HJEM
Logo


RHD - ÅRSRAPPORT 1998

Generelt om RHD
RHD ble opprettet i 1981 og er i dag en permanent institusjon underlagt Det Samfunnsviten- skapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø. 8 ½ faste stillinger er knyttet til dataregistrering, mens til sammen 4 ½ faste stillinger er tillagt ansvaret for administrativ- og faglig ledelse, konsulent- tjenester, kontordrift og edbdrift, til sammen 13 stillinger.

RHD er en permanent institusjon som har til formål å gjøre historisk kildemateriale, som bl a folketellinger og kirkebøker lettere tilgjengelig for brukerne. Elektronisk behandling av historiske kildemateriale gjør det mulig å gi en mer inngående og sikrere beskrivelse av den sosialhistoriske utviklingen. Hovedarbeidet består i å data- registrere folketellingene fra årene 1865, 1875, 1891 og 1900 og kirkebøker fra 17- og 1800-tallet. RHD produserer maskinskrevne versjoner av kildene med alfabetiske registre.

Målsetting
Formålet er å bygge opp et nasjonalt befolk- ningsregister for 17- og 1800-tallet, primært til bruk i forskning, men med stor nytteverdi til andre formål som f eks skolebruk, slektsgransking, lokalhistorie, bygdebokarbeid etc. Dataregistrert historisk kildemateriale er til uvurderlig hjelp for historikere og demografer som ønsker å studere historiske sammenhenger og endringer over tid. Kildemateriale på lokalnivå er også i stor grad en nødvendighet for by- og bygdehistorikere og hovedfagsstudenter i historie. Arkivmaterialet i sin originale håndskrevne form kan være vanskelig å bruke. De alfabetiske registrene sparer forskere og arkivpersonale for mye arbeide i forbindelse med gjenfinning av personer. Dessuten unngår man fysisk slitasje på det originale kildematerialet.

Kildemateriale
RHD har dataregistrert 1.295.120 personinnførsler fra folketellingene og 190.024 fra kirkebøkene. Materialet distribueres i bokform og på diskett. I tillegg inneholder RHDs databaser navnedata fra skifteprotokoller og gårdsmatrikler.

Faglig virksomhet
Man har til nå tilrettelagt både folketellingene og gårdsmatrikkelen for 1886 i søkbar form på internett. Man jobber pt med forbedringer av de søkbare databasene. Data er tilgjengelig fra vår web-server hvor vi benytter Windows NT og Oracle databasesystem. For ulike typer databaser og registreringsprogram har vi benyttet Access databaseprogram.

Ved hjelp av registreringsinnsats fra Unireg i Finnmark vil gårdmatrikkelen for hele landet bli tilgjengelig for internett om kort tid. RHDs registreringspersonale har bidratt med opplæring av registratorer til prosjektet, som har tilhold i Indre Finnmark.

Arbeidet med å registrere skifteprotokoller for Statsarkivene i Oslo og Kongsberg er nå avsluttet. Kildene vil om kort tid foreligge som registerbind i bokform. Skiftene er i sin helthet lagt ut på internett.

Et større registreringsarbeid fra kirkebøkene for Hammerfest og Ringebu er igangsatt. Materialet fra Ringebu er tidligere maskinskrevet og materialet blir nå dataregistrert. Dette arbeidet blir utført ved en registreringsenhet i Bardu kommune hvor personer er sysselsatt fra arbeidskontoret og hvor RHD har det faglige ansvaret for arbeidet. Et større prosjekt hvor man registrerer kirkebøkene for Strinda og Malvik er snart ferdig. Av folketellingsmateriale er det pt stort sett bare 1875-tellinger som blir dataregistrert. 1900-telling- ene for landet er nå fullført inklusive de registreringer som Digitalarkivet (Riksarkivet) har gjort.

For Universitetet i Oslo registreres studentlistene fra Universitetet i Kristiania i perioden fra etableringen av universitetet (1811) og fram til mellomkrigstida. Dette er et bestillingsverk i forbindelse med universitetets 200-årsjubileum.

Det har pågått arbeide med å foreta en 1 til 5 prosentvis utvalgsregistrering fra de nominative 1875-tellingene. Dataprogram og rutiner for utvalg er utarbeidet og mikrofilmleser til formålet er skaffet tilveie.

spalteskille

Da stadig større deler av historiske persondata blir tilgjengelige, blir det realistisk å kode yrkene slik at de blir sammenlignbare over tid og over landegrensene. Et nederlandske initiativet ble lagt fram for å lage en internasjonal standard for koding av yrker. Standardarbeidet tok utgangspunkt i ISCO68, et opplegg for koding av moderne yrker, som UNESCO foreslo i 1968 og som ble tatt i bruk i mange land, men dessverre ikke i Norge. RHD har vært norsk partner i dette internasjonale sam- arbeidet. Omfattende endringene har gitt grunnlag for å døpe om standarden fra ISCO68 til HISCO (Historical International Standard Coding of Occupations). Standarden ble drøftet på møte i Amsterdam i november 1998 og en endelig versjon vil bli lansert i l999, med utgivelse både på CD-rom og internett.

RHD utfører en ikke ubetydelig veilednings- tjeneste, både via besvarelser på mail, men også telefonisk og i brevs form. Lokalt ved Universitetet i Tromsø veileder man studenter i forskningsmessig bruk av våre data.

En viktig oppgave er å etablere faglige samarbeids- prosjekt for å gjøre RHD bedre kjent, men også for å øke anvendelsen av RHDs kildemateriale innen forskning. RHDs faglige leder har hovedansvar for å etablere dette nettverket.

Forskerkurs
I juni 1998 sto RHD som arrangør av Nordisk forskerkurs i historie. Programmet for kurset hadde dobbelt siktemål. For det ene ville man gå fra kjent stoff omkring de nordiske folketellingene og mer tradisjonell bruk av dem i forskning, over til de amerikanske tellingene og en mer avanserte form for databehandling. For det andre ville man integrere forelesninger om realhistorie og metode med praktiske øvinger. Hovedlærer på kurset var Steven Ruggles, Department of History, University of Minnesota, USA.

Budsjett
Knappe bevilgninger de siste årene begrenser iverksetting av større, nye datatekniske løsninger for vårt datamateriale. For å bøte på dette ble RHD ved utgangen av 1997 tildelt ekstrabe- vilgninger som muliggjorde innkjøp av egen internett-server. Serveren betjener i dag forespørsler fra brukerne på nettet og er trolig den mest brukte web-serveren på Universitetet i Tromsø.

En betydelig arbeidsinnsats legges årlig ned for å oppdatere våre web-sider. RHDs hjemmeside finnes på følgende adresse:

http://draug.rhd.isv.uit.no/rhd/


Ansatte ved RHDs avdeling i Målselv er:

 1. Liv Molund Olsen (arbeidsleder)
 2. Randi Eriksen (edb-ansvarlig)
 3. Eva Foshaug (opplæringsansvarlig)
 4. Hulda Fjeldstad (registrator)
 5. Ingrid Movinkel (registrator)
 6. Solfrid Fagertun (registrator)
 7. May-Britt Nordgård (registrator)
 8. Bodil Vaage (registrator)
 9. Mari-Ann Mathisen (registrator)

Ansatte ved RHDs avdeling i Tromsø er:

 1. Turid Jakobsen (sekretær)
 2. Marianne Erikstad (dataansvarlig)
 3. Gunnar Thorvaldsen (faglig leder)
 4. Terje Holtet (administrativ leder)
 5. Trygve Andersen (IT-konulent)


Diverse nøkkeltall:

 • Budsjettutvikling 1991 - 1998
 • Datadistribusjon 1985 - 1998
 • Registrerte individer i folketellingene
 • Registrerte individer i kirkebøkene

  Annen informasjon:

 • Avdelingen i Målselv (foto)
 • Avdelingen i Tromsø (foto)
 • Dataproduksjon - flytskjema
 • RHDs brukere / samarbeidsprosjekt
 • RHDs faglige leder, Gunnar Thorvaldsen

  Tromsø, april 1999
  Terje Holtet


 • Registreringssentral for historiske data
  Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø
  Web-ansvarlig Oppdatert: 9. april 1999