Til hovedsiden


Søk i:
Folketellinger
FT avansert
Kirkebok
Matrikkel1886

Dokumentasjon
Eilert Sundt

Linker
Adresser


tr
tr tr
tr
tr English

Noen norske og enkelte nordiske referanser til litteratur om databehandling i historiefaget eller hvor edb har blitt brukt i historisk forskning.

Utarbeidet av Gunnar Thorvaldsen / RHD
 • Andresen, Astri: Tromsø gjennom 10000 år, bind 2. Handelsfolk og fiskerbønder 1794-1900. Tromsø 1994.
 • Andresen, Ruth: Gardsarbeider, handverker og jordbruker. Husmannsvesenet i Ullensaker i 1860- og 1870-åra. Hovedoppgave, Oslo 1973.
 • Antonsen, Jan: Tre stammers møte i Kvænangen 1865-1900. En analyse av etnisitetsangivelser i folketellinger. Hovedoppgave, Tromsø 1993
 • Balsvik, Randi Rønning: Vardø bys historie, bd I og II. Vardø 1989.
 • Braathen, Ivar G: "Flytting, fattigdom og brede folder - om bergensere og andre ålesundere på attenhundretallet". Skrift nr 20 fra Aalesunds museum, 1972. (s10-17)
 • Bratrein, Håvard Dahl: Karlsøy og Helgøy bygdebok. Bind III. Fra år 1860 til 1925. Karlsøy 1992.
 • Bøe, Kari: Fattigunderstøttelse i Ullensaker. Med spesiell vekt på året 1855. Hovedoppgave, Oslo 1978.
 • Dahl, Ottar "Grupperinger i Stortinget 1892-97, belyst ved voteringsdata". Historisk tidsskrift bd. 50 (1971).
 • Drake, Michael: "Ulikhetens mønster: Tromsø by i 1860-åra". Stensil, Tromsø 1991.
 • Drivenes, Einar Arne: Fiskarbonde og gruveslusk. Universitetsforlaget, 1985.
 • Edvinsson, Sören: The Demographic Data Base. Bibliography 1970-1994. Umeå 1995.
 • Elklit, Jørgen: Nominal Record Linkage and the Study of Non-Secret voting: a Danish Case”. I: Journal of Interdisciplinary History, xv:3 (Winter 1985).
 • Eriksson, Margaretha & Åkerman, Sune: "Geografisk och social rörlighet. Resultat från Trestadsstudien". Skandia, 1974. (s260-310)
 • Gjerdåker, Brynjulv: Geografisk og sosial mobilitet i Ullensaker på 1800-tallet. Ein kohortanalyse. Hovedoppgave, Oslo 1974.
 • Hansen, Lars Ivar: "Samene i forrige århundres folketellinger. Registreringspraksis i Astafjord prestegjeld 1865-1900". Festskrift til Ørnulf Vorren, under utgivelse. & Meyer, Tore: "The ethnic classification in the late 19th century censuses". Acta Borealia 2, 1991.
 • Hauglid, Anders Ole: Balsfjorden og Malangens historie. 1830-1920. Fram mot økt sjølstyre. Bind II. Balsfjord 1991.
 • Higley, Lisbeth: Husholdningsstruktur i Ullensaker i 1801 og 1865. Hovedoppgave, Oslo 1976.
 • Haavet, Elisabeth: "Amalie Skrams og Hellemyrsfolkets Bergen". I: Haavet & Aasen (red): Amalie Skram - dikterliv i brytningstid. Senter for humanistisk kvinneforskning, Bergen 1992.
 • Holtet, Terje: "Folketellinger som statistisk materiale. En presentasjon av et interaktivt statistikkprogram ved bruk av internett og World Wide Web." Heimen, 1/1997
 • Johansen, Hans Chr.:
  • "Geografisk mobilitet i det 18. århundrede belyst ved eksempler fra Langeland". I: Johansen, Hans Chr. (red): Studier i dansk befolkningshistorie 1750-1890. Odense 1976. (s189-212)
  • Befolkningsudvikling og familiestruktur i den 18. århundre. Odense 1975.
  • "Folk og produktion på fynske gårde gennem to århundreder". I: Historie, Jyske samlinger, 17. bind, hæfte 3. ISSN 0107-4725. (s351-386)
  • Odense bys historie 988-1988". I: Niemi, E & Tjelmeland, H (red): Nyere byhistorie i Norden, Institutt for samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø 1992.
 • Johansson, Egil: En studie med kvantitativa metoder av folkundervisningen i Bygdeå socken 1845-1873. Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, 1972.
 • Johansson, Gunilla: "Prostituerade kvinnors levnadsførlopp. En delstudie rørande de kvinnor som varit registrerade av Stockholms Prostitutionspolis mellan åren 1859-1875." Studier och handlingar rørande Stockholms historia, VI Red: Sperlings, Sven. Stockholm 1989
 • Koren, Elisabeth: Utvandringen fra Ullensaker 1867-99. En sosialhistorisk undersøkelse. Hovedoppgave, Oslo 1979.
 • Kronborg, Bo & Nilsson, Thomas:
  • Stadsflyttare. Industrialisering, migration och social mobilitet med utgångspunkt från Halmstad, 1870-1910. Uppsala 1975.
  • "Social mobility, migration and family building in Urban environments". I: Åkerman, Sune (red): Chance and change. Odense 1978. (s227-237)
 • Langholm, Sivert:
  • "Frå Holmestrand til hovudstaden". I: Gjerdåker, B (red): På flyttefot, Det norske samlaget, 1981
  • "Short-Distance Migration, Circles and Flows: Movement to and from Ullensaker According to the Population Lists of 1865". Scandinavian Economic History Review, 1975-1, s36-62.
  • "Industrisamfunnet vokser fram - hvor kom industriarbeiderne fra? En presentasjon av Kristianiaprosjektet". Forskningsnytt,1976. (s12-19)
  • "«Noget at fare med». Angående handverksmestrene i Christiania". I: Langholm, Sivert & Sejersted, Francis (red): Vandringer. Festskrift til Ingrid Semmingsen. Oslo 1980. (s141-162)
 • Marker, Hans Jørgen:
  • "DDA og historie". I: DDA-nyt, 1-1989.
  • "Publikation af datamaterialer". I: DDA-nyt, 1-1990.
  • "Kildeindtastningsprosjektet". I: DDA-nyt, 1-1994.
  • "Kildeindtastningsprosjektet". I: Nytt fra AHC's nordiske avdeling, Tromsø høsten 1994.
 • Mårtensson, Mona: "Stockholms hushåll 1880-1925 enligt folkräkningarna och rotemannsarkivet: Storlek, sammansättning, kønssillnader och stadsdifferentiering. Studier och handlingar rørande Stockholms historia, VI Red: Sperlings, Sven. Stockholm 1989.
 • Myhre, Jan Eivind:
  • Bærum 1840-1980. Oslo, 1982.
  • Sagene - en arbeiderforstad befolkes 1801-1875. Hovedoppgave Oslo, 1976; bokutgave Oslo, 1978.
  • "Det livligste vexel-forhold. Flyttingene til Kristiania på annen halvdel av 1800-tallet" I: Gjerdåker, B (red): På flyttefot. Det Norske Samlaget, 1981.
 • Nedrebø, Yngve: "Frå Skandinavias største by til strilane sin hovudstad. Om folketalsutvikling og folkegrupper i Bergen 1600 til 1900." Stensil, Statsarkivet i Bergen, 1991.
 • Nygaard, Lars:
  • Fra historiske kilder til persondatabase. Hovedoppgave ved Institutt for informatikk i Oslo, januar 1985.
  • "Name standardization in record linkage: an improved algorithmic strategy". History and Computing, 1992-2.
 • Oldervoll, Jan: 1801-prosjektet. Databehandling av ei folketeljing. (Stensil, Historisk Institutt i Bergen).
 • Olsen, Alf: "Samisk, finsk og norsk språk i Lyngen rundt århundreskiftet". Heimen, 1984. (s171-179)
 • Olsson, Lars: "Dødsorsaker bland metallarbetare i Stockholm 1891-1926". Studier och handlingar rørande Stockholms historia, VI Red: Sperlings, Sven. Stockholm 1989.
 • Olstad, Finn: Medlemmene i Kristiania arbeidersamfund 1864-1896. En analyse av medlemssammensetning og medlemsrekruttering. Hovedoppgave, Oslo 1978.
 • Pryser, Tore: Tranittene i Ullensaker. En sosialhistorisk analyse. Hovedoppgave, Oslo 1974.
 • Schiller, Bernt & Odén, Birgitta: Statistik för historiker. Stockholm 1970.
 • Schiøtz, Aina: Prostitusjon i Kristiania ca 1870-1890. Hovedoppgave, Oslo 1977.
 • Sogner, Sølvi: et al: "Le declin de la fecondite en Norvege (1890-1930)". Annales de démographie historique, 1986.
 • Statistisk Sentralbyrå: Folketeljinga 1801. Ny bearbeiding. Oslo 1980. (NOS B 134)
 • Thorvaldsen, Gunnar:
  • Håndbok i registrering og bruk av historiske data. Tano, Aschehoug, 1996
  • Konfirmanter og karakterer. En sosialhistorisk analyse. Hovedoppgave, Oslo 1978.
  • Registreringssentral for historiske data. Rapport fra prøveprosjektet 1/8. 1978 til 28/2. 1979. Universitetet i Tromsø, 1979.
  • "Befolkningsutvikling i Tromsø 1866 til 1900". Heimen 1984, (s95-106)
  • Longitudinal sources and longitudinal methods - Studying migration at the Stockholm Historical Database". Konferanserapport under utgivelse ved Umeå universitet, 1995.
  • "Rekruttering til seilskuteflåten fra Sandefjord". I: Heimen, 1993. (s175-185)
  • "The Preservation of Computerized Material in the Nordic National Archives", History & Computing, 1992/3.
  • "Record Linkage on the Micro Computer", i Josef Smets (red) Histoire et Informatique, Montpellier, 1992.
  • "Cartographic Presentation of Demographic Data", i Jan Oldervoll (red) Eden or Babylon, Göttingen 1992.
  • Fast spalte om RHD i Heimen.
  • "Dataregistrering og standardformater", Heimen, 1992/2.
  • "NSDstat+ - A statistical package for the historian?" History and Compuring, 1992/3.
  • "Making printed historical sources machine readable: Some experiences with Optical character recognition." History and computing, 1993/2.
  • "Historical OCR-projects in Norway." I Peter Doorn et al (eds) Optical character recognition in the historical discipline.
  • Anmeldelse av Peter Doorn et al (eds): Data computers and the past. I History microcomputer review, 1993/2.
  • "Rekruttering til seilskuteflåten fra Sandefjord." Heimen, 1993/3.
  • "Lokalhistorisk statistikk fra folketellingsdata." Heimen 1993/1.
  • "Bruk av databaseverktøy." Heimen 1993/2.
  • "Standard for registrering og utveksling av folketellinger." Heimen 1993/3.
  • "Dataregistrering av folketellingene 1910 og 1920." Heimen 1993/4.
  • "Kan datamaskinen lese historie?" Hifo-nytt 1993/3.
  • "RHD's brødre og søstre", Heimen 1994/1. "Nytt studium: Befolkning og samfunn i Nord-Norge på 1800-tallet", Heimen 1994/2. "Mikrofilm i dataalderen", Heimen 1994/3. "Registrering av skiftemateriale", Heimen 1994/4.
  • "Using the Statistical Package SAS to Study Migration at the Stockholm Historical Data Base". I: Borodkin & Vladimirov (red): Historia, statistika, informatika. Russiskspråklig konferanserapport, Barnaul 1995.
  • "På flyttefot". Historie 1995-2.
  • "Hospitantordning ved RHD", Heimen 1995-1. "Utvekslingsformat for folketellingene 1865-1910", Heimen 1995-2. "Optisk lesning av historiske kilder", Heimen 1995-3. "Internett for lokalhistorikere?", Heimen 1995-4.
  • Anmeldelse av Beatrice Moring: Skärgårdsbor: Hushåll, familj och demografi i finländsk kustbygd på 1600-, 1700- och 1800-talen, I: History & Computing 1995-2.
  • "Adgang til historisk materiale", Hifo-nytt 1995-4. Avhandlinga Migrasjon i Troms i annen halvdel av 1800-tallet.
  • "Bruk av elektronisk databehandling i bearbeidelsen av lokalhistoriske kilder." Heimen 1977.
  • "Edb og lokalhistorie i skolen". Humanistiske data 1-1984, s. 13-22.
  • "Edb-løsninger for lokalhistorikere". Heimen 1985-1.
  • "Våre forfedre i datamaskinen". Data i skolen, 1988-4.
  • "Making printed historical sources machine readable: Some experiences with Optical character recognition." History and computing, 1993-2.
  • "Historical OCR-projects in Norway." I Peter Doorn et al (eds) Optical character recognition in the historical discipline. St. Katharinen 1993.
  • "Kan datamaskinen lese historie?" HIFO-nytt 1993-3.
  • "A Historical Data Base Administrator's Dilemmas". I Marker & Pagh (red): Yesterday. Proceedings from the 6th international conference. Association for History and Computing. Odense 1991.
  • Konfirmanter og karakterer. En sosialhistorisk analyse. Hovedoppgave i historie ved Universitetet i Oslo, høsten 1978.
  • "Befolkningsutvikling i Tromsø 1866 til 1900". Heimen 1984, s. 95-106.
  • "Edb-anvendelser i historisk forskning". I: Humanistisk databehandling. En artikkelsamling, del 1. NAVF's edb-senter for humanistisk forskning. 1986
  • Elektroniske tekstarkiv. Tano 1988. Redaksjon og bidrag ved undertegnede.
  • "Aftenpostens elektroniske tekstarkiv - Atekst".
  • "Katalogdatabase for Arkivverket". Arkivposten 1988-4
  • "The Preservation of Computer Readable Records in the Nordic Countries". History & Computing 1992-3.
  • Thorvaldsen, Gunnar (red.): Folketellinga 1865 for Bardu og Målselv. Trykt utgave med innledning. Registreringssentral for historiske data, 1984.
  • "Bruk av elektronisk databehandling i bearbeidelsen av lokalhistoriske kilder", Heimen, 1977 XVII s. 493-498.
  • "Normalisering av personnavn", i Eirik Lien (red): De nordiske datalingvistikkdagene 1981.
 • Vestre, Mari: FONEQ, et navnestandardiseringssystem for personnavn i historiske kildetekster. Hovedoppgave ved Institutt for informatikk i Oslo, mai 1985.
 • Åkerman, Sune & Cassel, Per Gunnar & Johansson, Egil: "Befolkningsrörlighetens bakgrundsvariabler. Et forsök med aid-analys". Stockholm 1971.

Registreringssentral for historiske data
Universitetet i Tromsø, N-9037 Tromsø
Oppdatert: 10. november 2004