Histform - Utvekslingsformat 1865-1910

Histform - Utvekslingsformat 1865-1910

Histform - Utvekslingsformat 1865-1910

Etter avsluttet registrering, kontroll og korrektur skal data fra alle folketellingene overføres til et felles utvekslingsformat for lagring, distribusjon og bruk. Tanken er at dette etter hvert skal benyttes ved utveksling av alt tilgjengelig dataregistrert folketellingsmateriale. Ved å innføre et felles format oppnår man flere fordeler. Den samme programvaren, gjerne standardprogrammer, kan benyttes på alle folketellingene, og man vil kunne behandle data fra flere folketellingsår og ulike geografiske områder samtidig i samme database.

Utvekslingsformatet inneholder i alt ni posttyper. Disse svarer til de åtte posttypene som er benyttet i registreringsformatene for de ulike tellingene, pluss at posttypen BOSTED har to varianter, en for land og en for by. Hver posttype er utvidet i forhold til registreringsformatene, slik at den omfatter alle felt som er aktuelle for minst en av tellingene. Feltrekkefølgen innenfor hver posttype i utvekslingsformatet vil avvike mer eller mindre fra feltrekkefølgen i de tilsvarende posttypene for de enkelte tellingene. Posttypene gjenspeiler hierarkiet mellom tellingsskjemaene med basis- opplysninger om tellingskrets, bosted, leilighet (i byene) og person.

Ved konverteringen blir de aller fleste opplysningene overført direkte fra ett felt i registreringsformatet til et tilsvarende felt i utvekslingsformatet. For en del opplysninger blir det også gjort mindre omforminger, bl a blir alle startfelt fylt ut med foranstående nuller, og etternavn blir splittet opp i patronymika og slektsnavn. De nødvendige omformingene blir nærmere beskrevet under omtalen av hvert enkelt felt nedenfor.

POSTTYPER

For å dekke samtlige posttyper som brukes i en eller flere av tellingene, inneholder utvekslingsformatet følgende posttyper:

NavnTallkode Merknad
TELLINGSKRETS1
BOSTED2(ulike varianter for land og by)
LEILIGHET3(kun for byene 1891-1910)
SKIP4(f o m 1875)
PERSON5
HJEMVENDT NORSK-AMERIKANER6(kun 1910)
JORDBRUK7(ikke 1870, 1885 og 1910)
INFORMASJON9

Postrekkefølge

Innenfor en og samme datafil i utvekslingsformat, som vanligvis inneholder data for ett tellingsår og ett herred eller en by, skal postene være ordnet på følgende måte:

En post av typen TELLINGSKRETS innleder filen og hver ny tellingskrets, ordnet etter Kretsnummer. En spesiell tellingskretspost innleder også avdelingen med data fra eventuelle skipslister til slutt i filen.

Postene av typen BOSTED plasseres i nummerert rekkefølge (Bostedsnummer) innenfor hver tellingskrets.

Postene av typen LEILIGHET plasseres i nummerert rekkefølge (Leilighets- nummer) innenfor hvert bosted (kun for byene i 1891, 1900 og 1910).

Postene av typen PERSON plasseres i nummerert rekkefølge (Personnummer) innenfor hvert bosted, skip eller leilighet (det siste kun for byene i 1891, 1900 og 1910).

Postene av typen HJEMVENDT NORSK-AMERIKANER plasseres i nummerert rekkefølge (Personnummer) etter alle personpostene innenfor hvert bosted, skip eller leilighet (det siste kun for byene i 1910).

Postene av typen JORDBRUK plasseres for tellingene i 1865 og 1875 i nummerert rekkefølge (Eierens nummer) etter alle personpostene innenfor hvert bosted. For byene i 1891 og 1900 plasseres postene av denne typen i nummerert rekkefølge (Eierens nummer) direkte etter bostedpostene (altså foran alle leilighets- og personpostene tilhørende hvert bosted).

Postene av typen SKIP plasseres i nummerert rekkefølge ("Bostedsnummer") i en egen avdeling (innledet med en egen post av typen TELLINGSKRETS) til slutt i datafilen. Hver skipspost følges av et antall personposter for skipets mannskap.

Poster av typen INFORMASJON beholdes på den plassen de er opprettet blant postene av alle andre typer.

Dersom postene i datafilen av en eller annen grunn ikke er ordnet i denne rekkefølgen, skal denne rekkefølgen kunne etableres ved en ren sortering av postene med de 7 første feltene i posten som sorteringsnøkkel. Dette gjelder ikke postene av typen INFORMASJON, hvis plassering må foretas eller kontrolleres manuelt. For mange anvendelser vil imidlertid informasjonspostene være verdiløse, og vil følgelig kunne fjernes fra datafilen.

Felles startfelt for alle posttypene

I utvekslingsformatet har vi valgt å la alle posttypene starte med de seks faste feltene Folketellingsår, Kommunenummer, Kretsnummer, Bostedsnummer, Leilighetsnummer og Posttype. Poster av typen PERSON og andre på samme hierarkiske nivå har i tillegg Personnummer som felt 7, for å oppnå en entydig identifikator. Folketellingsår og Kommunenummer er tatt med for at data fra ulike tellinger og områder skal kunne brukes sammen uten problemer med entydigheten. Felles startfelt i alle posttypene er nødvendig for å oppnå sorterbarhet. Alle startfeltene er primært nummerfelt, men de kan inneholde bokstaver. Derfor må de utfylles med et visst antall foranstående nuller for å kunne sorteres som venstrejusterte, alfanumeriske felt.

I en post av typen TELLINGSKRETS (type 1) vil felt som svarer til lavere nivåer i hierarkiet (BOSTED og LEILIGHET), bli fylt ut med nuller. Posten kan f eks se slik ut:

189l<0219<007<0000<00<l<Skolekretsen<......

En post av typen PERSON (type 5) fra en by i 1900 vil vanligvis ha ordinære nummer i alle startfeltene, f eks:

1900<0301<033<0054a<02<5<004<<K<Karoline<......

De fem første feltene her henviser entydig til den tilhørende leilighetsposten, de fire første feltene til den tilhørende bostedsposten og de tre første feltene til den tilhørende tellingskretsposten.

Feltoversikt:

  1. Folketellingsår
  2. Kommunenummer
  3. Kretsnummer
  4. Bostedsnummer
  5. Leilighetsnummer
  6. Posttype

Spesifikasjon av de enkelte feltene:

Folketellingsår

Innhold:
Året for folketellingen angitt med 4 siffer.
Konvertering:
Årstallet oppgis interaktivt til konverteringsprogrammet og plasseres av dette i felt 1 i alle poster i utvekslingsformatet.

Kommunenummer

Innhold:
Kommunenummer angitt med 4 siffer. De to første sifrene angir fylke. Når tredje siffer er null, er kommunen en by. Kommunenumrene hentes fra publikasjon nr 2 fra Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste.
Konvertering:
Kommunenummeret oppgis interaktivt til konverteringsprogrammet og plasseres av dette i felt 2 i alle poster i utvekslingsformatet.

Kretsnummer

Innhold:
Tellingskretsnummer e l angitt med 3 siffer pluss eventuell littera ('004a') eller undernummerering ('004.1'). Verdien 'skl' i posttypen SKIP, i posttypen PERSON for skipsmannskaper, i posttypen INFORMASJON innimellom skipsposter og i TELLINGSKRETS-posten rett foran skipspostene. Nummeret hentes vanligvis fra feltet Tellingskretsnummer i registreringsformatene.

Unntak:

1865 L:Listenummer på Speciallisten (tilsvarer skoledistrikt)
1865 B:Ingen inndeling i tellingskretser. Ikke tilgjengelig opplysning.
1870:Ingen inndeling i tellingskretser. Ikke tilgjengelig opplysning.
1885:Tellingskretsnummer (kan også være pakke- eller eskenummer i Statsarkivet, eller tomt felt).
Konvertering:
Nummeret overføres fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen. Alle kretsnummer fylles ut med foranstående nuller til 3 siffer. Eventuelle littera eller undernummer kommer i tillegg. Opprinnelig tomme felt fylles ut med 3 nuller. Forkortelsen 'skl' beholdes i de postene den forekommer (for skip og sjøfolk m v).

Bostedsnummer

Innhold:
Bostedsnummer e l angitt med 4 siffer pluss eventuell littera eller undernummerering. Poster av typen TELLINGSKRETS har verdien '0000' i dette feltet. Nummeret er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1865 B:Listenummer fra Specialliste (fortløpende nummer innen byen)
1870:Listenummer fra "Fortegnelse over .." (fortl. num. innen byen)
1875:Listenummer fra Specialliste
1885:Listenummer fra "Fortegnelse over ...."
1891:Huslistenummer
1900 L:Personlistenummer
1900 B:Huslistenummer
1910:Huslistenummer
SKIP, PERSON på skip og INFORMASJON innimellom skip og sjøfolk:
Skipslistens nummer (1891: Skipsnummer)
Konvertering:
Nummeret overføres fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen (unntatt for 1865 L). Alle bostedsnummer fylles ut med foranstående nuller til 4 siffer. Eventuelle littera eller undernummer kommer i tillegg. Opprinnelig tomme felt fylles ut med 4 nuller.
Unntak for 1865 L:
Innenfor hvert skoledistrikt (Listenummer) genereres det maskinelt fortløpende bostedsnummer fra 1 og oppover. Hvert bostedsnummer benyttes i alle poster (av alle typer) fram til neste post av typen BOSTED, der bostedsnummeret økes med 1.

Leilighetsnummer

Innhold:
Leilighetsnummer e l angitt med 2 siffer pluss eventuell littera eller undernummerering. Et slikt leilighetsnummer er kun aktuelt i poster av typene LEILIGHET, PERSON og INFORMASJON for byene i 1891, 1900 og 1910, og i poster av typen HJEMVENDT NORSK-AMERIKANER for byene i 1910. I alle andre poster inneholder feltet verdien '00'.

Nummeret er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:

1891 B:Leilighetsnummer
1900 B:Personlistenummer
1910 B:Familielistenummer
Konvertering:
Nummeret overføres fra det angitte feltet i registreringsformatet for de aktuelle bytellingene. Alle leilighetsnummer fylles ut med foranstående nuller til 2 siffer. Eventuelle littera eller undernummer kommer i tillegg. Opprinnelig tomme felt fylles ut med 2 nuller.

Posttype

Innhold:
Tallkoden for posttype angitt med 1 siffer.
Konvertering:
Tallkoden overføres direkte fra feltet Posttype i samtlige poster i registreringsformatet. Tellingskretsposter som opprettes under konverteringen på grunnlag av registrerte bostedsposter, gis verdien '1' i dette feltet.

Opplysninger som ikke overføres til egne felt i utvekslingsformatet:

1865 land og by:
Registrerte sidenummer og linjenummer, som brukes til identifikasjon av postene av samtlige typer i registreringsformatet, blir ikke overført til utvekslingsformatet. Linjenummer forekommer aldri i originalkilden, og sidenumrene er ofte påført eller påstemplet av registratorene eller Arkivverket forut for registreringen. Disse numrene betraktes derfor ikke som primære kildeopplysninger på lik linje med de øvrige registrerte opplysningene. Som en erstatning for side- og linjenummer som postidentifikatorer, genererer konverteringsprogrammet fortløpende bosteds- og personnummer.

Anmerkning angående folketellingen 1885 land:

I postene (av typene TELLINGSKRETS, BOSTED, PERSON og INFORMASJON) fra folketellingen 31.12.1885 (se presentasjonen av denne) i de fem landdistriktene i Finnmarkens Amt vil felt nummer 1, 2, 4 og 6 over være aktuelle.

Postidentifikatorer

I utvekslingsformatet ønsker vi at alle poster skal ha en identifikator som er entydig innenfor en datafil bestående av poster av alle typer og fra flere tellingsår og herreder eller byer. Dersom brukeren vil fordele postene i en relasjonsdatabase med separate tabeller for hver posttype, skal også postene ha en veldefinert og entydig primærnøkkel til dette bruk. De felles startfeltene utgjør stammen i identifikatorene.

Følgende felt i utvekslingsformatet (i følgende rekkefølge) utgjør til sammen en entydig identifikator for poster av de ulike typene:

Tellingskrets: Folketellingsår, Kommunenummer, Kretsnummer og Posttype.
Bosted :Folketellingsår, Kommunenummer, Kretsnummer, Bostedsnummer og Posttype.
Leilighet: Folketellingsår, Kommunenummer, Kretsnummer, Bostedsnummer, Leilighetsnummer og Posttype.
Skip: Folketellingsår, Kommunenummer, Kretsnummer, Bostedsnummer og Posttype.
Person: Folketellingsår, Kommunenummer, Kretsnummer, Bostedsnummer, Leilighetsnummer, Personnummer og Posttype.
Hjemvendt norsk-
amerikaner:
Folketellingsår, Kommunenummer, Kretsnummer, Bostedsnummer, Leilighetsnummer, Personnummer og Posttype.
Jordbruk: Folketellingsår, Kommunenummer, Kretsnummer, Bostedsnummer, Leilighetsnummer, Eierens nummer og Posttype.
Informasjon: Folketellingsår, Kommunenummer, Kretsnummer, Bostedsnummer, Leilighetsnummer, Personnummer, "Posttype for forrige post" og Posttype (egen).

De samme feltene minus Posttype utgjør for alle posttypene primærnøkkelen til bruk i relasjonsdatabaser.

Tellingskrets (posttype 1)

Posttypen TELLINGSKRETS forekommer i registreringsformatene kun for folketellingene i 1865 (Land) og 1891. I utvekslingsformatet skal denne posttypen benyttes for alle tellingene, og her inneholde alle opplysninger (navn) for nivået over bosted, dvs tellingskrets, sogn og herred/by. For alle tellingene utenom de to nevnte blir disse postene opprettet ved konverteringen til utvekslingsformatet. Ved første bostedspost i hver tellingskrets (eventuelt kun ved første bostedspost i tellingen som helhet, hvis den ikke er delt inn i kretser) blir det i utvekslingsformatet opprettet en ny post av typen TELLINGSKRETS. De nødvendige opplysningene blir hentet fra den første bostedsposten. Dersom tellingen ikke er delt inn i kretser, vil datafilen inneholde kun en post av denne typen, med opplysninger om herredets eller byens navn.

I datafiler fra folketellingen i 1891 kan det forekomme mer enn en post av typen TELLINGSKRETS for hver virkelige tellingskrets. Årsaken til dette er at tellingskretsen omfatter bosteder i flere sogn. Det ble da ført en Hovedliste for hvert sogn innenfor kretsen. I følge registreringsinstruksen skal det være opprettet en tellingskretspost for hver Hovedliste.

Det opprettes også en post av typen TELLINGSKRETS foran første post av typen SKIP tilhørende herredet eller byen. Denne posten skal ha verdien 'skl' som Kretsnummer og verdien 'Skipslister' i feltet "Tellingskretsens navn". Dessuten hentes Prestegjeld (1875 L) eller Herred / By (1875 B, 1885, 1900, 1910) fra siste post av typen BOSTED, mens By i 1891 B hentes fra første post av typen SKIP.

Feltoversikt:1865187018751885189119001910
7Tellingskretsens navn L x
8Sogn L x
9Prestegjeld L (L) x
10Herred / By (B) (B) (B) (B) x (x) (x)
11Merknader L x

Forekomstmarkeringer i parentes i tabellen over betyr at opplysningene er registrert i en bostedspost, og ikke i en egen tellingskretspost. (L = gjelder landdistriktene, B = gjelder byene, x = gjelder begge deler)

Spesifikasjon av de enkelte feltene:

Tellingskretsens navn

Innhold:
Navnet på tellingskretsen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1865 L: Skoledistrikt
1891: Tellingskrets
Ellers: Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen. Verdien 'Skipslister' plasseres i dette feltet i tellingskretsposten umiddelbart foran første eventuelle post av typen SKIP tilhørende herredet eller byen.

Sogn

Innhold:
Navnet på sognet er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1865 L:Sogn (fra TELLINGSKRETS-post)
1891: Sogn (fra TELLINGSKRETS-post)
Ellers: Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Prestegjeld

Innhold:
Navnet på prestegjeldet er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1865 L: Prestegjeld (fra TELLINGSKRETS-post)
1875 L: Prestegjeld (fra BOSTED-post)
1891: Prestegjeld (fra TELLINGSKRETS-post)
Ellers: Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Herred / By

Innhold:
Navnet på herredet eller byen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1865 L: Ikke tilgjengelig opplysning.
1865 B: Kjøpstad (fra BOSTED-post)
1870: By (fra BOSTED-post)
1875 L: Ikke tilgjengelig opplysning.
1875 B: By (fra BOSTED-post)
1885: By (fra BOSTED-post)
1891: Herred / By (fra TELLINGSKRETS-post)
1891 S: Oppholdssted (fra SKIP-post)
1900: Herred / By (fra BOSTED-post)
1910: Herred / By (fra BOSTED-post)
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Merknader

Innhold:
Merknader er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1865 L: Merknader
1891: Merknader
Ellers: Ikke registrert på tellingskretsnivå.
Konvertering:
Eventuelle merknader overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Anmerkning angående folketellingen 1885 land:

I poster av typene TELLINGSKRETS fra folketellingen 31.12.1885 (se presentasjonen av denne) i de fem landdistriktene i Finnmarkens Amt vil felt nummer 9 og muligens nummer 8 og 11 over være aktuelle.

Bosted (posttype 2) for landdistriktene

Posttypen BOSTED er aktuell for samtlige folketellinger mellom 1865 og 1910. Et bosted vil vanligvis si et gårdsbruk, en (husmanns-)plass eller et bolighus på landet.

I datafiler fra folketellingene i 1875, 1900 og 1910 kan det forekomme mer enn en bostedpost for hvert virkelige bosted. Årsaken til dette er at bostedet hadde så mange beboere at det ikke var plass til alle navnene i den linjenummererte tellingslisten. En eller flere ekstra lister måtte benyttes, og disse ble gjerne nummerert med littera, f eks 12a, 12b osv. Det skal da i følge registreringsinstruksen være opprettet en bostedpost for hver slik liste.

Feltoversikt:18651875189119001910
7Bostedets navn x x x x x
8Matrikkelnummer / Gårdsnummer x x x x x
9Løpenummer / Bruksnummer x x x x x
10Antall tilstedeværende personer x x x
11Antall hjemmehørende personer x x x
12Antall personsedler x
13Antall husholdninger x
14Side-/uthusbygning med natteopphold? x x x
15Antall slike bygninger x x x
16Hvilke slike bygninger x x
17Jordbruksspørsmål x
18Antall personer i fjøs x
19Antall personer i stall x
203. sidebygning x
21Antall personer i 3. sidebygning x
224. sidebygning x
23Antall personer i 4. sidebygning x
24Merknader x x x x x

Spesifikasjon av de enkelte feltene:

Bostedets navn

Innhold:
Navnet på bostedet (gården, bruket eller plassen) er hentet fra feltet med samme betegnelse i registreringsformatene for samtlige tellinger.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Matrikkelnummer / Gårdsnummer

Innhold:
Det oppgitte nummeret i kilden er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1865, 1875: Matrikkelnummer
1891: Matrikkelnummer eller Gårdsnummer
1900, 1910: Gårdsnummer
Konvertering:
Ett eller flere nummer overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen. Unntak: Verdier av typen 'under 20' (for underbruk og husmannsplasser) omformes til '20 (under)' for å bedre sorterbarheten.

Løpenummer / Bruksnummer

Innhold:
Det oppgitte nummeret i kilden er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1865, 1875: Løpenummer
1891: Løpenummer eller Bruksnummer
1900, 1910: Bruksnummer
Konvertering:
Ett eller flere nummer overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen. Unntak: Verdier av typen 'under 154b' (for underbruk og husmannsplasser) omformes til '154b (under)' for å bedre sorterbarheten.

Antall tilstedeværende personer

Innhold:
Antall personer totalt (i 1900 og 1910), antall menn og antall kvinner, som oftest angitt på formen '8-3-5' eller '3-5'. Se ellers punkt 20 i de felles registreringsinstruksene. Opplysningene er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1891: Tilstedeværende folkemengde
1900, 1910: Antall tilstedeværende personer
Ellers: Ikke registrert opplysning.
Konvertering:
Opplysningene overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Antall hjemmehørende personer

Innhold:
Antall personer totalt (i 1900 og 1910), antall menn og antall kvinner, som oftest angitt på formen '8-3-5' eller '3-5'. Se ellers punkt 20 i de felles registreringsinstruksene. Opplysningene er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1891:Hjemmehørende folkemengde
1900, 1910:Antall hjemmehørende personer
Ellers:Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering:
Opplysningene overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Antall personsedler

Innhold:
Antallet personsedler tilhørende bostedet (Huslisten) er hentet fra følgende felt i registreringsformatet:
1891: Antall personsedler
Ellers: Ikke aktuell opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for 1891-tellingen.

Antall husholdninger

Innhold:
Antallet husholdninger tilhørende på bostedet er hentet fra følgende felt i registreringsformatet:
1865: Husholdninger
Ellers: Ikke registrert opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for 1865-tellingen.

Side-/ uthusbygning med natteopphold?

Innhold:
Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1891: Sidebygning til natteopphold?
1900, 1910: Side-/ uthusbygning med natteopphold?
Ellers: Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Antall slike bygninger

Innhold:
Antallet bygninger med natteopphold er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1865: Bebodde hus
1900, 1910: Antall slike bygninger
Ellers: Ikke tilgjengelig opplysning. Antallet i 1865 er ikke eksakt sammenlignbart med de senere årene, fordi det også inkluderer hovedbygningen.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Hvilke slike bygninger

Innhold:
Hvilke bygninger som har natteopphold er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1900, 1910: Hvilke slike bygninger
Ellers: Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Jordbruksspørsmål

Innhold:
Svarene ('j' eller 'n') på tellingens seks spørsmål om jordbruksforhold er plassert i følgende felt i registreringsformatet for 1900-tellingen: Utsæd av korn eller poteter? / Kreatur? / Fjærkre? / Bikuber? / Kjøkkenhave? / Frukthave? I alle andre tellinger med jordbruksopplysninger er disse registrert i egne poster av typen JORDBRUK.
Konvertering:
Verdiene 'j' eller 'n' fra de seks feltene i registreringsformatet samles i ett felt med seks tegn, f eks 'jjjnjn'. Dersom et felt ikke er utfylt, blir det satt inn '.' (punktum) i den komprimerte verdien, f eks 'jj.nnj'.

Antall personer i fjøs

Innhold:
Som oftest antall menn og antall kvinner atskilt med bindestrek. Se ellers punkt 20 i de felles registreringsinstruksene. Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1891: Antall personer i fjøs
Ellers: Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Antall personer i stall

Innhold:
Som oftest antall menn og antall kvinner atskilt med bindestrek. Se ellers punkt 20 i de felles registreringsinstruksene. Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1891: Antall personer i stall
Ellers: Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

3. sidebygning

Innhold:
Betegnelsen på bygningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1891: 3. sidebygning
Ellers: Ikke aktuell opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Antall personer i 3. sidebygning

Innhold:
Som oftest antall menn og antall kvinner atskilt med bindestrek. Se ellers punkt 20 i de felles registreringsinstruksene. Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1891: Antall personer i 3. sidebygning
Ellers: Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

4. sidebygning

Innhold:
Betegnelsen på bygningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1891: 4. sidebygning
Ellers: Ikke aktuell opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Antall personer i 4. sidebygning

Innhold:
Som oftest antall menn og antall kvinner atskilt med bindestrek. Se ellers punkt 20 i de felles registreringsinstruksene. Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1891: Antall personer i 4. sidebygning
Ellers: Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Merknader

Innhold:
Merknadene er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1891: Beboerens navn / Merknader
Ellers: Merknader
Konvertering:
Eventuelle merknader overføres direkte fra det tilsvarende feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen. For 1891 plasseres eventuelle opplysninger om beboerens navn foran de øvrige merknadene i feltet. Disse opplysningene prefikses med ledeteksten "Beboerens navn: ".

Opplysninger som ikke overføres til egne felt i utvekslingsformatet:

1875: Prestegjeld: Overføres til Prestegjeld i TELLINGSKRETS-post
1891: Beboerens navn: Plasseres i feltet Merknader
1900: Herred: Overføres til Herred i TELLINGSKRETS-post
1910: Herred: Overføres til Herred i TELLINGSKRETS-post

Anmerkning angående folketellingen 1885 land:

I poster av typen BOSTED fra folketellingen 31.12.1885 (se presentasjonen av denne) i de fem landdistriktene i Finnmarkens Amt vil felt nummer 7 og muligens nummer 8, 9, 13 og 24 over være aktuelle.

Bosted (posttype 2) for Byene

Posttypen BOSTED er aktuell for samtlige folketellinger mellom 1865 og 1910. Et bosted vil vanligvis si et hus eller gård i byen.

I datafiler fra folketellingene i 1875, 1885 og 1891 kan det forekomme mer enn en bostedpost for hvert virkelige bosted. Årsaken til dette er at bostedet hadde så mange beboere (1891: leiligheter) at det ikke var plass til alle navnene i den linjenummererte tellingslisten (1891: leilighetene i kildens Schema 1a og 1b). En eller flere ekstra lister måtte benyttes, og disse ble gjerne nummerert med littera, f eks 12a, 12b osv. Det skal da i følge registreringsinstruksen være opprettet en bostedpost for hver slik liste.

Feltoversikt:1865187018751885189119001910
7Gatenavn og nummer i gata x x x x x x x
8Bydel x x x x x
9Gårdens nummer x x x x x x x
10Gårdens eier x x x x x x x
11Antall tilstedeværende personer x x x
12Antall hjemmehørende personer x x x
13Antall personsedler/personlister x x x
14Hustype x x
15Sidebygninger x x
16Ubebodd? x x
17Antall etasjer x x
18Antall leiligheter til beboelse x x
19Antall leiligheter med næringslokaler x x
20Antall verksted-/forretningslokaler x x
21Antall ledige bekvemmeligheter x
22Antall kvistleiligheter x x
23Antall kjellerbekvemmeligheter x x
24Merknader x x x x x x x

Spesifikasjon av de enkelte feltene:

Gatenavn og nummer i gata

Innhold:
Dette feltet inneholder bygårdens gateadresse dersom denne er oppgitt i kilden. Opplysningen er hentet fra feltet "Gatenavn og nummer i gata" i registreringsformatene for samtlige tellinger.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Bydel

Innhold:
Dette feltet inneholder navnet eller nummeret på den roden, menigheten, kvarteret, bydelen e a (ikke gatenavn!) der den aktuelle bygården er lokalisert. Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1865, 1870,
1875, 1885,
1891:Bydel
Ellers:Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Gårdens nummer

Innhold:
Dette feltet inneholder gårdens matrikkelnummer, branntakstnummer, løpenummer eller gårdens nummer i en annen nummerserie innenfor byen eller roden (ikke gatenummer!). Opplysningen er hentet fra feltet "Gårdens nummer" i registreringsformatene for samtlige tellinger.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Gårdens eier

Innhold:
Dette feltet inneholder tittel og navn på bygårdens eier, hvilket kan være oppgitt i eller utenfor de trykte rubrikkene i tellingslistene. Opplysningene er hentet fra feltet "Gårdens eier" i registreringsformatene for samtlige tellinger.
Konvertering:
Opplysningene overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Antall tilstedeværende personer

Innhold:
Antall personer totalt (i 1900 og 1910), antall menn og antall kvinner, som oftest angitt på formen '8-3-5' eller '3-5'. Se ellers punkt 20 i de felles registreringsinstruksene. Opplysningene er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1891: Tilstedeværende folkemengde
1900, 1910: Antall tilstedeværende personer
Ellers: Ikke registrert opplysning.
Konvertering:
Opplysningene overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Antall hjemmehørende personer

Innhold:
Antall personer totalt (i 1900 og 1910), antall menn og antall kvinner, som oftest angitt på formen '8-3-5' eller '3-5'. Se ellers punkt 20 i de felles registreringsinstruksene. Opplysningene er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1891: Hjemmehørende folkemengde
1900, 1910: Antall hjemmehørende personer
Ellers: Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering:
Opplysningene overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Antall personsedler/personlister

Innhold:
Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1891: Antall personsedler
1900: Antall personlister
1910: Antall familielister
Ellers: Ikke aktuell opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.
Merknad:
Verdiene for 1891 og for 1900-1910 er ikke sammenlignbare. For 1891 inneholder feltet antall Personsedler, som tilsvarer antall personer i bygården. For 1900 og 1910 inneholder feltet antall Personlister/ Familielister, som tilsvarer antall leiligheter i bygården.

Hustype

Innhold:
Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1900, 1910: Hustype
Ellers: Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Sidebygninger

Innhold:
Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1900, 1910: Sidebygninger
Ellers: Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Ubebodd?

Innhold:
Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1900, 1910: Ubebodd?
Ellers: Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Antall etasjer

Innhold:
Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1900, 1910: Antall etasjer
Ellers: Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Antall leiligheter til beboelse

Innhold:
Opplysningene er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1900: "Antall bekvemmeligheter til beboelse". Dette feltet inneholder ett tall som angir totalt antall bekvemmeligheter.
1910: "Antall familieleiligheter". Dette feltet er et samlefelt hvor antallet beboelsesleiligheter (bebodde og ledige) av ulike størrelser er nærmere angitt. De ulike størrelsene er spesifisert med prefikser (se appendix A: Oversikt over forkortelser). Ellers: Ikke tilgjengelige opplysninger.
Konvertering:
Opplysningene overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Antall leiligheter med næringslokaler

Innhold:
Opplysningene er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1900: "Antall bekvemmeligheter til beboelse og verksted". Dette feltet inneholder ett tall som angir totalt antall slike bekvemmeligheter. 1910: "Antall leiligheter med næringslokaler". Dette feltet er et samlefelt hvorantallet slike leiligheter (opptatte og ledige) av ulike typer er nærmere angitt. De ulike typene er spesifisert med prefikser (se appendix A: Oversikt over forkortelser). Ellers: Ikke tilgjengelige opplysninger.
Konvertering:
Opplysningene overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Antall verksted-/forretningslokaler

Innhold:
Opplysningene er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1900: "Antall bekvemmeligheter til verksted". Dette feltet inneholder ett tall som angir totalt antall slike bekvemmeligheter. 1910: "Antall forretningslokaler". Dette feltet er et samlefelt hvor antallet slike lokaliteter (opptatte og ledige) av ulike typer er nærmere angitt. De ulike typene er spesifisert med prefikser (se appendix A: Oversikt over forkortelser). Ellers: Ikke tilgjengelige opplysninger.
Konvertering:
Opplysningene overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Antall ledige bekvemmeligheter

Innhold:
Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1900: Antall ledige bekvemmeligheter Ellers: Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.
Merknad:
I 1910 er opplysninger om antall ledige lokaliteter av ulike typer inkludert i verdiene i de tre foregående feltene.

Antall kvistleiligheter

Innhold:
Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1900, 1910: Antall kvistleiligheter Ellers: Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Antall kjellerbekvemmeligheter

Innhold:
Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1900, 1910: Antall kjellerbekvemmeligheter Ellers: Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Merknader

Innhold:
Merknadene er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1870: Listefører / Merknader Ellers: Merknader
Konvertering:
Eventuelle merknader overføres direkte fra det tilsvarende feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen. For 1870 plasseres eventuelle opplysninger om den personen som har ført tellingslisten, foran de øvrige merknadene i feltet. Disse opplysningene prefikses med ledeteksten "Listefører: ".

Opplysninger som ikke overføres til egne felt i bostedposten i utvekslingsformatet: 1865: Kjøpstad: Overføres til By i TELLINGSKRETS-post 1870: By: Overføres til By i TELLINGSKRETS-post Listefører: Plasseres i feltet Merknader 1875: By: Overføres til By i TELLINGSKRETS-post 1885: By: Overføres til By i TELLINGSKRETS-post 1900: By: Overføres til By i TELLINGSKRETS-post 1910: By: Overføres til By i TELLINGSKRETS-post

Leilighet (posttype 3)

Posttypen LEILIGHET er kun aktuell for folketellingene i byene i 1891, 1900 og 1910.

I datafiler fra folketellingene i 1900 og 1910 kan det forekomme mer enn en leilighetspost for hver virkelige leilighet. Årsaken til dette er at en stor leilighet kunne ha så mange beboere at det ikke var plass til alle navnene i den linjenummererte tellingslisten. En eller flere ekstra lister måtte benyttes, og disse ble gjerne nummerert med littera, f eks 2a, 2b osv. Det skal da i følge registreringsinstruksen være opprettet en leilighetspost for hver slik liste.

7
Feltoversikt:189119001910
Antall bebodde bekvemmeligheter x
8Bekvemmelighetens beliggenhet x x x
9Etasje x x x
10Antall værelser i kjeller x x x
11Antall personer i kjeller x x x
12Antall værelser i etasjene x x x
13Antall personer i etasjene x x x
14Antall værelser på kvist/loft x x x
15Antall personer på kvist/loft x x x
16Antall kjøkkener x x x
17Antall badeværelser x
18Antall tilstedeværende personer x x
19Antall hjemmehørende personer x x
20Antall tjenerværelser x x
21Antall værelser til losjerende x x
22Husleie x x
23Merknader x xx

Spesifikasjon av de enkelte feltene:

Antall bebodde bekvemmeligheter

Innhold:
Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1891: Antall bebodde bekvemmeligheter
Ellers: Ikke aktuell opplysning. Verdien i dette feltet vil nesten alltid være '1', fordi denne posttypen inneholder opplysninger på leilighetsnivå.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Bekvemmelighetens beliggenhet

Innhold:
Feltet inneholder for alle de tre årene opplysninger om hvilken bygning leiligheten ligger i. Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1891:Bygning 1900, 1910:Bekvemmelighetens beliggenhet
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Etasje

Innhold:
Feltet inneholder opplysninger om hvilken etasje i bygningen den aktuelle leiligheten ligger i. Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1891, 1900,
1910: Etasje
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Antall værelser i kjeller

Innhold:
Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1891, 1900,
1910: Antall værelser i kjeller
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Antall personer i kjeller

Innhold:
Som oftest antall menn og antall kvinner atskilt med bindestrek. Se ellers punkt 20 i de felles registreringsinstruksene. Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1891, 1900,
1910: Antall personer i kjeller
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Antall værelser i etasjene

Innhold:
Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1891, 1900,
1910: Antall værelser i etasjene
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Antall personer i etasjene

Innhold:
Som oftest antall menn og antall kvinner atskilt med bindestrek. Se ellers punkt 20 i de felles registreringsinstruksene. Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1891, 1900,
1910: Antall personer i etasjene
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Antall værelser på kvist/loft

Innhold:
Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1891, 1900,
1910: Antall værelser på kvist/loft
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Antall personer på kvist/loft

Innhold:
Som oftest antall menn og antall kvinner atskilt med bindestrek. Se ellers punkt 20 i de felles registreringsinstruksene. Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1891, 1900,
1910: Antall personer på kvist/loft
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Antall kjøkkener

Innhold:
Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1891, 1900,
1910: Antall kjøkkener
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Antall badeværelser

Innhold:
Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1910: Antall badeværelser Ellers: Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Antall tilstedeværende personer

Innhold:
Antall personer totalt (i 1900 og 1910), antall menn og antall kvinner, som oftest angitt på formen '8-3-5' eller '3-5'. Se ellers punkt 20 i de felles registreringsinstruksene. Opplysningene er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1900, 1910: Antall tilstedeværende personer Ellers: Ikke registrert opplysning.
Konvertering:
Opplysningene overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Antall hjemmehørende personer

Innhold:
Antall personer totalt (i 1900 og 1910), antall menn og antall kvinner, som oftest angitt på formen '8-3-5' eller '3-5'. Se ellers punkt 20 i de felles registreringsinstruksene. Opplysningene er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1891: Ikke tilgjengelig opplysning. 1900, 1910: Antall hjemmehørende personer
Konvertering:
Opplysningene overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Antall tjenerværelser

Innhold:
Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1891: Ikke tilgjengelig opplysning. 1900: Antall tjenerværelser (kun oppgitt for Kristiania) 1910: Antall tjenerværelser
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Antall værelser til losjerende

Innhold:
Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1891: Ikke tilgjengelig opplysning. 1900: Antall værelser til losjerende (kun oppgitt for Kristiania) 1910: Antall værelser til losjerende
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Husleie

Innhold:
Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1891: Ikke tilgjengelig opplysning. 1900: Husleie (kun oppgitt for Kristiania) 1910: Husleie
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Merknader

Innhold:
Merknadene er hentet fra feltet Merknader i registreringsformatene for samtlige tellinger.
Konvertering:
Eventuelle merknader overføres direkte fra det tilsvarende feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.
Merknad:
Nummeret i Personlisten/Familielisten (Personnummeret) til de personene i Kristiania i 1900 og 1910 som tilhørte Garnisonsmenigheten, er registrert i merknadsfeltet.

SKIP (posttype 4)

Posttypen SKIP er aktuell for folketellingene mellom 1875 og 1910, men skipslister forekommer naturlig nok kun for herreder og byer langs kysten (i 1891 kun sekundære lister for byene).

I datafiler fra folketellingene i 1875, 1885, 1900 og 1910 kan det forekomme mer enn en skipspost for hvert virkelige skip. Årsaken til dette er at skipet hadde så stort mannskap at det ikke var plass til alle navnene i den linjenummererte tellingslisten. En eller flere ekstra lister måtte benyttes, og disse ble gjerne nummerert med littera, f eks 12a, 12b osv. Det skal da i følge registreringsinstruksen være opprettet en skipspost for hver slik liste.

Feltoversikt:18751885189119001910
7Skipstype x x x x x
8Skipets navn x x x x x
9Hjemsted x x x x x
10Drektighet x x x
11Skipsfører x x x x
12Oppholdssted x x x x x
13Bestemmelsessted x x x
14Listefører x x x
15Avleveringsdato x x x
16Mottaker x x x
17Antall ombordværende personer x x x
18Antall ilandværende personer x x
19Merknader x x x x x

Spesifikasjon av de enkelte feltene:

Skipstype

Innhold:
Skipets typebetegnelse er hentet fra feltet Skipstype i registreringsformatene for samtlige tellinger.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Skipets navn

Innhold:
Opplysningen er hentet fra feltet "Skipets navn" i registreringsformatene for samtlige tellinger.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Hjemsted

Innhold:
Skipets hjemsted er hentet fra feltet Hjemsted i registreringsformatene for samtlige tellinger.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for denenkelte tellingen.

Drektighet

Innhold:
Skipets størrelse (drektighet) er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1875, 1900,
1910: Drektighet Ellers: Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Skipsfører

Innhold:
Skipsførerens navn er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1891: Ikke tilgjengelig opplysning. Ellers: Skipsfører
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Oppholdssted

Innhold:
Skipets oppholdssted på tellingstidspunktet er hentet fra feltet Oppholdssted i registreringsformatene for samtlige tellinger.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Bestemmelsessted

Innhold:
Skipets bestemmelsessted på tellingstidspunktet er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1875, 1900,
1910: Bestemmelsessted Ellers: Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Listefører

Innhold:
Listeførerens navn er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1875, 1900,
1910: Listefører Ellers: Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Avleveringsdato

Innhold:
Datoen for avlevering av tellingslisten er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1875, 1900,
1910: Avleveringsdato Ellers: Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering:
Datoer på formen 'dd.mm.åååå' (evt 'd.m.åååå') snus om til formen 'åååå.mm.dd'. Ellers overføres opplysningen uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Mottaker

Innhold:
Navnet på den institusjonen eller personen som tellingslisten ble avlevert til er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1875, 1900,
1910: Mottaker Ellers: Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Antall ombordværende personer

Innhold:
Opplysningene er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1891: Antall tilstedeværende personer 1900, 1910: Antall ombordværende personer Ellers: Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.
Merknad:
Tallverdiene fra 1891 er ikke direkte sammenlignbare med tallverdiene fra 1900 og 1910.

Antall ilandværende personer

Innhold:
Opplysningene er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1891: Antall hjemmehørende personer 1910: Antall ilandværende personer Ellers: Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.
Merknad:
Tallverdiene fra 1891 er ikke sammenlignbare med tallverdiene fra 1910.

Merknader

Innhold:
Merknadene er hentet fra feltet Merknader i registreringsformatene for samtlige tellinger.
Konvertering:
Eventuelle merknader overføres direkte fra det tilsvarende feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Person (posttype 5)

Posttypen PERSON er aktuell for samtlige folketellinger mellom 1865 og 1910. Den tilsvarer den samme posttypen i registreringsformatene for alle tellingene, men inneholder i forhold til disse flere felt, endret feltrekkefølge og mer "moderne" feltbetegnelser.

Posttypen PERSON benyttes også for sjøfolk oppført i (eller i tilknytnig til) skipslister i folketellingene mellom 1875 og 1910. Noen av feltene nedenfor vil være uaktuelle for sjøfolkene i de respektive tellingene. Andre felt kan inneholde en litt annen informasjon for sjøfolkene enn for personer på land. For detaljer om dette se beskrivelsen av posttypen PERSON i registreringsformatene for de enkelte tellingsårene. Spesialiteter for sjøfolkene er markert med "Sjøfolk:" nedenfor.

Feltoversikt:1865187018751885189119001910
7Personnummer x x x x x x x
8Husholdningsnummer x x x x x x
9Ny husholdning x x x x x x
10Fornavn x x x x x x x
11Patronymikon x x x x x x x
12Slektsnavn x x x x x x x
13Kjønn x x x x x x x
14Familiestilling x x x x x x x
15Sivilstand x x x x x x x
16Yrke x x x x x x x
17Alder x S
18Fødselsår x x x x x x
19Fødested x x x x x x x
20Bostatus x x x x x x
21Sedvanlig bosted x x x x
22Antatt oppholdssted x x x x
23Statsborgerskap x x x x x
24Trossamfunn x x x x x
25Sykdomstilstand x x x x x
26Varighet av sykdomstilstand x x x
27Bygning for natteopphold x x L L
28Etasje B x
29Slektskap med ektemann x
30Forsørgers livsstilling x
31Arbeidsledig x
32Etnisitet / Fars etnisitet xx x x x x
33Mors etnisitet x x x
34Språk x x x x x
35Merknader x x x x x x x
B = gjelder bare byene L = gjelder bare landdistriktene S = gjelder bare skipsmannskaper

Spesifikasjon av de enkelte feltene:

Personnummer

Innhold:
Personnummer angitt med 3 siffer pluss eventuell littera eller undernummerering. Nummeret er hentet fra feltet Personnummer i registreringsformatene for samtlige tellinger unntatt 1865. For 1865 er personene maskinelt nummerert fortløpende innenfor hvert bosted.
Konvertering:
Personnummer overføres fra det angitte feltet i registreringsformatet for de ulike tellingene (unntatt 1865). Alle personnummer fylles ut med foranstående nuller til 3 siffer. Eventuelle littera eller undernummer kommer i tillegg, f eks '003a' eller '003.4'. 1865: Innenfor hvert bosted genereres det maskinelt fortløpende personnummer fra 1 og oppover.

Husholdningsnummer

Innhold:
1865, 1870, 1875,1891 L, 1900 L,1910 L: Fortløpende nummerering av husholdningene innenfor hvert bosted.
1891 B, 1900 B, 1910 B: Fortløpende nummerering av husholdningene innenfor hver leilighet.
1885:Ikke utfylt felt.
Sjøfolk:Ikke utfylt felt.
Konvertering:
Husholdningsnummer blir for alle tellingene generert maskinelt ved konverteringen fra registreringsformat til utvekslingsformat. Husholdningsnummeret starter med 1 for hvert bosted (hver leilighet i byene i 1891, 1900 og 1910), og økes med 1 for hver person hvor feltet "Ny husholdning" inneholder verdien '1' (se neste felt). Husholdningsnummeret fylles ut med foranstående nuller til 2 siffer. For sjøfolk og personer i 1885 genereres verdien '00'.

Ny husholdning

Innhold:
Verdien '1' i dette feltet markerer starten på en ny husholdning (husstand). Den først oppførte personen i husholdningen er gjerne husholdningens "overhode" eller "hovedperson". Verdien 'x' i dette feltet (kun 1900 og 1910) markerer at personen er "enslig losjerende" på bostedet. Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1885: Ikke tilgjengelig opplysning.
Sjøfolk: Ikke aktuell opplysning.
Ellers: Ny husholdning
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Fornavn

Innhold:
Personens fornavn er hentet fra det tilsvarende feltet i registreringsformatene for samtlige tellinger.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Patronymikon

Innhold:
Dette feltet inneholder personens patronymikon eller et etternavn avledet av patronymikon. Navnet hentes fra feltet Etternavn i registreringsformatene for samtlige tellinger.
Konvertering:
Ved konvertering fra registreringsformatet til utvekslingsformatet blir personens etternavn splittet på to felt, Patronymikon og Slektsnavn. Dersom det første ordet i etternavnet ender på "-s.", "-d.", "-søn", "-zen", "-son" eller "-dotter", eller tilsvarende "-s.*", "-d.*", "-søn*", "-zen*", "-son*" eller "-dotter*" for påførte etternavn (se punkt 3 og 15 i de felles registreringsinstruksene), blir dette ordet plassert i dette feltet (Patronymikon), og resten av etternavnet i neste felt (Slektsnavn). Samtidig utvides de faste endelsene "-s." til "-sen" og "-d." til "-datter". Dersom første ord i etternavnet ikke ender på en av de seks endelsene over, overføres hele etternavnet til feltet Slektsnavn. Dette gjelder også etternavn hvor siste ledd i navnet er avledet av et patronymikon, f eks "Krogh Pedersen".

Merknad:

Denne oppsplittingen av etternavn blir altså utført rent maskinelt, og utelukkende på grunnlag av det første ordets endelse. Fordi man ikke vet om hvert enkelt navn på "-sen" virkelig er et patronymikon eller et slektsnavn, kan ikke en slik oppsplitting avspeile de historiske realitetene i bruken av patronymika og slektsnavn. Oppsplittingen er likevel vurdert som hensiktsmessig for videre maskinell anvendelse og behandling av persondataene, bl a til sortering og søking.

Slektsnavn

Innhold:
Dette feltet inneholder personens etternavn som ikke er patronymikon eller avledet av patronymikon.
Konvertering:
Se forrige felt.

Kjønn

Innhold:
Personens kjønn er hentet fra det tilsvarende feltet i registreringsformatene for samtlige tellinger.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Familiestilling

Innhold:
Personens familiestilling er hentet fra feltet "Stilling i familien" i registreringsformatene for samtlige tellinger.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Merknad:

Betegnelsen "inderst" er registrert under "Stilling i familien" i 1865, 1870 og 1885, mens den i 1875, 1891, 1900 og 1910 er registrert under "Livsstilling" eller tilsvarende ("Yrke"). Derimot er betegnelser som "tjenestetyende", "tjenestepige" o l registrert under "Borgerlig stilling" eller tilsvarende ("Yrke") i 1865, 1870 og 1885, mens den i 1875, 1891, 1900 og 1910 er registrert under "Stilling i familien".

Sivilstand

Innhold:
Personens sivilstand er hentet fra feltet "Ekteskapelig stilling" i registreringsformatene for samtlige tellinger.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen. Dersom det angitte feltet er tomt som følge av en tom rubrikk i kilden, men det fremgår av innholdet i feltet "Stilling i familien" at personen er gift (f eks 'hans kone'), påføres den implisitte sivilstandsopplysningen (gift) markert med en etterstilt stjerne, altså 'g*'.

Yrke

Innhold:
Opplysninger om personens yrke m m er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1865: Stand eller næringsvei 1870: Borgerlig stilling 1875: Livsstilling eller forsørgelsesforhold 1885: Næringsvei og borgerlig stilling 1891: Ervervsgren og stilling 1900, 1910: Erverv og livsstilling Sjøfolk: Feltet inneholder som regel personens stilling ombord.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Merknad:

Betegnelsen "inderst" er registrert under "Stilling i familien" i 1865, 1870 og 1885, mens den i 1875, 1891, 1900 og 1910 er registrert under "Livsstilling" eller tilsvarende ("Yrke"). Derimot er betegnelser som "tjenestetyende", "tjenestepige" o l registrert under "Borgerlig stilling" eller tilsvarende ("Yrke") i 1865, 1870 og 1885, mens den i 1875, 1891, 1900 og 1910 er registrert under "Stilling i familien".

Alder

Innhold:
Alder er oppgitt for alle personer i 1865, noen få personer i 1870 og for skipsmannskaper (i skipslister) i 1875. Det ble valgt ikke å opprette et eget felt for registrering av skipsmannskapenes alder i registreringsformatet for 1875, og heller ikke for de få personene med oppgitt alder i 1870. Alderen er i disse tilfellene registrert sammen med benevningen ' år' i feltet for fødselsår, og må derfor flyttes fra dette feltet ved overføringen til utvekslingsformatet. Altså er opplysninger om personens alder hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1865: Alder 1870, noen få personer: Fødselsår 1875, skipsmannskaper: Fødselsår Ellers : Ikke aktuell opplysning. Se neste felt.
Konvertering:
1865: Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen. 1870 (noen få personer) og
1875 (skipsmannskaper): Opplysningen overføres fra feltet for fødselsår, samtidig som den faste benevningen 'år' fjernes. Tilstedeværelse av denne benevningen kontrolleres før overføringen.

Fødselsår

Innhold:
For 1865 (pluss noen få personer i 1870 og skipsmannskaper i 1875) er fødselsåret beregnet på grunnlag av oppgitt alder i løpende år (se forrige felt). Ellers er opplysningen hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1910: Fødselsdato Ellers: Fødselsår
Konvertering:
1865 (pluss noen i 1870 og 1875):
Fødselsåret beregnes på grunnlag av den oppgitte alderen (i løpende år) etter formelen fødselsår = 1865 - (oppgitt alder) + 1 og tilsvarende for de andre årene. Eventuelle spesialtegn (uansett type) knyttet til alderen overføres uendret også til fødselsåret, f eks resulterer alderen '35 %25%' i fødselsåret '1831 %1841%' for 1865.
Ellers:
Dersom bare fødselsåret er oppgitt (det vanlige i 1870-1900), overføres årstallet uendret fra det angitte feltet i registeringsformatet for den enkelte tellingen. Fullstendige datoer på formen 'dd.mm.åååå' blir snudd om til formen 'åååå.mm.dd'. Eventuelle spesialtegn følger den delen av datoen som de er knyttet til ved registreringen. Et datoformat der årstallet kommer først er valgt for utvekslingsformatet for å gjøre datoene kronologisk sorterbare.
Merknad:
Dersom både alders- og fødselsårsfeltet i en personpost er utfylt, er alderen hentet direkte fra kilden, mens fødselsåret er beregnet. Brukere av dataene bør være klar over at aldere ofte er noe mindre nøyaktig oppgitt i historiske kilder enn fødselsår. Unøyaktighet i oppgitte aldere vil forplante seg til beregnede fødselsår (1865), som derfor kan være noe mindre å stole på enn oppgitte fødselsår (1870 og senere).

Fødested

Innhold:
Personens fødested er hentet fra det tilsvarende feltet i registreringsformatene for samtlige tellinger.
Konvertering:
Opplysningen overføres vanligvis uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen. I 1891, 1900 og 1910 kan imidlertid fødestedsfeltet være utfylt med hhv 'h' (1891 L), 'b' (1891 B) eller 't' (1900, 1910) for personer som er født i samme herred eller by som de er registrert i folketellingen. Under konverteringen erstattes disse forkortelsene med navnet på det aktuelle herredet eller byen. Dette navnet hentes fra feltet Herred / By i siste post av typen TELLINGSKRETS.

Bostatus

Innhold:
Feltet inneholder en av forkortelsene 'b' (bosatt på stedet), 'mt' (midlertidig tilstede) eller 'f' (fraværende). Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1865: Ikke tilgjengelig opplysning. Ellers: Bostatus
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Sedvanlig bosted

Innhold:
Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1865, 1870,
1885: Ikke tilgjengelig opplysning. Ellers: Sedvanlig bosted Sjøfolk: Personens (faste) bosted i land (hjemsted).
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Antatt oppholdssted

Innhold:
Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1865, 1870,
1885: Ikke tilgjengelig opplysning. Ellers: Antatt oppholdssted
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Statsborgerskap

Innhold:
Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1865, 1885: Ikke tilgjengelig opplysning. Ellers: Undersåtlig forhold
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Trossamfunn

Innhold:
Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1865, 1875: Trosbekjennelse 1870, 1885: Ikke tilgjengelig opplysning. 1891, 1900, 1910: Trossamfunn
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Sykdomstilstand

Innhold:
Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1870, 1885: Ikke tilgjengelig opplysning. Ellers: Sykdomstilstand
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Varighet av sykdomstilstand

Innhold:
Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1865, 1891: Varighet av sykdomstilstand 1875: Sykdom før eller etter fylte fire år Ellers: Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Bygning for natteopphold

Innhold:
Opplysning om i hvilken bygning personen hadde sitt natteopphold er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1875, 1885, 1900 L, 1910 L: Bygning for natteopphold Ellers: Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Etasje

Innhold:
Opplysning om i hvilken etasje personen hadde sitt natteopphold er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1875 B, 1885:Etasje Ellers:Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Slektskap med ektemann

Innhold:
Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1891:Slektskap med ektemann Ellers:Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Forsørgers livsstilling

Innhold:
Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1891:Forsørgers livsstilling Ellers:Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Arbeidsledig

Innhold:
Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene: 1910:Arbeidsledig Ellers:Ikke tilgjengelig opplysning.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Etnisitet / Fars etnisitet

Innhold:
Opplysninger om personens egen etnisitet eller om farens etnisitet (i 1875, 1885 og muligens 1865) er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1865:"Merknader" i personposten eller feltet "Overskrift/Kommentar" i poster av typen INFORMASJON (felles opplysninger for flere personer).
1870:Ikke tilgjengelig opplysning.
1885:Fars nasjonalitet
Ellers:Nasjonalitet
Konvertering:
1865:I 1865 må eventuelle opplysninger om etnisitet registrert i merknads- eller kommentarfelt skilles ut og plasseres i dette feltet og det neste ved hjelp av interaktive rutiner.
1875:Den kombinerte forkortelsen for begge foreldrenes etnisitet (f eks 'kk') splittes opp ved konverteringen, slik at første tegn (fars etnisitet) plasseres her. Dersom den registrerte feltverdien består av mer enn to tegn, må konverteringsprogrammet sørge for at en interaktivt kan fordele opplysningene på dette feltet og det neste.
Ellers:Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Merknad :

1891:For samer (lapper) er ved registreringen forkortelsene for fastboende (f) og nomadiserende (n) knyttet sammen med forkortelsen for nasjonalitet (l), slik at forkortelsene 'lf' (lappisk fastboende) og 'ln' (lappisk nomadiserende) blir benyttet. Dette samsvarer med forkortelsene som er brukt i kilden i 1900 og 1910.

Mors etnisitet

Innhold:
Opplysninger om moras etnisitet (i 1875, 1885 og muligens 1865) er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1865:"Merknader" i personposten eller feltet "Overskrift/Kommentar" i poster av typen INFORMASJON (felles opplysninger for flere personer).
1875:Nasjonalitet
1885:Mors nasjonalitet
Konvertering:
1865:I 1865 må eventuelle opplysninger om mors etnisitet registrert i merknads- eller kommentarfelt skilles ut og plasseres i dette feltet og det forrige ved hjelp av interaktive rutiner.
1875:Den kombinerte forkortelsen for begge foreldrenes etnisitet (f eks 'kk') splittes opp ved konverteringen, slik at siste tegn (mors etnisitet) plasseres her. Dersom den registrerte feltverdien består av mer enn to tegn, må konverteringsprogrammet sørge for at en interaktivt kan fordele opplysningene på dette feltet og det forrige.
1885:Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for 1885-tellingen.

Språk

Innhold:
Opplysninger om hvilke(t) språk personen til daglig snakker er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1865:"Merknader" i personposten eller feltet "Overskrift/Kommentar" i poster av typen INFORMASJON (felles opplysninger for flere personer).
1870, 1885:Ikke tilgjengelig opplysning.
Ellers:Språk
Konvertering:
1865:I 1865 må eventuelle opplysninger om språk registrert i merknads- eller kommentarfelt skilles ut og plasseres i dette feltet ved hjelp av interaktive rutiner.
Ellers:Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Merknader

Innhold:
Merknadene er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1870:Ankomstdato / Avreisedato / Merknader
1885:Innflyttingstidspunkt / Arbeidsgiver / Merknader
Ellers:Merknader
Konvertering:
Eventuelle merknader overføres direkte fra det tilsvarende feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen. For 1870 plasseres eventuelle opplysninger om dato for ankomst til eller avreise fra byen foran de øvrige merknadene i feltet. Disse opplysningene prefikses med ledetekstene hhv "Ankomst:" og "Avreise:", og datoene snus om fra formen 'dd.mm.åååå' til 'åååå.mm.dd'. For 1885 plasseres på tilsvarende måte opplysninger om innflyttingstidspunkt til landet og arbeidsgiver foran de øvrige merknadene, prefikset med ledetekstene hhv "Innflyttet:" og "Arbeidsgiver:".

Opplysninger som ikke overføres til egne felt i utvekslingsformatet:

1870:Ankomstdato: Plasseres i feltet Merknader

Avreisedato: Plasseres i feltet Merknader

1885:Innflyttingstidspunkt: Plasseres i feltet Merknader

Arbeidsgiver: Plasseres i feltet Merknader

Anmerkning angående folketellingen 1885 land:

I poster av typen PERSON fra folketellingen 31.12.1885 (se denne) i de fem landdistriktene i Finnmarkens Amt vil de samme feltene som i den tilsvarende tellingen for byene være aktuelle.

HJEMVENDT NORSK-AMERIKANER (posttype 6)

Posttypen HJEMVENDT NORSK-AMERIKANER er aktuell kun for folketellingen i 1910.

Feltoversikt :

7 Personnummer

8 Utflyttingsår fra Norge

9 Tilbakeflyttingsår til Norge

10 Bosted i Norge før utflytting

11 Siste bosted i Amerika

12 Stilling i Amerika

13 Merknader

Spesifikasjon av de enkelte feltene:

Opplysningene i samtlige felt overføres uendret fra det tilsvarende feltet i registreringsformatet for 1910-tellingen.

Unntak: Eventuelle fullstendige datoer i felt 8 og 9 snus fra formen 'dd.mm.åååå' til formen 'åååå.mm.dd.'.

JORDBRUK (posttype 7)

Posttypen JORDBRUK benyttes i folketellingene for 1865 (Land og By), 1875 (Land og By), 1891 By og 1900 By.

Feltoversikt:1865187518911900

L B

7 Eierens nummerx (x) x x x

8 Eierens fornavnx (x) x x x

9 Eierens patronymikonx (x) x x x

10 Eierens slektsnavnx (x) x x x

11 Eierens yrkex (x) x x

12 Utsædx x x x x

13 Kreaturholdx x x x x

14 Hage og frukttrær x x

15 Kjøretøy og maskiner x x

16 Merknaderx x x x x

(x) = opplysninger som normalt ikke er oppgitt

Spesifikasjon av de enkelte feltene:

Eierens nummer

Innhold:
1865 L:Eierens personnummer innenfor bostedet (maskingenerert, se feltet Personnummer under posttypen PERSON). Dersom eieren ikke bor på stedet, beholdes feltet tomt.
1865 B:Feltet er ikke utfylt når jordbruksopplysningene er knyttet til bostedet som helhet. Er de knyttet til en bestemt person, skal feltet inneholde eierens personnummer innenfor bostedet.
Ellers:Eierens nummer i jordbruksskjemaet hentet fra feltet Eiernummer i registreringsformatene.
Konvertering:
1865 L:1) Jordbruksposten har samme linjenummer som personposten rett foran. Jordbruksopplysningene er da knyttet til denne personen, og dennes maskingenererte personnummer innenfor bostedet settes inn som eiernummer.
2) Jordbruksposten har et annet linjenummer enn personposten rett foran. Det betyr at eieren ikke bor på stedet eller at opplysninger om eieren mangler. I begge tilfellene beholdes feltet tomt.
1865 B:1) Jordbruksposten har samme linjenummer som personposten rett foran. Som alternativ 1) for 1865 L ovenfor.

2) Jordbruksposten har et større linjenummer enn personposten rett foran. Dette betyr at jordbruksopplysningene er oppgitt for bostedet som helhet (ikke knyttet til personer), eller at eieren ikke bor i gården. I begge tilfellene beholdes feltet tomt.

Ellers:Opplysningen overføres uendret fra det tilsvarende feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Eierens fornavn

Innhold:
1865:Eierens fornavn overført fra tilhørende personpost, eller fra jordbrukspostens merknadsfelt.
Ellers:Eierens fornavn hentet fra tilsvarende felt i registreringsformatene.
Konvertering:
1865:1) Jordbruksposten har samme linjenummer som personposten rett foran. Fornavnet til denne siste personen kopieres inn som Eierens fornavn.

2) Jordbruksposten har et annet linjenummer enn personposten rett foran, og merknadsfeltet er utfylt. Eventuelle opplysninger om eierens fornavn overføres fra merknadsfeltet ved hjelp av interaktive rutiner.

3) Jordbruksposten har et annet linjenummer enn personposten rett foran, men merknadsfeltet er tomt eller uten opplysninger om eieren. Eierens fornavn beholdes da tomt.

For landdistriktene vil alternativ 1 være det vanlige, men for byene er det alternativ 3 som skal være det vanlige.

Ellers:Opplysningen overføres uendret fra det tilsvarende feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Eierens patronymikon

Innhold:
1865:Eierens patronymikon eller etternavn avledet av patronymikon overført fra tilhørende personpost, eller fra jordbrukspostens merknadsfelt.
Ellers:Eierens patronymikon eller etternavn avledet av patronymikon hentet fra feltet Eierens etternavn i registreringsformatene.
Konvertering:
1865:Opplysninger om eierens patronymikon eller etternavn avledet av patronymikon overføres fra forrige personpost, eller fra merknadsfeltet i jordbruksposten, etter de samme tre alternativene som for eierens fornavn (se forrige felt).
Ellers:Eierens etternavn splittes opp i patronymikon og slektsnavn på samme måte som beskrevet under feltet Patronymikon i posttypen PERSON. Patronymikon-delen plasseres her.

Eierens slektsnavn

Innhold:
1865:Eierens etternavn som ikke er patronymikon eller avledet av patronymikon, overført fra tilhørende personpost, eller fra jordbrukspostens merknadsfelt.
Ellers:Eierens etternavn som ikke er patronymikon eller avledet av patronymikon, hentet fra feltet Eierens etternavn i registreringsformatene.

Konvertering:

1865:Opplysninger om eierens etternavn som ikke er patronymikon eller avledet av patronymikon, overføres fra forrige personpost, eller fra merknadsfeltet i jordbruksposten, etter de samme tre alternativene som for eierens fornavn.
Ellers:Eierens etternavn splittes opp i patronymikon og slektsnavn på samme måte som beskrevet under feltet Patronymikon i posttypen PERSON. Slektsnavnsdelen plasseres her.

Eierens yrke

Innhold:
1865:Eierens "Stand eller Næringsvei" overført fra tilhørende personpost, eller fra jordbrukspostens merknadsfelt.
1875:Ikke tilgjengelig opplysning.
1891, 1900:Eierens yrke m m hentet fra feltet Livsstilling i registreringsformatene.
Konvertering:
1865:Opplysninger om eierens yrke m m overføres fra forrige personpost, eller fra merknadsfeltet i jordbruksposten, etter de samme tre alternativene som for eierens fornavn.
1891, 1900:Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Utsæd

Innhold:
Opplysningene er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1865:Hvete / Rug / Bygg / Blandkorn / Havre / Erter / Poteter
1875:Hvete / Rug / Bygg / Blandkorn / Havre / Grønnforhavre / Erter / Vikker / Gressfrø / Poteter / Andre rotfrukter
Ellers:Utsæd
Konvertering:
1865:Opplysningene fra de 7 feltene i registreringsformatet samles i ett felt. Samtidig plasseres de faste forkortelsene for hver nyttevekst (se appendix A) som prefiks foran hver tallverdi.
1875:Opplysningene fra de 11 feltene i registreringsformatet samles i ett felt. Samtidig plasseres de faste forkortelsene for hver nyttevekst (se appendix A) som prefiks foran hver tallverdi.
Ellers:Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Kreaturhold

Innhold:
Opplysningene er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1865:Hester / Stort kveg / Får / Geiter / Svin / Reinsdyr
1875:Hester 3-+ år / Hester 0-2 år / Okser / Kyr / Kalver / Får / Geiter / Svin / Reinsdyr
Ellers:Kreaturhold
Konvertering:
1865:Opplysningene fra de 6 feltene i registreringsformatet samles i ett felt. Samtidig plasseres de faste forkortelsene for hver dyreart (se appendix A) som prefiks foran hver tallverdi.
1875:Opplysningene fra de 9 feltene i registreringsformatet samles i ett felt. Samtidig plasseres de faste forkortelsene for hver dyreart (se appendix A) som prefiks foran hver tallverdi.
Ellers:Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Hage og frukttrær

Innhold:
Opplysningene er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1865, 1875:Ikke tilgjengelig opplysning.
1891:Kjøkkenhave
1900:Hage og frukttrær
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Kjøretøy og maskiner

Innhold:
Opplysningene er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1865, 1875:Ikke tilgjengelig opplysning.
1891:Arbeidsvogner
1900:Kjøretøy og maskiner
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Merknader

Innhold:
Merknadene er hentet fra feltet Merknader i registreringsformatene for samtlige tellinger.
Konvertering:
Eventuelle merknader overføres direkte fra det tilsvarende feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Unntak for 1865:

Dersom jordbruksposten har et annet linjenummer enn personposten rett foran, overføres eventuelle opplysninger om eieren til de respektive feltene for fornavn, patronymikon, slektsnavn og yrke ved hjelp av interaktive rutiner. Disse opplysningene fjernes samtidig fra merknadsfeltet.

Informasjon (posttype 9)

Posttypen INFORMASJON er aktuell for samtlige folketellinger mellom 1865 og 1910. Posttypen tilsvarer ikke noe skjema i kildene. Informasjonsposter blir brukt til å ta vare på overskrifter i tellingslistene, til merknader som omfatter flere personer eller boenheter (bosteder, leiligheter, skip), til å registrere personer som er overstrøket i kilden, eller til å markere at informasjon (f eks nummererte skjemaer) er blitt borte fra originalen. Dessuten brukes informasjonsposten til å markere slutten på hver tellingskrets, for at man på den måten lett skal kunne kontrollere at tellingskretser og kommuner har kommet med i sin helhet, og ikke har falt ut under den datamaskinelle bearbeidingen.
Feltoversikt:1865187018751885189119001910
4 Bostedsnummer
...........................
7 Personnummerxxxxxxx
8 Posttype for forrige postxxxxx
9 Overskrift/kommentarxxxxxxx

Spesifikasjon av de enkelte feltene:

Felt nr 4 er også spesifisert i avsnittet "Felles startfelt for alle posttypene" foran, men nedenfor følger en tilleggsspesifikasjon som gjelder spesielt for posttypen INFORMASJON.

Bostedsnummer

Konvertering:

1865 L:Det maskingenererte bostedsnummeret fra forrige post av typen BOSTED plasseres her dersom bostedet tilhører samme Listenummer (Specialliste) i kilden som denne informasjonsposten. Dersom informasjonsposten er første post under et nytt Listenummer, fylles feltet ut med verdien '0000'.

Ellers:Bostedsnummeret overføres på vanlig måte (se konvertering av Bostedsnummer under "Felles startfelt ...").

Personnummer

Innhold:
1865:Maskingenerert personnummer eller verdien '000'.
Ellers:Personnummer overført fra tilsvarende felt i registreringsformatet for den enkelte tellingen (eventuelt verdien '000').
Konvertering:
1865:Dersom foregående personpost har samme side- og linjenummer som denne informasjonsposten i de registrerte dataene, benyttes denne personens maskingenererte personnummer (se under posttypen PERSON). Ellers fylles feltet ut med 3 nuller. Dersom Linjenummer i informasjonsposten ikke er fylt ut ved registreringen, fylles feltet også ut med 3 nuller.
Ellers:Personnummer overføres fra det tilsvarende feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen. Alle personnummer fylles ut med foranstående nuller til 3 siffer. Eventuelle littera eller undernummer kommer i tillegg, f eks '003a' eller '003.4'.

Posttype for forrige post

Innhold:
Opplysningen er hentet fra følgende felt i registreringsformatene:
1870, 1885:Unødvendig og derfor ikke registrert opplysning.
Ellers:Posttype for forrige post
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen. Opprinnelig tomme felt (1870 og 1885) fylles ut med en null ('0').

Overskrift/kommentar

Innhold:
Opplysningene er hentet fra feltet "Overskrift/kommentar" i registreringsformatene for samtlige tellinger.
Konvertering:
Opplysningen overføres uendret fra det angitte feltet i registreringsformatet for den enkelte tellingen.

Anmerkning angående folketellingen 1885 land:

I poster av typen INFORMASJON fra folketellingen 31.12.1885 (se presentasjonen av denne) i de fem landdistriktene i Finnmarkens Amt vil de samme feltene som i den tilsvarende tellingen for byene være aktuelle.