HJEM
Logo

RHD - ÅRSRAPPORT 1999

Generelt om RHD
RHD ble opprettet i 1981 og er i dag en permanent institusjon ved Det Samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø. 8 ½ faste stillinger er knyttet til dataregistrering, mens til sammen 4 ½ faste stillinger er tillagt ansvaret for administrativ- og faglig ledelse, konsulenttjenester, kontordrift og edbdrift, til sammen 13 stillinger.

RHD er en permanent institusjon som har til formål å gjøre historisk kildemateriale, som bl a folketellinger og kirkebøker lettere tilgjengelig for brukerne. Elektronisk behandling av historiske kildemateriale gjør det mulig å gi en mer inngående og sikrere beskrivelse av den sosialhistoriske utviklingen. Hovedarbeidet består i å dataregistrere folketell- ingene fra årene 1865, 1875, 1891 og 1900 og kirkebøker fra 17- og 1800-tallet. RHD produserer maskinskrevne versjoner av kildene med alfabetiske registre samt at kildene gjøres tilgjengelig via internett.

Målsetting
Formålet er å bygge opp et nasjonalt befolk- ningsregister for 17- og 1800-tallet, primært til bruk i forskning, men med stor nytteverdi til andre formål som f eks skolebruk, slektsgransking, lokalhistorie, bygdebokarbeid etc.

Dataregistrert historisk kildemateriale er til uvurderlig hjelp for historikere og demografer som ønsker å studere historiske sammenhenger og endringer over tid. Kildemateriale på lokalnivå er også i stor grad en nødvendighet for by- og bygdehistorikere og hovedfagsstudenter i historie. Arkivmaterialet i sin originale håndskrevne form kan være vanskelig å tyde og forstå. De alfabetiske registrene sparer forskere og arkivpersonale for mye arbeide i forbindelse med gjenfinning av personer. Dessuten unngår man fysisk slitasje på det originale kildematerialet.

Kildemateriale
Antall registrerte personer fra folketellingene fordelt på tellingsår fremgår av følgende tabell:

År 1865 1875 1891 1900 Sum
Antall 370989 515475 62932 501779  1451175 

RHD har altså registrert til sammen ca 1.45 mill. personinnførsler fra folketellingene. Fra kirkebøkene er det til sammen registrert følgende personinn- førsler fordelt på kildetype:

  Dåp Konf Vielse Begravelse Sum
Antall 106287 21255 18682 99785  246009 

Folketellinger og kirkebebøker distribueres i bokform og på diskett. Det øvrige datamaterialet distribueres på diskett og via nettet. I tillegg inneholder RHDs database navnedata for noen andre kildetyper i begrenset omfang (se omtale annet sted i års- rapporten):

 • Skifteprotokoller
 • Gårdsmatriklene for 1838, 1886 1) og 1907
 • Inn- og utvandringslister fra kirkebøkene
 • Tingbokmateriale
 • Materialer til Eilert Sundts Afhandling om Piperviken og Ruseløkkbakken
  _____________
  1) Landsdekkende

Faglig virksomhet
Man har til nå tilrettelagt både folketellingene og gårdsmatrikkelen for 1886 i søkbar form på internett. Man jobber pt med forbedringer av de søkbare databasene. Data er tilgjengelig fra vår web-server hvor vi benytter Windows NT og Oracle data- basesystem. For ulike typer databaser og registreringsprogram har vi benyttet Access data- baseprogram.

Ved hjelp av registreringsinnsats fra UniReg i Finnmark er gårdsdmatrikkelen for 1886 for hele landet gjort tilgjengelig i søkbar form på internett. RHDs registreringspersonale i Målselv har bidratt med opplæring av registratorer til prosjektet, som har tilhold i Indre Finnmark. Både gårdsmatrikkelen for 1838 og 1907 er nå under registrering. Gårds- matrikkelen for 1907 er foreløpig ferdig for Troms. Kildene vil bli lagt ut på internett i søkbar form når materialet er registrert ferdig.

Arbeidet med å registrere skifteprotokoller for Statsarkivene i Oslo og Kongsberg er nå avsluttet. Kildene er trykt opp i registerbind i bokform og sendt ulike fylkesbibliotek. Skiftene er i sin helhet lagt ut på internett.

Et større registreringsarbeid fra kirkebøkene for Hammerfest og Ringebu blei igangsatt i 1998. Materialet fra Ringebu er tidligere maskinskrevet og materialet er nå dataregistrert. Arbeidet blei utført ved en registreringsenhet i Bardu kommune hvor personer var sysselsatt fra arbeidskontoret og hvor RHD hadde det faglige ansvaret for arbeidet. Avdelingen i Bardu blei lagt ned høsten 1999 pga manglende bevilgninger til videre drift.

Et større registreringsprosjekt fra kirkebøkene for Strinda og Malvik blei fullført i 1999. Dette var et bestillingsoppdrag fra Malvik kommune i for- bindelse med skriving av bygdebok for området.

Av folketellingsmateriale er det pt stort sett bare 1875-tellinger som blir dataregistrert ved RHD. 1900-tellingene for landet er nå fullført inklusive de registreringer som Digitalarkivet (Riksarkivet) har gjort. For 1865-tellingene er Digitalarkivet i ferd med å fullføre registrering av alle landets kommuner. Digitalarkivets folketellingsdata er også lagt ut i søkbar form på internett.

spalteskille

Digitalarkivet og RHD har i 1999 prioritert regi- streringer fra 1865-tellingene for henholdsvis Østfold og Vestfold 1865. Folketellingene er nå tilrettelagt for internett.

Studentlistene fra Det kgl Frederiks universitet i Kristiania registeres i perioden fra etableringen av universitetet og fram til mellomkrigstida. Dette gjøres på bestilling fra Forum for Universitets- historie, Universitetet i Oslo. Arbeidet vil i første omgang bli benyttet ved utarbeidelsen av det historieverk om Universitetet i Oslo som skal være ferdig til 200-årsjubileet i 2011. RHD er faglige ansvarlig for registreringsarbeidet som blir utført ved Universitetenes registreringssentral i Indre Finnmark (UniReg). Avdelingen i Målselv foretar den endelige kontrollen av materialet som blir registrert i Access.

Det har i 1999 pågått et registreringsarbeid for å foreta en 1 til 5 prosentvis utvalgsregistrering fra de nominative 1875-tellingene. Dataprogram og arbeids- rutiner for å foreta representative utvalg er utviklet og en mikrofilmleser er skaffet tilveie til dette formålet. Foreløpig er Østfold, Vestfold, Telemark og Aust-Agder fylker ferdigregistrert.

Stadig større deler av historiske persondata blir tilgjengelige blant annet via internett. Det er av stor betydning å kode yrkene slik at de blir sammenlign- bare over tid og over landegrensene. Etter et initiativ fra Nederland startet en gruppe forskere i 1996 arbeidet med å lage en internasjonal standard for koding av yrker i historiske kilder. RHD har vært norsk partner i dette samarbeidet som vil resultere i en manual for koding av yrker kalt HISCO (Historial International Standard of Occupations), samt et kodingsprogram med eksempler fra de ulike land som vil bli tilgjengelig både på CD-rom og internett. Arbeidet med standarden pågikk i hele 1999. Et møte ble holdt i Paris i november hvor RHD var representert med en deltaker. En ferdig manual med kodeeksempler fra Holland, England, Belgia, Canada, Frankrike, Tyskland, Sverige og Norge vil ble lagt fram på ESSHC konferansen (European Social Science History Conference) i Amsterdam i april 2000.

RHD utfører en ikke ubetydelig veilednings- tjeneste, både via besvarelser på mail, men også telefonisk og i brevs form. Lokalt ved Universitetet i Tromsø veiledes studenter i forskningsmessig bruk av våre data.

En viktig oppgave er å etablere faglige samarbeids- prosjekt for å gjøre RHD bedre kjent, men også for å øke anvendelsen av RHDs kildemateriale innen forskning. RHDs faglige leder har hovedansvar for å etablere dette nettverket.

En betydelig arbeidsinnsats legges årlig ned for å oppdatere våre web-sider. All viktig dokumentasjon om virksomheten samt dokumentasjon på hvilke typer datakilder som finnes ved RHD er tilgjengelig via internett. Enkelte kildetyper kan også lastes ned til brukerne som datafiler. Som det fremgår av statistikken (se nedenfor) over antall distribuerte kildeenheter fra RHD i 1999 viser tallene en nedgang. Antall distribuerte enheter har vært nedadgående siden 1997. Dette har sin forklaring i at kildene er blitt tilgjengelig via internett.

RHDs hjemmeside finnes på følgende adresse:

http://www.rhd.uit.no/


Ansatte ved RHDs avdeling i Målselv er:

 1. Liv Molund Olsen (arbeidsleder)
 2. Randi Eriksen (edb-ansvarlig, registrator)
 3. Eva Foshaug (opplæringsansvarlig, registrator)
 4. Hulda Fjeldstad (registrator)
 5. Ragnhild Movinkel (registrator)
 6. Solfrid Fagertun (registrator)
 7. May-Britt Nordgård (registrator)
 8. Bodil Vaage (registrator)
 9. Mari-Ann Mathisen (registrator)
 10. Bente Bjørklund (registrator, deltid)

Ansatte ved RHDs avdeling i Tromsø er:

 1. Turid Jakobsen (sekretær)
 2. Marianne Erikstad (dataansvarlig)
 3. Gunnar Thorvaldsen (faglig leder)
 4. Terje Holtet (administrativ leder)
 5. Trygve Andersen (IT-konulent)


Diverse nøkkeltall:

 • Budsjettutvikling 1991 - 2000
 • Datadistribusjon 1985 - 1999
 • Folketellinger tilgjengelig på internett

  Annen informasjon:

 • Avdelingen i Målselv (foto)
 • Avdelingen i Tromsø (foto)
 • Dataproduksjon - flytskjema
 • RHDs brukere / samarbeidsprosjekt
 • RHDs faglige leder, Gunnar Thorvaldsen

  Tromsø, mars 2000
  Terje Holtet


 • Registreringssentral for historiske data
  Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø
  Oppdatert: februar 2000