HJEM


RHD - ÅRSRAPPORT 1997

RHD ble opprettet i 1981 og er i dag en permanent institusjon underlagt Det Samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø. 8 ½ faste stillinger er knyttet til dataregistrering, mens til sammen 4 ½ faste stillinger er tillagt ansvaret for administrativ- og faglig ledelse, konsulenttjenester, kontordrift og edbdrift, altså til sammen 13 stillinger.

RHD er en permanent institusjon som har til formål å gjøre historisk kildemateriale, som bl a folketellinger og kirkebøker lettere tilgjengelig for brukerne. Elektronisk behandling av historiske kildemateriale gjør det mulig å gi en mer inngående og sikrere beskrivelse av den sosialhistoriske utviklingen. Hovedarbeidet består i å dataregistrere folketellingene fra årene 1865, 1875, 1891 og 1900 og kirkebøker fra 17- og 1800-tallet. RHD produserer maskinskrevne versjoner av kildene med alfabetiske registre. Formålet er å bygge opp et nasjonalt befolknings-
register for 17- og 1800- tallet, primært til bruk i forskning, men med stor nytteverdi til andre formål som f eks skolebruk, slektsgransking, lokalhistorie, bygdebokarbeid etc.

Dataregistrert historisk kildemateriale er til uvurderlig hjelp for historikere og demografer som ønsker å studere historiske sammenhenger og endringer over tid. Kildemateriale på lokalnivå er også i stor grad en nødvendighet for by- og bygde-
historikere og hovedfagsstudenter i historie. Arkivmaterialet i sin originale håndskrevne form kan være vanskelig å bruke. De alfabetiske registrene sparer forskere og arkivpersonale for mye arbeide i forbindelse med gjenfinning av personer. Dessuten unngår man fysisk slitasje på det originale kildematerialet.

Ialt kan RHD distribuere 1.481.421 personinnførlser i bokform eller på diskett, fordelt på 1.292.549 person-
innførsler fra folketellinger og 188.872 fra kirkebøker. (Status pr april 1998.) I tillegg inneholder databasene våre navnedata som er registrert av andre institusjoner (som f eks Statsarkivet i Kristiansand, Dovre Dataarkiv og Universitetet i Oslo). Man har ialt registrert 334 ulike kommuner fra folketellingene. Fra kirkebøkene finnes det nå ca 97 ulike registerbind. I tillegg finnes også folketellinger og kirke-
bøker på mikrokort (fiche). Man begynte å forberede arbeidet med å tilrettelegge databasene for internett i siste halvdel av 1997. Ved utgangen av 1997 anskaffet vi en egen web-
server for å kunne stå rustet til å takle de personsøking i våre databaser. Pr i dag er folketellinga for år 1900 gjort søkbar på internett. (Søketjenesten ble åpnet 18.3.98.)

De siste årene har halve arbeids-
styrken i Målselv registrert skifte-
materiale fra statsarkivene i Kongsberg og Oslo. Skifteprotokoll-
ene for en rekke sorenskriverembeter er dataregistrert i perioden 1668 - 1900. Arbeidet er pr dags dato avsluttet og ialt 23.126 innførsler er registrert. En samlet serie av hefter fra skifte-
materialet vil bli produsert og forventes å foreligge sommeren 1998. Vi forbereder også en søkbar database via internett.

Man har de siste par årene scannet inn gårdsmatrikkelen av 1886 (datert fra 1891). Listene legges ut på internett. Matriklene for Troms og Nordland og Trøndelag er ferdige. Pr i dag finnes også ferdig en prototyp for søking via ineternett.

En betydelig innsats har gått med til å dataregistrere folketellingene for Haugesund 1910 og 1920 samt å ferdigstille en kodet versjon av tellingene for statistisk bruk. Materialet er klausulert for forskningsformål og vil ikke bli trykt i hefter.

Vi begynte i 1997 å planlegge arbeidet med å foreta en 1 til 5 prosentvis utvalgsregistrering fra de nominative folketellingene i perioden 1865-1960. Dataprogram og rutiner for utvalg er utarbeidet og mikrofilmleser til formålet er på plass. Selve arbeidet vil starte opp våren 1998.

RHD har ikke fått tildelt midler på budsjettposten for vitenskapelig utstyr de fire siste årene. Knappe tildelinger begrenser iverksetting av nye datatekniske løsninger og bruksområder for vårt datamateriale. For å bøte på dette ble RHD ved utgangen av 1997 tildelt ekstrabevilgninger som muliggjorde innkjøp av egen internett-server.

Et betydelig arbeid har det siste året vært lagt ned for å gjøre all informasjon om vår institusjon og vårt historiske kildemateriale tilgjengelig for internett. RHDs hjemmeside finnes på følgende adresse:

http://www.rhd.uit.no/

En del av den faglige virksomheten er disponert for å knytte til seg faglige samarbeidspartnere for å øke anvendelsen av RHDs kildemateriale. RHD disponerer et eget forskerkontor for eksterne forskere og studenter som anvender data fra våre databaser.

Ansatte ved RHDs avdeling i Målselv er:

1. Liv Molund Olsen (arbeidsleder)
2. Randi Eriksen (edb-ansvarlig)
3. Eva Foshaug (opplæringsansvarlig)
4. Hulda Fjeldstad (registrator)
5. Ingrid Movinkel (registrator)
6. Solfrid Fagertun (registrator)
7. May-Britt Nordgård (registrator)
8. Bodil Vaage (registrator)
9. Bente Bjørklund (registrator)
10. Annabel Stefanussen (fra Arbeidskontoret)

Ansatte ved RHDs avdeling i Tromsø er:

1. Turid Jakobsen (sekretær)
2. Marianne Erikstad (dataansvarlig)
3. Bjørg Elsa Pettersen (edb-konsulent)
4. Gunnar Thorvaldsen (faglig leder)
5. Terje Holtet (administrativ leder)

Diverse nøkkeltall:

 • Budsjettutvikling 1991 - 1998
 • Datadistribusjon 1985 - 1997
 • Registrerte individer i folketellingene
 • Registrerte individer i kirkebøkene

  Annen informasjon:

 • Avdelingen i Målselv (foto)
 • Avdelingen i Tromsø (foto)
 • Dataproduksjon - flytskjema
 • RHDs brukere / samarbeidsprosjekt  Tromsø, april 1998
  Terje Holtet


 • Registreringssentral for historiske data
  Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø
  Oppdatert: 28. april 1998