Til hovedsiden


Søk i:
Folketellinger
FT avansert
Kirkebok
Matrikkel1886

Dokumentasjon
Eilert Sundt

Linker
Adresser


tr
tr tr
tr
tr English

Om RHD

Generelt
Registreringssentral for historiske data (RHD) er en nasjonal institusjon ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, ved Universitetet i Tromsø, som har til formål å gjøre historisk kildemateriale tilgjengelig i et elektronisk format slik at kildene vil være lettere tilgjengelig for forskning. Arbeidet består i å dataregistrere folketellinger, kirkebøker og andre kilder som finnes i arkivverket. Alle RHDs kilder er tilgjengelig på internett. Folketellinger, kirkebøker og gårdsmatriklene finnes i søkbar form på internett. RHDs øvrige kildene finnes i listeform. Folketellingene 1865 og 1900 er også tilgjengelig i kodet format og ferdig formatert for statistikk.

RHD består av to avdelinger. Avdelingen for administrasjon og faglig ledelse ligger ved Universitetet i Tromsø, registreringsavdelingen ligger i Målselv kommune. RHD ble opprettet i 1981. 8 ½ faste stillinger knyttet til dataregistrering ved avdelingen i Målselv. Ved avdelingen i Tromsø er 4 ½ stillinger er tillagt ansvaret for administrativ- og faglig ledelse, konsulenttjenester, kontordrift og IT.

Formål
RHD har til formål å gjøre historisk kildemateriale, som folketellinger og kirkebøker lettere tilgjengelig ved at man dataregistrerer originalmaterialet og produserer alfabetiske registre i bokform

Kildene
Man har konsentrert innsatsen om dataregistrering av folketellingene 1865, 1875, 1891 og 1900 og kirkebøkene fra 17- og 1800-tallet. I tillegg har man dataregistrert skifteprotokoller fra Statsarkivene i Oslo og Kongsberg for tilhørende arkivområder. Gårdsmatrikkelen fra 1886 for hele landet er lagt ut på internett i sin helhet.

Brukere
Målet er et nasjonalt befolkningsregister for 17- og 1800-tallet, primært til bruk i forskning, men med åpenbar nytteverdi også på andre områder som f eks skolebruk, slektsgranskning, bygdebokarbeid etc. Elektronisk behandling av historiske persondata gjør det mulig å gi en mer inngående og sikrere beskrivelse av den sosialhistoriske utviklingen. Dataregistrert historisk kildemateriale er til uvurderlig hjelp for historikere og demografer som ønsker å studere historiske sammenhenger og endringer over tid. Kildemateriale med lokal tilknytning er også i stor grad en nødvendighet for by- og bygdehistorikere, hovedfagstudenter i historie og for slektsgranskere. Arkivmaterialet i sin originale form er tungvint å bruke. De alfabetiske registrene sparer forskere og arkivpersonale for mye arbeide i forbindelse med gjenfinning av personer. Dessuten unngår man fysisk slitasje på det originale kildematerialet.

Registreringssentral for historiske data
Universitetet i Tromsø, N-9037 Tromsø
Oppdatert: 10. november 2004