedtall = Population and Housing Census 1990. Documentation and main figures, Statististisk sentralbyrå.
 • Thorvaldsen, G. (1995). "The Encoding of Highly Structured Historical Sources." Computers and the Humanities 28.
 • Thorvaldsen, G. (1997). Om grenser og områder i lokalhistorisk forskning. Festskrift til Sivert Langholm. J. E. o. K. Myhre, Knut. Oslo, The Norwegian Historical Association.
 • Thorvaldsen, G. (1998). "Historical Databases in Scandinavia." The History of the Family. An International Quarterly 3(3): 371-383.
 • Thorvaldsen, G. ([1995]). Migrasjon i Troms i annen halvdel av 1800-tallet. [Tromsø], Universitetet i Tromsø, Registreringssentral for historiske data.
 • Thorvaldsen, G. (c1996). Håndbok i registrering og bruk av historiske persondata. [Oslo], Tano Aschehoug.
 • Tranberg, A. (1994). Folk og fant. - 3. utg. Oslo, Norsk lokalhistorisk institutt.
 • Vassenden, K. (1987). Folke- og boligtellingene 1960, 1970 og 1980. Oslo.